ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 327 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 12.55 часа се явиха:

 

За ищеца ЕТ „Кристал- С. Д.“ не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника ТД на НАП София- юрисконсулт А., надлежно упълномощен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колев.

 

СЪДЪТ докладва постъпила молба от ищеца, с искане да се даде ход на делото в негово отсъствие. С молбата е заявено и становище по съществото на спора.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от ЕТ „Кристал- Северин- С. Д.“ против Национална агенция по приходите, с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 800 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от издадено незаконосъобразно наказателно постановление № 558/28.08.2012г., представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за представителство в производството по обжалване на наказателно постановление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното ѝ изплащане.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят с допустимите доказателствени средства фактите, на които основават своите искания или възражения. В тежест на ищеца е да установи в настоящото производство,
че е претърпял вреди (преки и непосредствени) от виновното противоправно поведение на ответника, както и да докаже размера на тези вреди.

По делото е постъпило изисканото от Районен съд Несебър АНД № 1867/2015 г. по описа на съда.

 

Юрисконсулт А.: Оспорвам исковата молба. Поддържам изцяло изразеното становище, което съм представил по делото и моля да се съобразите с изложеното в него. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Прокурор КОЛЕВ: Исковата молба е процесуално допустима. Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба писмени доказателства.

ПРИЛАГА АНД № 1867/2015г. по описа на Районен съд Несебър.

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Юрисконсулт А.: Моля да оставите без уважение исковата молба, като се съобразите с аргументите, изложени в представеното писмено становище.

Прокурор КОЛЕВ: Считам, че исковата претенция е основателна и доказана, и като такава моля да я уважите.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: