ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На шестнадесети май                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.  

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 3274 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 11:00 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Тодорка Йорданова“ ЕООД, редовно призована не се явява, За нея се явява се представлява от адв. С., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ДирекцияКонтролпри ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Е., редовно упълномощен.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата срещу заповедта за прилагане на ПАМ. По отношение на разпореждането за допуснатото предварително изпълнение, не поддържам в тази част искането.

Уважаема г-жо председател, заповедта по чл. 186, ал. 1 от ЗДДС подлежи на предварително изпълнение при условията, регламентирани в чл. 60, ал. 1 от АПК, които считаме, че липсват при издаване на настоящата заповед. Моля да бъде отменена на тази заповед.

Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Други доказателствени искания нямам. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорваме жалбата.

Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да сочим доказателства. Считаме, че делото е изяснено.

 

Съдът след като се запозна с направените в жалбата оплаквания и изслуша страните в днешното съдебно заседание, ДОКЛАДВА делото:

          Производството е образувано по жалба отТодорка Йорданова“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, представлявано от управителя Василка Тодорова Попова против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП–409-0267285/21.11.2017 г., издадена от директора на ДирекцияКонтролпри ТД на НАП – Бургас.

В жалбата се релевират съображения за незаконосъобразност на издадената заповед, като в съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя конкретизира, че не поддържа искането относно отмяна на разпореждането за допуснатото предварително изпълнение на ПАМ, тъй като тази мярка е изпълнена и искането против това разпореждане се обезмисля. Поддържа се искането за отмяна на оспорената заповед, като незаконосъобразна. Процесуалният представител не прави искане за събиране на допълнителни доказателства, освен тези, приложени по делото.

Ответната страна оспорва основателността на жалбата. Не прави искане за събиране на допълнителни доказателства. Счита делото за изяснено от фактическа страна.

 

АДВ. С.: Нямам възражение по доклада.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Нямам възражение по доклада.

 

Съдът счита, че следва де се приемат представените по делото писмени доказателства, поради което

 

                                                    О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените писмени доказателства в административната преписка.

 

АДВ. С.: Моля да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становищата на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. С.: Заповедта по чл. 186, ал. 1 от ЗДДС, с която се налага ПАМ подлежи на предварително изпълнение при условията и предпоставките, регламентирани в чл. 60, ал. 1 от АПК. В конкретния случай считам, че с изложените мотиви в заповедта, административнонаказващият орган не доказва конкретната необходимост от защита на особено важни държавни или обществени интереси, защото превантивният характер на ПАМ не предоставя автоматичен извод за наличие на предпоставките за допускане на предварително изпълнение, с който се налага ПАМ. Считам, че в случая е направен опит посредством целите на допуснатото предварително изпълнение, което е недопустимо. Целите на ПАМ и на допуснатото предварително изпълнение са различни и за реализирането е необходимо да бъдат доказани различни предпоставки. В първия случай, която и да е в хипотезите на разпоредбите на чл. 186, ал. 1 от ЗДДС, а във втория необходимост от защитата на особено важни държавни или обществени интереси. Многократното посочване в мотивите за възможността да се стигне донеприятни последици на фиска“ и държавата да претърпизначителни и трудно поправими вредине освобождава органа от задължението да посочи какви конкретно биха били тези последици и вреди, за да е възможно съдът да прецени дали е пряка и непосредствена заплаха за държавния и обществен интерес. С налагането на ПАМ не се постига превенция, а единствено го лишава от правото да упражнява търговска дейност за определен период, с което се затруднява нЕ.ата работа и заплащането на евентуалната санкция, която би била наложена. Чрез налагането на ПАМ самият бюджет е засегнат, тъй като търговецът ще бъде затруднен да плаща. Моля със съдебния акт да отмените заповедта за налагане на ПАМ № ОП-409-0267285/21.11.2017 г. на директора на ДирекцияКонтролпри ТД на НАП – Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Считам така подадената жалба за неоснователна, тъй като в хода на извършената оперативна проверка на 20.11.2017 г. в търговския обектпавилион, находящ се в гр. Бургас, к-с „Зорница“ - ОУ „Георги Бенковски“ е констатирано, че не се издават редовно касови бележки. В хода на проверката е констатирано, че в касата не е отчетена сума от 403.90 лв. При постановяването на тази заповед за налагане на ПАМ, административнонаказващият орган е отчел приходите и разходите на дружеството през предходните години, а също и че лицето е регистрирано по ЗДДС. Това води до определяне на данъчно задължение и води до ощетяване на фиска. Считам твърдението на процесуалния представител на жалбоподателя за неоснователно, с което твърди, че когато търговецът  няма да работи, няма да реализира оборот. Дружеството също в предходни години е наказвано за такива нарушения, като е констатирана системност, за което са издадени Заповед № 57725-F051907/12.06.2013 г. и Заповед № 176745-F185899/18.12.2015 г. Това сочи, че дружеството не води правилно своята търговска дейност и това води до ощетяване на фиска.

Моля да потвърдите издадената заповед от директора на ДирекцияКонтролпри ТД на НАП - Бургас спрямоТодорка Йорданова“ ЕООД.

Моля да ни бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:14 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: