ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори март                          две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 328 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Кардом” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Стойков, с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на ТД „Приморие”, Община Бургас, нередовно призован, се явява юрисконсулт Станоева, с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ СТОЙКОВ: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ СТАНОЕВА: Нямам възражение по хода на делото, независимо от нередовното призоваване.

 

Съдът, с оглед така направеното изявление намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „Кардом” ЕООД против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 70-К-367/21.01.2011 година на Директор на ТД „Приморие”, Община Бургас.

 

АДВОКАТ СТОЙКОВ: Поддържам жалбата, с която почитаемият съд е сезиран. Моля да се приемат представените към нея документи като доказателства по делото.

Поддържам и доказателственото си искане, което е направено с нарочна молба за допълване на делото с доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ СТАНОЕВА: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото заверено копие на пълния текст на Протокол № 82/04.01.2011 година и пет броя преписки – заявления, ведно с приложени към тях документи за поставяне на преместваеми обекти, които искания са за поставяне на обекти на спирка „Операта”, ведно с представените разрешения. Доказателствата представям с препис за жалбоподателя.

Моля да оставите без уважение искането за представяне на екземпляр от цялата одобрена схема, тъй като това изключително много затруднява Община Бургас на първо място, и второ, ответникът по административно дело няма задължение да представя доказателствата с копие за страните.

 

АДВОКАТ СТОЙКОВ: Моля да се приемат представените в днешно съдебно заседание документи от Община Бургас като доказателства по делото.

Представям и моля да приемете препис извлечение от Протокол №44 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 20.01.2011 година с продължение на 25.01.2011 година. Направил съм извлечение специално по точка 23 от дневния ред, касаеща избор на членове на Комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Същата я представям до толкова, доколкото за всяка една наредба, която се приема от общинския съвет, касаеща преместваемите обект по чл. 56 ЗУТ, е изискуемо да бъде избран съответния състав от общинския съвет, като нашата теза е, че съставът, който е заседавал по Протокол № 82/04.01.2011 година е в нарушение изискванията на чл. 5, ал. 2 от наредбата по две основания. Първо, съставът следва да е от пет членове на общинския съвет. На следващо място, с представените от ответника доказателства не се доказва, че участвалите в този протокол общински съветници са избрани за членове точно на комисията по приложимата наредба от 2004 година. В представените  решения на Общински съвет – Бургас от ответника изрично е посочено, че това са членове на комисията по наредбата от 2008 година, която наредба с решение на Върховен административен съд беше отменена и към м. март 2010, когато е отменена наредбата, би следвало с възстановяването на предходната наредба, да има надлежен избор точно на такива членове на комисията. Това не е сторено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ СТАНОЕВА: Представеното доказателства е дневен ред на заседание на Общински съвет – Бургас. То е публично.

С оглед възраженията на жалбоподателя, моля да ми дадете възможност да извърша проверка за наличие на такива писмени становища. Такава проверка не е извършена, тъй като административният орган не е редовно призован за днешно съдебно заседание.

В случай, че отложите заседанието, нямам възражения да се даде възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства.

 

АДВОКАТ СТОЙКОВ: Моля, с оглед допълване на делото с необходими доказателства и с оглед процесуална икономия, тъй като по него е представена съответната схема, одобрена от главния архитект с дата 29.11.2010 година, да бъде предоставена информация, съответно доказателства в съда, в кой момент схемата е била разлепена на видно място в ТД „Приморие”, тъй като твърдението ни е, че схемата,  когато и да е постъпила в териториалната дирекция, се е съхранявала единствено и само в стаята на териториалния директор, но не и на видно място в териториалната дирекция, с която да може да се запознае моят доверител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ СТАНОЕВА: Моля да ми дадете възможност да ангажирам доказателства във връзка с обявяване на схемата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ДАВА възможност на ответника да представи доказателства за обявяване на схемата за преместваемите обекти в ТД „Приморие”, както и за изготвяне на становища от териториалния директор във връзка с постъпилите заявления.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.05.2011 година от 11:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: