ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и втори юни  и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 327 по описа за 2017 година.                  

 

На именното повикване в 13:00 се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С.С.М., редовно призован, се явява лично и с адв. Г.К., с пълномощно на лист 8 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – управител на Hационалната здравноосигурителна каса (НЗОК), редовно призован, се представлява от ю.К., с пълномощно на лист 180 по делото.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ю.К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба на С.С.М., против решение № РД-Е112-249/15.12.2016г. на управителя на Националната здравноосигурителна каса (лист 165-167 от делото).

ПОСТЪПИЛА е административна преписка с писмо вх. № 1717/21.02.2017г. от ответника - управител на НЗОК.

С определение № 394/10.03.2017г. съдът е конституирал страните по делото и е указал на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата посочени в жалбата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици. Дал е и указания на ответника по оспорването, че е в негова доказателствена тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, компетентността на издателя му, както и изпълнението на законовите изисквания при издаване на акта;

УКАЗВА на ответника по оспорването, че не сочи доказателства за компетентността на издателя на оспорения административен акт.

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Не възразяваме по разпределената от съда доказателствена тежест и по приемане на административната преписка. Считам, че няма спор между страните и моля да приемем за безспорно, че към 15.12.2016г. д-р К. е управител на НЗОК.

В рамките на предходна наша молба във връзка с отлагане на делото сме формулирали доказателствено искане, по силата на което да ни бъде дадено съдебно удостоверение, което да ни послужи пред УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. Доказателственото искане е с оглед наведените оплаквания относно изслушаното становище на проф. Д.. Поддържам това искане.

Към момента на издаване на спорния акт няма клинични пътеки, реално извършени с лечението. Това лечение, е което е препоръчано от Мюнхен и същото доверителката ми е провела. Такива клинични пътеки не са отчитани през периода от 01.01.2015г. до 01.07.2015г., когато доверителката ми кандидатства за това лечение.

ю.К.: Оспорвам жалбата. Не възразяваме по разпределената от съда доказателствена тежест. Не ми е служебно известно дали такива клинични пътеки има в РЗОК София. Ако ми дадете възможност мога да поискам колегите от РЗОК София да ми направят служебна такава справка и да Ви я представя. Представям като доказателство известие за доставяне на 29.09.2016г., от което е видно от коя дата е депозирано, копие от жалбата на С.С.М.. За сведение на съда представям Правила за дейността на комисията в централно управление на Националната здравно-осигурителна каса и реда за разглеждане на искания за издаване на разрешение за получаване на подходящо лечение извън държавата-членка по пребиваване. Нямам възражение по доклада на съда. Действително и аз считам, че няма спор между страните и моля да приемем за безспорно, че към 15.12.2016г. д-р К. е управител на НЗОК. Повдигнатите с жалбата спорни обстоятелства касаят приложението на правото, процесуални и правни норми, поради което не се ангажира знанието на специални знания, поради което нямаме искане за допускане на експертиза. Категорично настоящият случай не ги изисква.

АДВОКАТ К.: Няма спор по диагнозата и по начина, по който трябва да се лекува пациентката. Спорът е по прилагане на правото и здравното обслужване на територията на Р. България. В този смисъл не искаме СМЕ и считам, че не е необходима по разрешаване на настоящия спор. Моля удостоверението да бъде издадено на мое име, като аз ще представя проекта. Молим да бъде приет за установен като безспорен фактът, че в Германия лечението е приключило на 08.12.2015г. Разполагам със документите относно това лечение, които са на немски език, но с оглед факта, че това не се спори между страните, не сме ги превели.

ю.К.: Не оспорваме факта, че лечението на жалбоподателката е проведено в Германия и че е приключило на 08.12.2015г.

Съдът като съобрази заявеното от страните в днешното съдебно заседание,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване между страните, че в оспорения административен акт са изложени точно и вярно всички факти, както относно заболяването на оспорващата страна, така и останалите факти, които не са спорни между страните;

ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване между страните, че С.С.М. се е лекувала в Германия от заболяването посочено в оспореното в решение № РД-Е112-249/15.12.2016г. на управителя на Националната здравноосигурителна каса заболяване и лечението е приключило на 08.12.2015г.;

ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване между страните, че към 15.12.2016г. д-р К. е управител на НЗОК.

Страните спорят по приложението на правото.

АДВОКАТ К.: Не възразяваме по приетите факти за безспорни от съда.

ю.К.: Също не възразявам за приетите за безспорни факти от съда.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени документи, като доказателства по делото.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на оспорващата страна чрез адв. К. поисканото съдебно удостоверение след таксуване и представяне на проект на удостоверението от адв. К., за което съдът й предоставя 7-дневен срок от днес.

ДА СЕ ИЗИСКА за прилагане в цялост от Административен съд Бургас адм. дело № 1851/2015г., като се посочи датата и часа на следващото с.з., както и че същото ще бъде върнато по надлежния ред след приключване на настоящото производство.

АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания.

ю.К.: Нямам други доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 13.07.2017г. от 13:00 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:24 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: