Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   666                от 07.04.2015г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

      Председател: Станимир Христов

                                                                             Членове:   1. Лилия Александрова

            2. Любомир Луканов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Георги Чинев, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 327 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Марстрой” ООД, ЕИК 103895053; със седалище и адрес на управление в ***, против Решение № 374/29.12.2014г., постановено по НАХД № 794/2014г. по описа на Районен съд Несебър, с което е изменено Наказателно постановление № 02-02024608/29.05.2014г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас,  с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), на дружеството-касатор е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, която е намалена на 1 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като необосновано и немотивирано, постановено в нарушение на материалния закон и да отмени изцяло наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас не се явява, не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Несебър е образувано по жалба на „Марстрой” ООД против наказателно постановление № 02-02024608/29.05.2014г., издадено от Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл. 416, ал. 5 от КТ за нарушение на чл. 63, ал. 2 от същия нормативен акт. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Несебър е изменил атакуваното постановление като е приел, че наказващият орган не е съобразил тежестта на извършеното нарушение, обусловена от установените в хода на административнонаказателното производство обстоятелства, не е взел предвид факта, че няма данни дружеството да е извършило нарушението повторно, и е наложил наказание, което не е съобразено с изискванията на чл. 27 от ЗАНН.

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съгласно разпоредба на чл. 63, ал. 2 от КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1, сред които е и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция за работодателя, която е регламентирана в чл. 414, ал. 3 от КТ - имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 лева до 15 000 лева.

В конкретния случай е безспорно установено, че дружеството в качеството му на работодател на 01.04.2014г. в 10.45 ч. е допуснало до работа лицето С.Х.С., ЕГН **********, изпълняващ по време на проверката дейности като „Общ работник строителство на сгради“ в обект: Надстройка, вътрешно преустройство и промяна на предназначението на семеен хотел в жилищна сграда за сезонно ползване, находящ се в гр.Свети Влас, УПИ VІІ-7076, 7077, кв.16 по плана на гр.Свети Влас, община Несебър, преди да му предостави копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено в ТД на НАП Бургас.

Съгласно чл. 416, ал.1 от КТ нарушенията на трудовото законодателство се установяват с актове, съставени от държавните контролни органи. Редовно съставените актове по този кодекс имат доказателствена сила до доказване на противното. Касационният състав намира, че дружеството – касатор не е успяло да проведе пълно насрещно доказване в надлежна форма, с което да обори констатациите на административнонаказващият орган.

Според нормата на чл. 415в, ал. 2 от КТ не са маловажни нарушенията на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3 и чл. 63, ал. 1 и 2, поради което не е налице каквато и да е необоснованост на атакуваното решение и са ирелевантни изложените разсъждения за маловажността на деянието.

Мотивиран от това, Административен съд  Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 374/29.12.2014г., постановено по НАХД № 794/2014г. по описа на Районен съд Несебър.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.