ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 29.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3283 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.М., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юк. Л., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице инж. М.М..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 4337/16.04.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която е изразено становище относно относимостта на представените в предходното съдебно заседание доказателства от ответника към предмета на спора.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, ведно с приложения към него, като заключението е депозирано на 19.04.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

Съдът с оглед представеното в писмен вид становище от процесуалния представител на жалбоподателя по отношение на представените в предходно съдебно заседание документи

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените в съдебно заседание от 06.03.2018 г. документи като писмени доказателства по делото.

 

адв. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. Л.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

инж. М.П.М.- ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представил съм писмено заключение, ведно с приложения към него, което поддържам. Искам да направя едно уточнение. Към приложение 3 не съм направил легендата, като искам с цветовете да поясня какво съм обозначил. С черен цвят е кампанията от 2015 г., с зелен – кампанията от 2016 г., а със син - геодезическата снимка по техническата експертиза.

 

адв. К.: Експертизата  е съвършено ясна. Да разбираме ли, че реално няма намаление на земите, за които е поет ангажимент?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Реално обработваемата площ не е намалена, даже от измерването на две от нивите се оказа, че е значително увеличена. Аз съм го написа това в експертизата. Те са трайни насаждения и не се изкореняват толкова често, многогодишна култура е.  За поне период от 25 години може да се използва пълноценно.

 

адв. К.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

юк. Л.: имам въпроси. Какъв сте по образование, по квалификация?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Геодезия, фотограметрия, картография и кадастър. Не съм учил агрономство, но съм учил земеустройство.

 

 юк. Л.: по въпрос №1 на жалбоподателя в отговора си казвате „реалната площ е повече от очертаната 2015 г.” Тази площ Вие я измерихте от проверка на място ли?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да.

 

юк. Л.: Кога се случи това?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Тази година

 

юк. Л.: Съвпада ли с одобрените парцели от ДФ „Земеделие” за подпомагане?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Не съвпада, защото е в повече.

 

юк. Л.: По въпрос № 4 на жалбоподателя отговора Ви „причината за установеното намаление …… е неправилно очертаване на площите” Къде се прави това очертаване?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: В канцелария се прави.

 

юк. Л.: Коя канцелария?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: На съответната Общинска служба „Земеделие”, не в ДФ „Земеделие”.

 

юк. Л.: При самото очертаване и разпечатването впоследствие на самото заявление, с което се запознава бенифициера излиза ли грешка? Запознахте ли се със заявлението?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да, излиза грешка. Посочено е, че има разлика в площите.

 

юк. Л.: С която човекът би следвало да е запознат?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да. Тя е канцеларска проверка, която се прави много бързо. Няма как да не лъсне разликата.

 

юк. Л.: Нямам повече въпроси.  Искам само да обърна внимание на съда, че проверката е извършена към настоящия момент, а обжалването касае кампания 2016 г., т.е. изминала е повече от една стопанска година.

 

адв. К.: Моля да приемете направеното току що изявление от процесуалния представител на ответника за правно ирелевантно, доколкото е установено по делото, че става въпрос за многогодишни насаждения, чиито размери не варират през годините.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и като съобрази становището на страните по представеното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице инж. М.М., на което определя възнаграждения в размер на 600,00 лв., платими от внесения депозит. / изд. Р.К.О. – 600 лв.- 29.05.2018 г./

 

Страните: Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и предвид изчерпване на доказателствените им искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. К.: Г-н съдия, само едно изречение. Жалбата е много подробна, освен това считам, че в съдебно заседание се събраха неоспорими доказателства, че изводът, който е направил съответния административен орган не се подкрепя от събраните по делото доказателства. Става дума не за намаляване на площите, за които е поет ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие”, поради което считам акта за незаконосъобразен, като моля да го отмените и присъдите в полза на доверителя ми направените разноски съобразно представения на основание чл. 80 ГПК списък.

 

юк. Л.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите съдебен акт, по силата на който отхвърлите жалбата като неоснователна и останала недоказана в настоящето производство. Моля за срок за писмени бележки, в които ще изложа подробни съображения. Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв., както и разноски в размер на 300 лв., вносими от фонда за експертизата. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя  на процесуалния представител на ответника 7-дневен срок, считано от днес, в който да представи подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: