Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    1257                                     25.06.2018 г.                                 гр.Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на тринадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                              Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря М.В., в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 327 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 203 и сл. от АПК, вр. чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и е образувано по повод постъпила искова молба от ЕТ „*********“ с ЕИК*********, със съдебен адрес:***, против Национална агенция по приходите- София, с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 800 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от издаване на незаконосъобразно наказателно постановление № 558/28.08.2012 г. на директора на ТД на НАП- Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното и́ изплащане. Претендират се разноски.

В исковата молба се твърди, че с наказателно постановление № 558/28.08.2012 г., издадено от директора на ТД на НАП- Бургас, е наложено на ищеца ЕТ „*********“ административно наказание- имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 185, ал. 2 от ЗДДС. Твърди се, че с влязло в сила решение на Административен съд- Бургас по АНД № 702/2016 г. наказателното постановление е отменено. Изложено е, че в производството по обжалване на наказателното постановление ищецът е ползвал услугите на адвокат и в съответствие с клаузите на сключения договор за правна защита и съдействие е заплатил адвокатско възнаграждение в общ размер 800 лева за двете съдебни инстанции. Претендира обезщетение за претърпени имуществени вреди в посочения размер.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответника, с който е заявено становище за неоснователност на претенцията, поради отсъствие на установените в чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ предпоставки. Направено е възражение за прекомерност на извършените от ищеца в производствата по обжалване на наказателното постановление съдебно-деловодни  разноски.

В съдебното заседание не се явява представител на ищеца, редовно уведомен. С писмена молба пълномощникът на ищеца заявява, че поддържа исковата претенция. Претендира съдебно-деловодни разноски.

Пълномощникът на ответната страна заявява становище за неоснователност на предявения иск. Не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за основателност на претенцията. Не сочи доказателства.

Искът за обезщетение е предявен срещу надлежен ответник- юридическото лице, в чиято структура е органът, издал незаконосъобразното наказателно постановление, поради което и с оглед твърденията на ищеца за настъпили имуществени вреди от незаконосъобразен акт на административен орган, е процесуално допустим.

Бургаският административен съд, като обсъди събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

С наказателно постановление № 558/28.08.2012 г., издадено от директора на ТД на НАП- Бургас, е наложено на ищеца ЕТ „*********“ административно наказание- имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 185, ал. 2 от ЗДДС. Наказателното постановление е обжалвано от санкционирания търговец и е изменено частично от РС- Несебър с решение № 252/03.08.2015 г. по АНД № 903/2014 г. по описа на съда. Това решение е отменено с решение № 1775/26.11.2015 г. по КАНД № 1831/2015 г. по описа на Административен съд- Бургас и делото е върнато на НРС за ново разглеждане от друг съдебен състав. При новото разглеждане на делото наказателното постановление е потвърдено с решение № 66/15.02.2015 г. по НАХД № 1867/2015 г. по описа на НРС. С влязло в сила решение № 989/20.05.2016 г. по АНД № 702/2016 г. по описа на Административен съд- Бургас решението на районния съд и потвърденото с него наказателно постановление са отменени.

От приложеното НАХД № 903/2014 г. на НРС се установява, че в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление едноличният търговец е ползвал адвокатска защита, осъществена от адвокат И.В.А. *** въз основа на сключен договор за правна защита и съдействие от 22.01.2015 г. (на л. 32 от приложеното НАХД № 903/2014 г. на НРС). Видно от приложената справка за наличностите по банковата сметка на адвоката, за осъщественото процесуално представителство пред първата съдебна инстанция търговецът е заплатил възнаграждение в размер на 500 лева. От приложеното преводно нареждане (на л.8 от КАНД № 1831/2015 г. на АСБ) е видно, че за осъщественото процесуално представителство в съдебното производство пред касационната инстанция същият е заплатил сумата от 300 лева.

За да се уважи предявеният иск е необходимо да се установи кумулативната наличност на визираните в разпоредбата на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ предпоставки- незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата, постановени, респ. осъществени при или по повод изпълнение на административна дейност и отменени по съответния ред; вреда; пряка причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат. В случая тези предпоставки са налице. Издаденото срещу ищеца наказателно постановление е отменено с влязло в сила съдебно решение. Несъмнено последният е претърпял имуществени вреди под формата на претърпени загуби (намаление на имуществото му), заплащайки възнаграждение на адвоката, осъществил процесуално представителство в производството по обжалване на наказателното постановление пред двете съдебни инстанции. Видно от приложените писмени доказателства, неоспорени по надлежния процесуален ред, адвокатските възнаграждения действително са заплатени от ищеца на процесуалния представител. Такива разноски ищецът не би извършил, в случай че не бе издадено наказателното постановление и следователно е налице изискуемата от закона причинна връзка. С оглед на това, предявеният иск за присъждане на обезщетение за имуществени вреди се явява доказан по основание и следва да бъде уважен, но само частично. Съдът намира за основателно направеното от ответната страна възражение за прекомерност на извършените от ищеца разноски в производството пред НРС по обжалване на наказателното постановление, предвид размера на наложената глоба, броя на проведените съдебни заседания, в които пълномощникът е участвал, неголемия обем на изследваните доказателства и преди всичко правната сложност на заявения спор. Ето защо, с оглед недопускане обезщетението за вреди да бъде източник на обогатяване за увредения, следва да присъди на последния сумата от общо 740 лева, от които 440 лева за представителство пред първата инстанция- в минималния размер, предвиден в нормата на чл. 18, ал. 2, вр. чл. 7, ал.2 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, и 300 лева за касационната инстанция, съобразно приложените писмени доказателства за извършения от ищеца разход. В останалата част до претендирания размер от 800 лева предявеният иск следва да се отхвърли, като неоснователен. Обезщетението следва да се присъди със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска- 02.02.2018 г. до окончателното и́ изплащане.

С оглед формирания извод за частична основателност на претенциите и своевременно направеното искане, на основание чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ следва да се присъдят на ищеца направените разноски по делото, в т.ч. възнаграждение за процесуален представител съразмерно с уважената част от иска, в общ размер 286.75 лева.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София, да заплати на ЕТ „*********“ с ЕИК********* сумата от 740.00 (седемстотин и четиридесет) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразно наказателно постановление № 558/28.08.2012 г., издадено от директора на ТД на НАП- Бургас, отменено с влязло в сила решение № 989/20.05.2016 г. по АНД № 702/2016 г. по описа на Административен съд- Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска- 02.02.2018 г. до окончателното и́ изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за обезщетение в останалата му част до претендирания размер от 800 лева.

ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, гр. София, да заплати на ЕТ „*********“ с ЕИК********* сумата от сумата от 286.85 лева (двеста осемдесет и шест лева и седемдесет и пет ст.), представляваща разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението.

 

                                                         СЪДИЯ: