Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 8 декември 2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на дванадесети ноември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                      

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 327 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

            Производството е по реда на чл.215 ЗУТ във  вр. чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба  на Н.Г.Д. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Д. Г. против Заповед № 6/29.01.2008г. на На Началника на РДНСК гр. Бургас, с която на осн. чл. 222 ал.1 т.6 и 7 ЗУТ е забранен достъпа и ползването на неприетия по установения законов ред строеж  : „Двуетажна масивна жилищна сграда с използваеми полуподземен и тавански етажи”, намиращ се в УПИ ІХ в кв.17 по плана на с. Габър общ. Созопол, собственост на Ж.Д.Д. и Н.Г.Д..Наредено е прекъсване на ел. захранването и водоподаването към обекта.

С жалбата се иска отмяна на акта, като се твърди материална незаконосъобразност.

Жалбоподателя в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. Д., поддържат становището си за материална незаконосъобразност на акта,като изтъква че строежа е търпим по смисъла на §16 ал.2 от ПР на ЗУТ.

Ответникът по оспорването – РДНСК гр. Бургас, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Костова, намира оспорването за неоснователно.

Жалбата е допустима. Подадена е  от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

С акт № 209/ 02.11.2007г., инспектори на РДНСК гр. Бургас, при извършена проверка са констатирали, че строеж- Vта категория :”двуетажна масивна жилищна сграда „, намиращ се в УПИ ІХ в кв.17 по плана на с. Габър общ. Созопол, собственост на Ж.Д.Д., се използва за жилищни нужди без да е въведен в експлоатация по реда на чл. 178 ал.1 ЗУТ.

По този акт е постъпило възражение, озаглавено „обяснение” от собствениците на сградата / л.25 от делото/, в което са описани фактите, свързани със строителството на сградата и се иска „отсрочване на изпълнението на административното производство, до снабдяване с необходимите документи”.

Въз основа на констатациите в акта и събраните в хода на административното производство доказателства, Началника на РДНСК гр. Бургас е издал оспореният акт, като е приел че са налице основания за забрана и достъп до строежа поради липса на удостоверение за въвеждането му в експлоатация.

По твърденията на самия жалбоподател в обяснението, а и с оглед останалите доказателства по делото, е безспорно, че сградата е била построена в периода 1991г- 1992г. без строителни книжа и документи и върху земя извън регулацията на селото.

Още по време на действието на ЗТСУ, е било констатирано че строежа е извършен без одобрен проект и строително разрешение. Съставени са констативни актове и е било издадено наказателно постановление / влязло в сила/.

На 24.03.2004г., жалбоподателя Н.Г.Д. и съпругата му Ж.Д.Д.,*** искане за издаване на скица за собственият им имот / по нотариален акт, издаден въз основа на давностно владение/, необходима за заснемане за узаконяване на жилищна сграда и издаване на виза за проектиране. Към това искане са приложени нотариално заверени декларации, относно периода през който е извършено строителството.

На 13.12.2007г. гл. архитект на Община Созопол издал удостоверение за търпимост / л.26/ на строежа при условията на § 16 ал.1 ПР на ЗУТ, което в последствие със Заповед №1/ 09.01.2008г. оттеглил, тъй като в резултат на допълнителна проверка намерил, че не са налице предпоставките за приложимост на посочената в удостоверението норма.

Според жалбоподателят, последното действие било правилно, тъй като сградата, представлявала търпим строеж по силана на ал.2 на §16 ПР на ЗУТ, не по ал.1 на текста.

Следва да се отбележи, че в тежест на жалбоподателя е да докаже, че обекта е търпим по смисъла на § 16, което в настоящото производство не е сторено. Разпоредбата на ал.1 §16 в случая е неприложима, тъй като е установено че строежа е извършен след 7.04.1987г.

Не е налице и хипотезата на ал.2, тъй като не е доказано наличието на една от кумулативно изискуемите предпоставки, а именно – строежа да е деклариран от собствениците пред одобряващите органи до 31.12.1998г. Според, подаденото от собствениците искане / л.10 от делото/, постъпки за узаконяване на строежа са предприети за първи път на 24.03.2004г.

От друга страна със забраната за ползване на обекта не се отнема възможността на жалбоподателя за предприемане на действия по узаконяване на преустройството на обекта. Липсата на разрешение за ползване е основание за издаване на заповед по чл. 178, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с ал. 1 и чл. 222, ал. 1, т. 6 и 7 от ЗУТ. Не се разрешава да се обитават, съответно да се ползват, строежи или части от тях, преди за тях да е издадено разрешение за ползване. За да е налице нарушение от този вид, е достатъчно строежът да се обитава, съответно ползва, преди да е издадено разрешение за ползване. Нарушението е доказано от органа, издал акта.

Поради изложеното, съдът, намира че оспорения индивидуален административен акт не страда от пороци, обуславящи отмяната му.

За това и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

Отхвърля  жалбата  на Н.Г.Д. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Д. Г. против Заповед № 6/29.01.2008г. на На Началника на РДНСК гр. Бургас, с която на осн. чл. 222 ал.1 т.6 и 7 ЗУТ е забранен достъпа и ползването на неприетия по установения законов ред строеж  : „Двуетажна масивна жилищна сграда с използваеми полуподземен и тавански етажи”, намиращ се в УПИ ІХ в кв.17 по плана на с. Габър общ. Созопол, собственост на Ж.Д.Д. и Н.Г.Д..Наредено е прекъсване на ел. захранването и водоподаването към обекта.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                            СЪДИЯ: