Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер   500      17 март 2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично заседание на дванадесети март, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                               

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 326 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „В-Сервиз“ООД с ЕИК 102176090, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ***, представлявано от О. Г. Р. против решение № 44/19.01.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 5077/2014г., по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 38-131 от 01.10.2014 г., издадено от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” /ДАНС/-гр.София, с което за извършено нарушение по чл.6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари/ЗМИП/, на основание чл. 23, ал. 4, вр. ал. 1 от същия закон, на касатора, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба и твърди, че решението на районния съд е постановено при неправилно приложение на закона и при допуснати процесуални нарушения, за което излага подробни съображения. Не се представят доказателства.

Ответникът по касационната жалба – Председател на Държавна агенция „Национална сигурност” /ДАНС/-гр.София, редовно уведомен, не се представлява. Представил е молба-становище, в която оспорва касационната жалба и моли съда да остави в сила първоинстанционното решение. Представя писмени доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 44/19.01.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 5077/2014г., по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 38-131 от 01.10.2014 г., издадено от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” /ДАНС/-гр.София, с което за извършено нарушение по чл.6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, на основание чл. 23, ал. 4, вр. ал. 1 от същия закон, на „В-Сервиз“ООД, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00 лева.

За да постанови решението, районният съд е приел, че отговорността на „В-Сервиз“ООД е била правилно ангажирана на основание чл.23, ал.4, вр.ал.1 ЗМИП за извършено нарушение на чл.6, ал.2 ЗМИП.

Основното възражение на касатора е, че е безспорно установено от показанията на доведения от него свидетел, че сделката по обмяна на валута не е извършена в стопанисваното от него обменно бюро, а в това на „Тавекс“ ЕООД. Твърди се, че е извършена идентификацията по реда на чл.3 ППЗМИП, като повече от това нито е възможно, нито е необходимо да бъде извършено.

Санкцията е наложена на „В-Сервиз“ООД за това, че на 14.05.2013 г. в гр.Бургас, преди извършването на сделка по обмяна на валута  - 5 100.00 евро и 1 400.00 австралийски долара с обща левова равностойност 12 051.40 лева, не е идентифицирало в качеството си на продавач по сделката физическите лица, който са действителни собственици на клиента –„Тавекс“ ЕООД, купувач по сделката. За констатираното нарушение на  –„Тавекс“ ЕООД е съставен акт за установяване на административно нарушение № ФР-10-2711/27.05.2014г., а впоследствие е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

 Районният съд е постановил оспореното решение като е установил всички релевантни за спора факти, въз основа на редовно събрани и обсъдени доказателства. Обсъдил е и всички възражения на жалбоподателя като е изложил подробни мотиви защо ги отхвърля като неоснователни. С оглед изложеното, не са допуснати твърдените от касатора процесуални нарушения при постановяване на обжалвания съдебен акт.

Видно от обстоятелствените части на АУАН и наказателното постановление, в тях нарушението е описано детайлно и ясно посредством всички индивидуализиращи го елементи от обективна страна. Неоснователно е възражението на касатора, че АУАН и НП са издадени в нарушение изискванията на чл.42, т.3 ЗАНН, съответно на чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН.

Правилен е изводът на районния съд, че в случая е без значение за спора дали сделката е осъществена в обменното бюро на „В – Сервиз“ООД в ж.к. Меден Рудник или в това на „Тавекс“ЕООД в сградата на МОЛ Галерия, гр. Бургас, тъй като задължението по чл.6, ал.2 ЗМИП е идентификацията да предхожда сключването на сделката. Предвид обстоятелството, че „В-Сервиз“ООД чрез стопанисваното от него обменно бюро, е продавач по процесната сделката за обмяна на валута и че мерките по чл.3, ал.1 ЗМИП се прилагат спрямо клиенти по такива сделки, неоснователно е възражението на дружеството, че не то, а клиентът „Тавекс“ЕООД е бил задължено лице по смисъла на чл.3, ал.2, т.1 ЗМИП.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява по безспорен начин, че на 14.05.2013 г. в гр.Бургас, преди извършването на сделка по обмяна на валута  - 5 100.00 евро и 1 400.00 австралийски долара с обща левова равностойност 12 051.40 лева, „В Сервиз“ООД в качеството си на продавач по сделката не е идентифицирало физическите лица, който са действителни собственици на клиента –„Тавекс“ ЕООД, купувач по сделката, в нарушение на императивното изискване за това, установено в чл.6, ал.2, изр.1 ЗМИП. Правилен е изводът на районния съд, че дружеството е осъществило от обективна страна състава на административното нарушение, за което отговорността му е била законосъобразно подведена под  санкционната разпоредба на чл.23, ал.4, вр.ал.1 ЗМИП, която предвижда налагане на имуществена санкция в размер от 2000.00 лева до 5000.00 лева на юридическо лице, извършило нарушение на чл.6 ЗМИП.

Като е приел, че наличието на публично достъпни данни за клиент – юридическо лице в ТР и в регистъра на финансовите институции, поддържан от БНБ, не освобождава дружеството- касатор от задължението му преди да сключи сделката, да извърши пълна идентификация както на клиента – юридическо лице, така и на физическите лица, които са негови действителни собственици, в случая притежаващи пряко или непряко повече от 25 на сто от акциите на „Тавид“АД, районният съд е приложил правилно материалния закон. Безспорно се установява по делото, че такава идентификация по един от способите, установени в ППЗМИП, не е извършена.

По отношение възражението на касатора, че идентификацията на физическите лица, притежаващи 25 % от акциите на регистрираното в чужбина акционерно дружество, собственик на капитала на „Тавекс“ЕООД е невъзможна, тъй като няма как същите да бъдат издирени, настоящият касационен състав споделя мотивите на районния съд, че „В-Сервиз“ООД е следвало да откаже сключването на сделката,  съгласно чл.4, ал.4 ЗМИП.

Мотивиран от горното, съдът приема, че не се установиха касационни основания за отмяна на оспореното решение, което следва да бъде оставено в сила като постановено при спазване на процесуалния и при правилно приложение на материалния закон.

             Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 44/19.01.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 5077/2014г., по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                             

                                                                                        

                                                               

                                                                              2.