ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 23.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети април                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

       2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер    327    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.20 часа се явиха:

 

Касаторът – „Гали” ЕООД, редовно призован, явява се адвокат М., упълномощена от по-рано.

Ответникът – Директор на дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., упълномощена от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам жалбата. Искам да представя за сведение една справка от НОИ, съгласно която на лицето М. са изплатени осигуровки за целия период за м.август 2007 година.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Оспорвам жалбата. По доказателствата предоставям на съда.

ПРОКУРОРЪТ - Да се приеме така представеното писмено доказателство. Няма да соча други такива. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателство по делото представеното от процесуалния представител на касатора заверено копие от справка от електронния регистър на НОИ за лицето В.Р.М. Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да се приключи събирането на доказателствата и да се даде ход по същество.

Предвид изложените съображения

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателство по делото представеното от процесуалния представител на касатора заверено копие от справка от електронния регистър на НОИ за лицето В.Р.М.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ М. - Моля да уважите подадената жалбата и отмените оспореното с нея наказателно постановление и първоинстанционно решение. Считам, че са налице предпоставките на чл.415в от КТ, а именно нарушението е отстранено веднага след установяването му. И от констатираното нарушение не са произтекли някакви вредни последици към лицето. Това се доказва и от приложеното в днешното съдебно заседание доказателство.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Считам, че жалбата е неоснователна и моля да я оставите без уважение. Считам, че при връчване на наказателното постановление не е допуснато съществено процесуално нарушение. Считам, че допускането на работа работник без връчено уведомление, съгласно разпоредбата на чл.62 ал.3 от КТ, е съществено административното нарушение, с което изричната разпоредба на чл. 414 от КТ предвижда размера на наказание в същите граници. Уведомлението е направено на следващия ден, след проверката и е с цел да се заличи нарушението. Не е приложима разпоредбата на чл.415в от КТ, за маловажност на нарушението, тъй като самото допускане на работник до работа без връчено уведомление, няма как да бъде заличено с подаване на уведомление на следващият ден след допускане до работа. От 01.01.2009 г. са изменени разпоредбите на КТ, дори и за това нарушение санкцията е увеличена до пъти. Моля да оставите в сила решението на Районния съд.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Намирам за безспорно доказано извършеното от касатора нарушение, а именно: допуснал е до работа работник без да му е връчен на същия заверено уведомление, съгласно разпоредбите на КТ. Фактът, че в последствие за този работник са платени осигуровките, не омаловажава обстоятелството за допуснатото от касатора нарушение и логично стои въпроса - дали същият би платил въпросните осигуровки ако не беше извършена проверката. В тази връзка считам жалбата за неоснователна, а решението на Бургаския районен съд за правилно и моля да го потвърдите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: