ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 25.01.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети януари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ:     1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: М.В. 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева.

Административно дело номер 3271 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Стоянова.

За ответника Общински съвет Камено, редовно призован, няма представител

За Прокуратурата на Република България чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Поради липса на процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по протест от Окръжна прокуратура Бургас против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Камено, приета с решение по протокол № 15/20.12.2016г. на общински съвет Камено, като цяло, а в условията на евентуалност са протестирани разпоредбите на чл.3, ал.1, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.2 поради противоречието им с нормативни актове от по-висока степен, които са част от същата Наредба.

 

Становище по касационната жалба и доказателствените искания:

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Поддържам протеста с мотивите изложени в него. Моля да приемете представените по делото писмени доказателства.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.17 от делото.

 

С оглед становището на представителя на прокуратурата за липса на доказателствени искания и поради липса на искания в тази насока от другата страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Поддържам протеста на Окръжна прокуратура Бургас против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Камено по мотивите изложени в самия протест, а именно противоречие с чл.26, от ЗНА и алтернативно по чл.3, ал.1, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.2 от Същата Наредба.

Моля да присъдите на Окръжна прокуратура Бургас направените разноски по делото, в размер на 20 лв.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: