ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 13.07.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на тринадесети юли  и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 327 по описа за 2017 година.                  

 

На именното повикване в 13:00 часа и на второ четене в 13:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С.С.М., редовно уведомен, не се явява лично, представлява се от адв. Г.К., с пълномощно от предишно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Управител на Hационалната здравноосигурителна каса (НЗОК), редовно уведомен от преди, не изпраща представител.

 

 

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА постъпило административно дело № 1851/2015г. по описа на Административен съд - Бургас, изискано от съда от предходното съдебно заседание;

ДОКЛАДВА издадено на 29.06.2017г.  съдебно удостоверение на адв. К. (находящо се на лист 212 по делото). Същото е получено от упълномощеното от адв. К. лице К.В.(пълномощно, находящо се на лист 211 по делото) на 04.07.2017г.;

ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№7208/12.07.2017г. от процесуалния представител на НЗОК гл.юрисконсулт С.К., с приложени писмени бележки.

АДВ. К.: Представям и моля да приемете удостоверение от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД с изх.№ 786/11.7.2017г., оригинал, от което е видно, че след извършена проверка от тяхната информационна система, няма отчетени клинични пътеки за лечението от което се нуждае моята доверителка, както и че препаратът „Перджета“ не се реимбурсира. Представям това удостоверение, тъй като то е свързано с оспорването ни по същество на заключението от проф. Д..

Относно приложеното дело молим приложените към него доказателства да се стичат приобщени към доказателствата на настоящото дело, доколкото двата отказа - предходният и настоящият са във взаимна връзка и по същество ще се позоваваме и на доказателствата, приети в предходното производство. Други доказателствени искания нямам. Представям и моля да приемете списък на разноските и договор за правна защита и съдействие. Да се приключи делото. Моля да дадете ход по съществото на спора.

 

Съдът, като съобрази заявеното от представителя на оспорващата страна в днешното съдебно заседание и с оглед изрично заявеното в молбата, постъпила с вх.№ 7208/12.07.2017г. от процесуалния представител на ответника, намира, че следва да бъде прието в днешното съдебно заседание представеното съдебно удостоверение от адв.К., както и да бъде приложено административно дело № 1851/2015г. по описа на Административен съд Бургас, като съдът ще се ползва от събраните в това производство доказателства и по настоящото съдебно производство.

 

В този смисъл и по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното удостоверение изх. № 786/11.07.2017г. по описа на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, като доказателство по делото;

ПРИЛАГА административно дело № 1851/2015г. по описа на Административен съд – Бургас, като уведомява страните, че ще се ползва от приетите с него доказателства и по настоящото делото.

АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на устните състезания;

 

АДВ. К.: Молим да отмените административния акт по съображенията, подробно изложени в жалбата. В днешното съдено заседание акцентираме върху няколко съществени по наше мнения аспекти:

Считаме, че приложенията на Регламент 883/2004, както и на чл.80Д от Закона за здравното осигуряване, предполагат кумулативно осигуряване на три предпоставки. Първата е установяване, че диреното от пациента лечение, е възможно за неговото здраве. Втората е установяването, че абсолютно идентично лечение може да бъде проведено на територията на Р. България, както и третата е да бъде проведено в оправдан от медицинска гледна точка срок, от гледна точка на текущото здравословно състояние на пациента и вероятното развитие на заболяването. В случая не е установено нито една предпоставка на материалния закон. На първо място не са спазени указанията дадени по административно дело № 1851/2015г. по описа на Административен съд – Бургас, тъй като на административния орган е указано, че в преписката липсват доказателства относно здравословното състояние на пациента към момента на подаване на заявлението и прогнозата за развитието на заболяването към онзи момент, т.е. към 2015 г. Тези указания административният орган не е изпълнил, тъй като по преписката няма доказателства за действителното здравословно състояние на пациентката към релевантния момент, нито прогнози за развитие на заболяването й отново към онзи момент. Напротив, административният орган дори си е позволил да се позове на търсено от пациентката лечение едва през 2016г., когато вече е приключило лечението й в Германия. Както в предходния отказ, така и по процесното решение, елементът - възможността лечението да бъде проведено в оправдан от медицинска гледна точка срок, е абсолютно неизяснен и недоказан. Поради това моля да се обърне внимание на становището на проф. Д., което е послужило като основание за издаване на настоящия отказ. В становището буквално е написано: „дали е възможно посоченото лечение да се проведе на територията на Р България, като отговорът е „Да“, но от 01.01.2015г. след съответните процедури в страната и предвидените такива в отделните лечебни заведения“. От становището е пределно ясно, че за това не е установено колко време би отнело за съответните процедури и лечебни заведения. За нас дори е неясно дали в настоящия момент от медицинска и научна гледна точка е възможно да се даде обосновано заключение за евентуалното развитие на заболяването към онзи момент, а и становището на проф. Д. не дава този отговор. В становището следва абзац, като на въпроса дали е еднакво ефективно приложението на двете терапии е даден отговор, че не би трябвало да има разлика в качеството на лечението. То не е проведено, за да се установи дали има разлика или не. Считам, че това е хипотетично съждение. Моля да се обърне внимание, че не са спазени и правилата за разглеждане на тези заявления. Становища следва да се изискват от национални консултанти, назначени със заповед на Министъра на здравеопазването. В преписката няма такава заповед. Не знаем дали проф. Д. е национален консултант по онкология или не. Това не е доказано от ответника и в хода на съдебното дирене. Считам, че предвид многото писмени доказателства не се налагат специални знания, че търсеното лечение е било абсолютно невъзможно в България, поради липса на препарата „Перджета“, както и въобще на утвърден медицински стандарт, който да предвижда терапия с посочените три компонента на седмична основа. Моля съдът да ми предоставя срок за писмени бележки, в които ще обясня от къде се налага този извод. Основното, на което се поддържа тезата ни е, че с постановения отказ практически жалбоподателката е лишена от лечение. При първоначалния отказ административният орган не се е занимавал с това на нея какво лечение й е приложно, дали може да е проведено в България, нито какво е нейното здравословно състояние. Административният орган се е позовал на това, че пациентката може да бъде лекувана в България с химиотерапия първа линия, което е коренно различно от предложното лечение в Германия. Този порок на първоначалния отказ влече и последващия порок на отказа по настоящото дело. Едва към настоящия момент НЗОК започва да се занимава с въпроса какво е предлаганото лечение в Германия и затова считам, че е абсолютно хипотетично заключение на проф. Д. как то би могло да бъде проведено, което не е съобразено със смисъла и духа на закона. Смисълът е не хипотетично лечение, а реално то да бъде извършено и в изключително кратки срокове, но към настоящия момент не можем да преценим за 2015г. моята доверителка С.М. с каква спешност се е нуждаела от това лечение. Ставало е дума за часове, или дни, и как тази спешност да е удовлетворена, а и дали препаратът да бъде заявен, ако това е било възможно. Идеята е, че с първоначалния отказ на нея това лечение й е отказано. НЗОК казва да се лекува по друг начин, но не по този, предложен от болницата в Мюнхен. От този първоначален порок, от това грубо нарушение на материалния закон, това не може да бъде преодоляно с повторното решение, което е предмет на разглеждане по настоящото дело.

Искам да обърна внимание на това, че в административния акт ответникът се позовава на становището на проф. Д., но административният орган не е направил коментар по доказателствата по предходното оспорване, представени от д-р М. при новото разглеждане на административната преписка. Коментар липсва. Това е липса на мотиви. Изводът на административният орган е изцяло изграден на едно становище, което е хипотетично, а не конкретно. Правила на касата изискват са да се вземе предвид повече от едно становище. В случая такова друго становище не е потърсено. Административният орган не е следвало да цени заключението на проф. Д., тъй като той е и заинтересовано лице от изхода на този спор. В нарушени на техните правила по преписката е приложено становище на д-р В., която няма качество на национален консултант. В входа на предходното производство е установено, че д-р В. е дала първичното заключение и е длъжностно лице, пряко подчинено на проф. Д. и с надлежно определение на съда е прието, че проф. Д. е заинтересован от изхода на делото лице. Считам, че националният консултант, който и да е той, не може да дава становище по такива искания. Той е пряко ангажиран с приложението на медицинските стандарти на територията на България, и ако някой не е приложен, то и този консултант има отговорност за това. Къде е логиката на тези вътрешни правила? Трябва да търсим заключение от националния консултант. Той трябва да отговори за възможността за лечението на пациента и в Германия, и в България.

Подробни съображения ще развия и в писмена защита. Претендираме сторените по делото разноски съобразно представения списък.

Моля съобщенията да се изпращат на моя адрес, който е актуален към момента.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да представят писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 21.07.2017г.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: