ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести март                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3283 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:49 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.М., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юк. Л., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.И.М. против акт за прекратяване на биологичен ангажимент по мярка 11 “Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за кампания 2016 г. с изх. № 01-6500/1255#5/18.10.2017 г. на зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

 

адв. К.: Поддържаме жалбата. От името на доверителя ми само едно уточнение искам да направя.  То се изразява в това, че при заявлението по погрешка е пропуснато включването на един парцел, така че площта се явява с определен брой декари заради него в по-малко, въпреки че той реално е засят. В тази връзка моля съдът да обърне внимание на обстоятелството, че става дума не за едногодишна култура, а за лавандулови насаждения, които се отглеждат в продължение на около 15 години, а не както пшеницата, ечемикът и т.н. по една година и всяка година да се декларират с нови различни декари. Тук площта е една и съща, тъй като тази въпросна година се явява трета, но когато в дф „Земеделие“ е заявено операторът на ИСАК просто е пропуснал да включи този блок. Принтира се заявлението и доверителят ми го подписва. Затова поддържам направеното доказателствено искане, за да докажем, че фактически и реално декарите, които реално са заявени, са заявени в по-малко по погрешка, докато реално те на терен съществуват, такива, каквито са били и предходната година. В този смисъл моля да допуснете исканата експертиза в жалбата ни с формулирани в нея задачи.

 

юк. Л.: Уважаеми г-н съдия, оспорваме жалбата като неоснователна. Представям в днешно съдебно заседание и моля да бъдат приобщени към доказателствения материал  по делото доказателства по опис – УП за одобрение и неодобрение за участие по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020, заявление за подпомагане, заповед № 03-РД/715/27.06.2017 г. за делегиране на правомощия на зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“  и утвърдената процедура за прекратяване на многогодишен ангажимент по мерките 10 и 11 от процесния програмен период 2014-2020. Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, която да отговори на изрично формулирани в молбата въпроси. Искам да направя едно уточнение на казаното от процесуалния представител на жалбоподателя - разчертаването на площите, заявяването им се извършва в Общинските служби „Земеделие“, като впоследствие с протокол заявленията идват в дф „Земеделие“, където се финансират схемите и мерките за периодите. 

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед обстоятелството, че представените в днешно съдебно заседание документи по нарочен опис са в значителен обем предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок, считано от днес, да се запознае със същите, като в така представения му срок има възможност да изрази становище по тяхната относимост към предмета на спора, респективно относно приемането им като писмени доказателства по делото.

допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото,  извърши необходимите справки в деловодството на дф „Земеделие“, необходимите оглед и замервания на място и след извършване на необходимите изчисления да даде отговор на въпросите, формулирани в сезиращата съда жалба ( л. 3  гърба) от жалбоподателя. Вещото лице следва да отговори и на въпросите, формулирани от процесуалния представител на ответника в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 600.00 лв., 300.00 лв. от които платими от жалбоподателя и 300.00 лв., платими от ответника в 14-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице  М.М., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателства за внасяне на определения предварителен депозит.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2018 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: