ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 30.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети април                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

       2. ЮЛИЯ РАЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия ДРАГНЕВА

КНАХ   дело    номер    328    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.20  часа се явиха:

За касатора – „Гали” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат М., упълномощена от първа инстанция

За ответника по касация – Дирекция на дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Н.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ М. - Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ М. – Поддържам жалбата. Представям Ви справка от персоналния регистър на НОИ, която удостоверява това, че са внесени осигуровки за м.Август от 01 до 30 число на В. М. Б.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Оспорвам жалбата. Няма да соча допълнителни доказателства. По отношение на представеното предоставям на съда. Само ще уточня, че осигуровките са внесени след проверката, инициирано след проверката, с цел да се заличи извършеното нарушение.

         ПРОКУРОРЪТ – Не възразявам, да се приеме така представеното писмено доказателство. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВОКАТ М. – Моля  да уважите жалбата и да отмените решението на Районен съд Царево. Считам, че неоснователно съдът не е възприел нашето възражение, относно приложението на чл. 415в от КТ, предпоставките са му налице. Нарушението е отстранено веднага и не са произтекли вредни последици за работника. Това е видно и от представената в днешното съдебно заседание справка. Към настоящия случай вредни последици липсват, внесени са всички осигуровки дължими на лицето. В настоящият случай моля да се приложи разпоредбата на чл.415в от КТ.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. - Моля да оставите без уважение касационната жалба. На първо място относно доводите в нея, считам, че при изготвянето и връчването на наказателното постановление не са допуснати нарушения, които да са ограничили правото на защита на „Гали” ЕООД. Считам, че в настоящият случай е неприложима нормата на чл.415в от КТ. Налице е нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, допуснат е до работа работник на когото не е представено уведомление заверено от ТД на НАП, с което е осъществено нарушението на трудовото законодателство, а при установяване на това нарушение се налага санкция. Също така това нарушение не може да бъде отстранено, тъй като самото допускане на 01.08.2007 г. до работа на работник без уведомление, е осъществяване на нарушение, и това, че уведомлението е представено един ден след проверката, не може да отмени извършеното нарушение, и считам, че действията по отстраняване на констатираното нарушение са инициирани тъкмо от нея. Моля да оставите в сила решението на Районния съд като правилно и законосъобразно.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена, а постановеното първоинстанционно решение като правилно и законосъобразно моля да го потвърдите.

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: