Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 937   

 

град Бургас, 19.04.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и първи март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 326/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът главен директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София, е оспорил решение № 2083/21.12.2012г. постановено по АНД №3968/2012г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 12-1097/03.10.2012г., издадено от касатора. С наказателното постановление на ЕТ „МАГЕ – М.М.”, БУЛСТАТ ***, за нарушение на чл.7а, т.3, във вр. с чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА), на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) е наложена имуществена санкция в размер на 300лв. Касаторът иска от настоящата инстанция да отмени оспореното решение като неправилно, а по съществото на спора да потвърди наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, явява се лично заедно с процесуален представител - адвокат Н.. Поддържат жалбата и иска решението на Районен съд Бургас да бъде оставено в сила като правилно.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение - за правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно.

Районният съд е отменил наказателното постановление на две различни основания. На първо място съдът е приел, че е налице изтекъл срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН, защото с АУАН е констатирано, че периодичния технически преглед е трябвало да бъде извършен най-късно на 25.02.2007г., като съдът е приел, че към 26.02.2007г. жалбоподателят е осъществил състава на нарушението, изразяващо се в бездействие. Една година от извършване на нарушението е изтекла на 26.02.2008г., а АУАН е съставен едва през 2012г., което е много след изтичане на срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН.

На следващо място съдът е приел, че в наказателното постановление е посочена датата на извършената проверка, но не е посочена датата на извършване на нарушението. Според районния съд в наказателното постановление липсва и правна квалификация на деянието, защото посочената разпоредба на чл.7а, т.3, във вр. с чл.24 ал.1, т.2 от НБЕТНА, е цитирана в две нейни редакции. В първата редакция разпоредбата предвижда ползвателите и лицата, поддържащи асансьорите да не допускат експлоатация на асансьори, когато на асансьорите не е извършен технически преглед от органите за технически надзор, най-малко веднъж на 36 месеца. С последващо изменение с ДВ бр.18/2011г. в сила от 02.04.2011г. разпоредбата на чл.24 от Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори е изменена, като след промяната периодичните прегледи следва да се извършват веднъж на 36 месеца. Според районния съд посочването на двете редакции на разпоредбата е недопустимо, тъй като не отразява относимата правна норма, касаеща датата на нарушението. С тези мотиви районния съд е отменил наказателното постановление.

Според настоящия състав районният съд неправилно е възприел описаните в наказателното постановление факти и е направил погрешен извод за какво деяние е ангажирана отговорността на лицето. Субектът на нарушение не е наказан за това, че не е извършил съответните периодични технически прегледи в указания в наредбата срок, а за това че е допуснал експлоатация на проверявания асансьор без да е извършен съответен технически преглед на този асансьор. В наказателното постановление изпълнителното деяние е описано конкретно и ясно. Там е посочено, че на 18.06.2012г. едноличния търговец е допуснал експлоатацията на асансьор, на който не е извършен технически преглед. В описаните по-горе в наказателното постановление факти е посочено, че при извършената проверка на 18.06.2012г. въпросния асансьор се е движел и е возил хора - факти, които са възприети от проверяващите. Същевременно при проверка на неговата документация (ревизионната книга на асансьора) е установено, че последния технически преглед на този асансьор е извършен на 25.02.2004г. От тогава до датата на извършената проверка независимо коя от редакциите на чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата ще се приложи, при законосъобразно протичане на поддръжката на този асансьор, той е следвало да претърпи още два периодични технически прегледа. Според посочената като нарушена разпоредба на чл.7а, т.3 от Наредбата, ползвателите и лицата поддържащи асансьорите са длъжни да не допускат експлоатацията на тези асансьори, когато не им е извършен технически преглед съгласно чл. 24, ал.1 от НБЕТНА.

По делото не е спорно, че едноличния търговец, чиято отговорност е ангажирана, е лицето поддържащо асансьора. Според описаната по-горе разпоредба той е субект на нарушението, което се изразява в допускане експлоатация на асансьор без надлежно преминат технически преглед. Датата на нарушението е датата на извършване на проверката, защото към този момент е установено, че асансьора работи и се ползва по предназначение, но няма надлежно преминат технически преглед. Едноличният търговец не е наказан за това, че не е извършил този технически преглед, както е възприел районния съд. По тази причина не е налице и изтекъл срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН, защото за нарушението което е извършено и установено на 18.06.2012г. е съставен АУАН на 12.07.2012г. – в рамките на тримесечния срок от откриване на нарушителя и в едногодишния срок от извършване на нарушението. Спазен е и срока по ал.3 на чл.34, защото наказателното постановление е издадено в тримесечен срок от съставяне на АУАН.

Според настоящия състав при установяване на нарушението и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, фактите, така както са установени, сочат за извършено нарушение на чл.7а, т.3 от НБЕТНА, установено по несъмнен начин. По тези съображения обжалваното решение като неправилно следва да бъде отменено, а наказателното постановление, като законосъобразно издадено следва да бъде потвърдено.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №2083/21.12.2012г. постановено по АНД №3968/2012г. по описа на Районен съд Бургас, вместо него постановява:

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №12-1097/03.10.2012г. издадено от главен директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: