ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.02.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХVІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми февруари                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Стоянка Атанасова 

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 3270 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:27 часа се явиха:

 

 Протестиращата страна - Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно уведомена, се представлява от прокурор Червеняков.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., днес представя пълномощно.

 

По хода на делото:

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намери пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми съдии, поддържам протеста на посочените основания.

Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ К.: Заявявам, че оспорвам протеста.

Нямам доказателствени искания. Представили сме административната преписка по приемането на оспорената наредба, в частност конкретните текстове, които се оспорват от нея. Няма настъпили изменение на  тези разпоредби.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от Общински съвет Поморие писмени доказателства, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с приемането на обжалваната наредба.

 

Като съобрази, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми съдии, с протестираните разпоредби считам, че категорично е нарушен материалният закон и е създадена възможност да бъдат недопуснати лица,  които са неизправни към Община Поморие, да участват в публично обявени конкурси. Този признак считам за категорично незаконосъобразен, тъй като евентуалната неизправност на лицата би могла да намери отражение при провеждането на самата процедура, но изначално отказ от регистрация на лица по този признак категорично противоречи на материалния закон, който съм посочил в протеста.

С оглед изложеното категорично нормите са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

Моля да присъдите разноските на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, в размер на 20 лева, съобразно представения списък.

АДВОКАТ К.: Уважаеми административни съдии, моля да оставите подадения протест без уважение. Считам, че изложените в него доводи  по същество са абстрактни и не сочат конкретно противоречие на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с разпоредбите на по-висш по степен административен акт, като е цитирана дори и Конституцията. Считам, че посочените разпоредби не ограничават права на добросъвестни юридически лица да участват в процедури – търг или конкурс. Същите изцяло са съобразени с целта и духа на самата наредба и по-висши по степен нормативни актове.

Също така ви моля да вземете предвид, че процедурата по отдаване на имоти общинска собственост по същество е административна и актовете, които се постановяват в хода на тази процедура са административни актове, но в голямата си част правоотношенията лежат на гражданскоправните отношения, при които страните са равнопоставени и всяка една от тях може свободно да изложи условията и изискванията, които има, за да се влезе в такива облигационни правоотношения. Не бива по подобен начин да се толерира недобросъвестно поведение на неизправни физически и юридически лица. В тази насока моля да постановите решението.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок след съвещание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: