ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 22.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори март                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Кристина Линова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Даниела Драгнева

Административно дело номер 3269 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Колев.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАРНОБАТ, редовно призован, не изпраща представител.

 

 

По хода на делото:

 

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва протест от Окръжна прокуратура гр.Бургас

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам представеният протест от Окръжна прокуратура гр.Бургас, както в цялост, така и на самостоятелно основание нормата на чл.2, ал.2 и чл.36, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Карнобат.

Няма да соча доказателства.

 

 

 

 

Съдът по доказателствата 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с протеста писмени доказателства, както тези, изпратени от Общински съвет – Карнобат, представляващи заверено копие на административната преписка по издаването на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Карнобат.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че е установено по делото, че не е спазено императивното изискване на чл.26 от Закона за нормативните актове, като не е спазен 14-дневният срок, който следва да бъде даден за обсъждане, като не са представени данни, че има мотиви, които също са постановени заедно с проекта за Наредбата, поради което тези допуснати нарушения съставляват съществено нарушение, което е основание за отмяна на цялата Наредба. Те се отразяват на съдържанието на акта, тъй като няма възможност за обсъждане, като е налице отменително основание по чл.146 т.3 от АПК.

Ако не се съобразите с тези доводи, на самостоятелно основание моля да отмените като незаконосъобразна нормата на чл.2, ал.2 от Наредбата, тъй като законодателното изискване не е спазено. В изричната програма във връзка с политиката за развитие на общинския съвет са приети разпоредби, които са в по-ниска степен и не съответстват с предвидените в ЗОС чл.8, ал.9, т.6 и т.7. Тази законна рамка, която е взета от общинския съвет, приемането на този текст е в противоречие с материално-правните норми с по-висок ранг, поради което е незаконосъобразна и следва да се отмени.

Същите основания са и за нормата на чл.36, ал.4 Наредбата, като противоречие със законов акт от по-висока степен, според който е предвиденото право за строеж на жилищно строителство е безсрочно. Това е в противоречие с чл. 67, ал.1 от Закона за собствеността.

Моля да бъдат отменени оспорените разпоредби.

Моля да ни се присъдят направените от Окръжна прокуратура гр.Бургас разноски.

 

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок след съвещание.

        

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: