ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,02.07.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На втори юли                                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 326 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.35 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Ж.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв.М.Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 26 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, се представлява от адв Б., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

Адв.Т.: В предходно съдебно заседание съм заявила, че поддържам жалбата. Поддържам становището си така, както съм го изложила.

След предходното съдебно заседание проведох разговор с жалбоподателя и установих, че всичко, което е изложено в жалбата отговаря на действителното и няма други допълнително подадени заявления, освен тези приложени по делото. Не мога да представя писмените документи, за които съм задължена. Не съществуват такива. Всичко, което е  било представено към момента на подаване на заявлението е описано и приложено по жалбата и административната преписка.

Подчертавам, че в момента на подаването, заявлението е било подадено в три папки с геодезическото заснемане.

 

Адв.Б.: Няма да соча доказателства.

Във връзка с указанията на съда и твърденията на жалбоподателя в днешно съдебно заседание считам, че твърдението за представяне на три броя папки геодезическо заснемане са недоказани. В преписката съществува заявление подписано от жалбоподателя, в което изчерпателно са изброени всички представени от него документи и въпросните документи за геодезическо заснемане не фигурират, а и липсват каквито и да било писмени доказателства за представянето им с първоначалното заявление и на по-късен етап.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Т.: Мля да уважите жалбата така, както е сложена пред Вас за разглеждане ведно с присъждане на сторените по делото разноски, за което представям разходен лист. Това е списък на разноските по смисъла на ГПК.

По отношение на жалбата - моля да бъде уважена, тъй като бе установено незаконосъобразното издаване, всъщност не почиващия на закона отказ на административния орган.

Ще представя подробни писмени бележки в указан от съда срок.

 

Адв.Б.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана. Считам отказът за правилен и законосъобразен. От събраните по делото доказателства се установи, че не са налице предпоставките за уважаване искането за издаване на удостоверение за търпимост по ЗУТ.

Ще представя подробни писмени съображения.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: