ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,23.04.                                                                                  град  Бургас АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и трети април                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: Й.Б.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 326 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.09 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г. Ж.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат М.Т., с  приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ главен архитект на община Поморие, редовно уведомен, се явява адвокат А., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

               

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направи доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Т.: Изцяло поддържам представената жалба, като моля да приемете приложените към нея писмени доказателства.

 

АДВОКАТ А.: Оспорваме жалбата. Считаме, че постановения отказ е законосъобразен. В случая е налице хипотезата на § 16, ал.2 от ЗУТ, тъй като имаме извършено строителство след 08.04.1987година. Към момента на подаване на заявлението за търпимост, не е представено геодезическо заснемане, такова е представено едва след постановяване на отказа. Видно от изложеното в жалбата процесната сграда построена в период октомври 1995година до 1996година, а от представения документ за собственост се вижда, че договорът за доброволна делба е от 22.10.2009година, т.е. липсват доказателства, че към момента на извършване на строителството на процесната сграда, жалбоподателя да е бил собственик на  процесния терен. Евентуално бихме могли да предполагаме съобразно този договор за доброволна делба и приложените към него документи за собственост от 1994година  нотариални актове и два от 1998година, след извършването на строителството и евентуално може да се предполага, че на този поземлен имот е бил в най-лошия случай съсобственик с други лица, но не и собственик да е бил един жалбоподателя. Освен това искам да посоча, че към представените документи липсват съответно подадена декларация за декларирането на имота, каквото е изискването на §16 в съответните предвидени в закона срокове съобразно на §16 ал.2 от  ПЗР на ЗУТ. Не са представени доказателства за това. Няма да соча други доказателства

 

АДВОКАТ Т.: Във връзка така направените твърдения на току-що изброените доказателства, моля да ми дадете възможност в следващото съдебно заседание да ангажираме гласни доказателства на лицето приносител на геодезическото заснемане  в община Поморие и пълния набор документи, както и да представим за пореден път всички необходими материали, които са представени своевременно със заявлението. Искам да отбележа, че в кориците на делото се съдържа и договор за доброволна делба от 12.09.1994година, който договор за доброволна делба на наследствен имот касае и процесния имот, там където е изградена постройката на жалбоподателя. В тази връзка всички останали допълнителни доказателства са обосновани от  наличието на този договор за доброволна делба, като подробни съображения  ще изложа във фазата по същество. Твърдим, че сме представили допълнително след подаване на заявлението в общината геодезическо заснемане, данъчна декларация за платените данъци и са изпълнени всички указания с писмото и тези дадено в устна форма. Моля да ми бъде дадена възможност да проверя дали има доказателство за входирането на тези документи в общината.

 

АДВОКАТ А.: Процесуалният представител на жалбоподателя прави изявления, които са противоречиви. Представя се доказателство договор за доброволна делба, който касае 2009година, представи се и нотариален акт, с който се твърди че жалбоподателят е станал собственик на  терен, който е предмет на тази делба от 1998година и се явяват несъстоятелни  твърденията, че той е участвал през 1994 година в някаква делба. На второ място в заявлението има графа „други”, където се представят всички допълнителни доказателства и евентуално, ако се представят други такива документи и доказателства по повод искането за подаване на заявление по § 16 от ЗУТ, то това става с молба и входящ номер на определено място в община Поморие, а липсва  такава молба да е представена. Моля да не бъде уважавано искането да се установяват тези обстоятелства със свидетелски показания. Важното е дали жалбоподателят е бил собственик на този терен към 1994-95година към момента на извършване на строителството. Липсва също така и декларация по §6, ал.2 от ЗУТ.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да установи твърдението си за допълнително представени доказателства след подаване на заявлението, между които и геодезическо заснемане, с писмени документи.

 

НЕ ДОПУСКА събирането на гласни доказателства за установяване на факта, че пред главния архитект на община Поморие са депозирани писмени доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.07.2014година от 14,00 часа, страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: