Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    1247                     от 04.07.2014г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юни две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Павлина Стойчева

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 327 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Г.П.Я., ЕГН ********** *** и съдебен адрес гр.Бургас, ул. „Шейново” № 61 (партер) против Решение № 251/30.12.2013г., постановено по НАХД № 395/2013г. на Районен съд - Айтос, с което е потвърдено Наказателно постановление.№ 06-506/16.09.2013 г. издадено от Началника на РУП - Айтос, с което за нарушение на чл. 60, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и на основание чл. 185, ал. 1 от ЗОБВВПИ,  му е наложено наказание глоба от 1 000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и неправилен и да се отмени Наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Началник на РУП - Айтос, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр. Айтос е образувано по жалба на Г.П.Я. против наказателно постановление .№ 06-506/16.09.2013 г. издадено от началника на РУП - Айтос, с което за нарушение на чл. 60, ал. 1, т.3, буква А от ЗОБВВПИ и на основание чл. 185, ал. 1 от ЗОБВВПИ,  му е наложено наказание глоба от 1 000 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Айтос е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че е установено извършването на санкционираното административно нарушение на правилата и нормите на носене и употреба на огнестрелни оръжия, поради което обжалваното постановление в тази му част е законосъобразно. Изложени са мотиви относно размера на определеното наказание и прилагането на чл.28 от ЗАНН.

 

Решението на Районен съд – Айтос е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Касационната инстанция намира за правнорелевантно твърдението на касатора, че липсва доказаност на деянието, което се вменява на Я. като нарушение. В първоинстанционното решение е посочено, че при проведената балистична експертиза безспорно се доказва, че патрона в убитото животно е изстрелян от карабина „Сайга”, калибър 9х53 мм, с фабричен №02680006, т.е. оръжието, което е собственост на жалбоподателя Я..  По делото са приложени събраните в хода на разследване доказателства по досъдебно производство №06-40/2013г. по описа на РУП Айтос, образувано срещу неизвестен нарушител по чл.216, ал.1 от НК. От свидетелските показания на С.Н.С., собственик на убитото конче, се установява, че сравнителната проба (куршума, изваден от тялото на животното) в качеството й на веществено доказателство, не е събрана по надлежен ред, поради което резултатите от балистичната експертиза не следва да се възприемат като доказателство на факта, че нарушението е извършено от Я.. По мнение на настоящия състав в случая е компромениран извода за доказаност на авторството на деянието. Разпитан в качеството на свидетел входа на досъдебното производство (л. 14-гърба и л. 17-гърба), собственика на убитото животно е заявил, че вещественото доказателство – куршум (ризница от куршум) е извадил от тялото на кончето, след което го е предал на полицията, за което е съставен съответния протокол. В кориците на ДП не се съдържа протокол за доброволно предаване, от който да се удостовери, че въпросното веществено доказателство е причислено към доказателствения материал по предвидения процесуален ред. В тази връзка, липсват доказателства, че изследвания от балестичната експертиза предмет – ризница от куршум, действително е изваден от тялото на животното. Липсата на протокол за доброволно предаване на въпросното веществено доказателство изцяло опорочава причисляването на същото към доказателствения материал, поради което назначената балестична експертиза е изследвала предмет, който по същество не съставлява доказателство по делото.

Административнонаказващият орган е подходил формално към събраните доказателства и не е изпълнил задължението, което му е вменено от чл.52, ал.4 от ЗАНН, съгласно който преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства. На следващо място не е налице и хипотезата на чл.53, ал.2 от ЗАНН според която наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина поради факта, че извършителя на деяниетоо остава недоказан

Като не е съобразил гореизложеното районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, както следва да се отмени и наказателното постановление поради неизясненост на личността на нарушителя

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 251/30.12.2013г., постановено по НАХД № 395/2013г. на Районен съд – Айтос.

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление.№ 06-506/16.09.2013 г. издадено от началника на РУП – Айтос.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                                                   

 

 

 

 

        2.