Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 576             27 март 2018  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на петнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:Златина Бъчварова                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела Драгнева

                                                                     2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Ч.

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 326 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното                              

Производството е по реда на чл.72, ал.1 във връзка с чл.70, б.“д“ от Закона за административните нарушения и наказания/ЗАНН/.

Образувано е по предложение на прокурор при Районна прокуратура Айтос, с което иска възобновяване на административнонаказателното производство по влязлото в сила на 10.10.2017 година наказателно постановление № 17-0335-000645/14.09.2017 г. на началника на Районно управление Руен при ОДМВР Бургас, с което на  Т.Х.А. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000.00/хиляда/ лева, на основание чл.174, ал.1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 ЗДвП, и е лишен от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.

Излагат се доводи за наличие на основание за възобновяване на административнонаказателното производство по чл.70, б.“д“ ЗАНН.

Ответникът по предложението за възобновяване- Т.Х.А., редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по предложението.

Ответникът по предложението за възобновяване - началник на Районно управление/РУ/ Руен при ОД МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по предложението.

Прокурорът при Окръжна прокуратура Бургас, поддържа предложението за възобновяване на административнонаказателното производство. Счита същото за основателно, поради което следва да се уважи.

Съдът като взе предвид изложените в предложението за възобновяване твърдения и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Предложението е направено от наблюдаващ прокурор по досъдебно производство/ДП/ №659/2017 г. по описа на Районна прокуратура Айтос, рег.№335 ЗМ-153/2017 г. по описа на Районно управление Руен, съобразно чл.72, ал.1 ЗАНН, поради което е процесуално допустим.

Разгледан по същество е основателен и съображенията за това са следните:

Материалноправните предпоставки за възобновяване на административнонаказателното производство, по което е издадено наказателно постановление и същото е влязло в сила, са изчерпателно изброени в нормата на чл.70, б.“а“ до „д“ ЗАНН. В конкретния случай е налице хипотезата на чл.70, б.“д“ЗАНН- когато деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление.

С наказателно постановление № 17-0335-000645/14.09.2017 г. на началника на Районно управление Руен при ОД МВР Бургас, влязло в сила на 10.10.2017 г.,  на Т.Х.А. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за това, че на 01.07.2017 г. около 08.45 часа в с.Руен на улица „Изгрев“, пред РУ Руен, посока центъра, управлявал товарен автомобил марка „Ивеко“, модел „Дейли“ с рег.№ ***, собственост на Р.М.А., под въздействие на алкохол. Извършена му е проверка с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“ с фабричен № ARSM 0115, който отчел концентрация 0.8 промила/л.10 от делото/.

Наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН № 119705/01.07.2017г., съставен от младши автоконтрольор в РУ Руен при ОДМВР-Бургас, като наред с това е издаден и талон за медицинско изследване с № 0017942 от същата дата/л.9 от делото/.

В хода на разследването е била възложена и извършена физикохимична експретиза, видно от заключението на която от 11.08.2017 г., концентрацията на алкохол в кръвта на Т.Х.А. е била 0.73 промила/л.17 от делото/.

От изготвената справка за съдимост на А. се установява, че със споразумение № 635/26.09.2013 г. по нохд № 1066/2013 г. по описа на Районен съд Петрич, лицето е признато за виновно за извършено престъпление по чл.343 б, ал.1 НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, отложено на основание чл.66, ал.1 НК, и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, влязло в сила на 26.09.2013 г./л.12 и 13 от делото/. 

На 20.07.2017 г., с постановление  на прокурор от Районна прокуратура  Айтос е образувано досъдебно производство № 659/2017г. по описа на Районна прокуратура Айтос, рег.№ 335 ЗМ-153/2017г. по описа на РУ Руен при ОД МВР Бургас срещу виновното лице за това, че 01.07.2017 г. около 08.45 часа в с.Руен на ул. „Изгрев“, пред РУ Руен, посока центъра, управлявал товарен автомобил марка „Ивеко“, модел „Дейли“  с рег.№ ***, с концентрация на алкохол над 0.5 на хиляда, а именно 0.73 промила на хиляда, установени чрез химически анализ, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 - споразумение № 635/26.09.2013 г. по нохд № 1066/2013г. по описа на Районен съд  Петрич, влязло в сила 26.09.2013 г. - престъпление по чл.343б, ал.2 НК/л.4 от делото/.

С постановление от 14.12.2017 г. на разследващ полицай в РУ Руен, Т.Х.А. е привлечен като обвиняем за извършване на престъпление от общ характер по чл.343б, ал.2 НК за това, че на 01.07.2017 г. около 08.45 часа в с.Руен, на ул. „Изгрев“, пред РУ Руен, посока към центъра на селото, управлявал товарен автомобил марка „Ивеко“, модел „Дейли“, с рег.№ ***, с концентрация над 0.5 на хиляда, а именно 0.73 промила на хиляда, установени по надлежни ред - с протокол  за химична експертиза № ОХ 17 - 89/11.08.2017 г. на  Базова научно-техническа лаборатория при ОД МВР Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по чл.343б, ал.1 НК, а именно по нохд №1066/2013 г. по описа на Районен съд Петрич, споразумение № 635/26.09.2013 г., влязло в сила на 26.09.2013 г. - престъпление по чл.343б, ал.2 НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 г. до 5 г. и глоба от 500.00 до 1 500.00 лева.

С постановление от 18.01.2018 г. производството по ДП № 659/2017 г. по описа на РП Айтос е спряно, за да бъде изготвено и внесено в Административен съд Бургас предложение за възобновяване на административнонаказателното производство, на основание чл.70, б.“д“ ЗАНН, тъй като извършеното от А. деяние, съставлява престъпление по чл.343б, ал.2 НК, а за него е издадено и наказателно постановление № 17-0335-000645/14.09.2017 г. от началника на РУ Руен при ОДМВР-Бургас, с което му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, влязло в сила на 10.10.2017 г./л.14 и 15 от делото/.

В тълкувателно решение № 3/22.12.2015 г. на Върховния касационен съд/ВКС/ на Република България, ОСНК по т. дело № 3/2015 г. е посочено, че последиците от повторното наказателно преследване на едно и също лице за същото деяние, за което спрямо него е било проведено приключило с влязъл в сила акт административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на Конвенцията/ЕКПЧ/, се преодоляват чрез: прекратяване на второто по ред наказателно производство, образувано и/или проведено срещу дееца за същото деяние след окончателното приключване на административнонаказателното производство с наказателен характер, съответно с отмяна на постановените по него съдебни актове и прекратяването му на основание чл.4, §1 от Протокол № 7, вр. чл.24, ал.1, т.6 НПК; възобновяване на окончателно приключилото административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на чл.4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ при наличие на предпоставките на чл.70, б.„в” ЗАНН, отмяна на постановените по него актове и прекратяването му; възобновяване на прекратеното наказателно производство на основание чл.422, ал.1, т.3 НПК или отмяна на постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243, ал.9 НПК и провеждане на наказателното производство след отпадане на процесуалната пречка по чл.4, §1 от Протокол № 7.

По силата на чл.70, б.”д” ЗАНН административнонаказателните производства, по които наказателните постановления са влезли в сила, както и решените и прекратените от съда дела, образувани във връзка с обжалване на наказателни постановления, подлежат на възобновяване, когато деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление.

Съгласно чл.343б, ал.2 НК, който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.

Предвид  предходното осъждане на Т.Х.А., с влязло в сила споразумение за престълнение по чл.343б, ал.1 НК, и доколкото е доказано по несъмнен начин, че на 01.07.2017 г. той е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта 0.73 промила, настоящият касационен състав счита, че деянието за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на Т.Х.А. с влязлото в сила НП, покрива елементите от състава на престъплението по чл.343б, ал.2 НК.

Предвид изложеното, съдът намира, че са налице  предпоставките на чл.70, б.”д” ЗАНН за възобновяване на административнонаказателното производство, поради което предложението на наблюдаващия прокурор при Районна прокуратура Айтос следва да бъде уважено.

По тези съображения, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав

 

 

Р      Е      Ш      И      :

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязлото в сила на  10.10.2017г. наказателно постановление № 17-0335-000645 от 14.09.2017 година на началника на Районно управление Руен при ОД МВР Бургас.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0335-000645 от 14.09.2017 година на началника на Районно управление Руен при ОД МВР Бургас, с което  на  Т.Х.А. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000.00 лева, на основание чл.174, ал.1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 ЗДвП и е лишен от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.

        ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство образувано с АУАН № 119705 от 01.07.2017 година, съставен от младши автоконтрольор в Районно управление Руен при ОД МВР Бургас.

 Решението е окончателно.

 

 

                                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                     2.