ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На осемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 3260 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ш.Ф.Х., редовно призован, се явява лично и с адвокат М.О., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Областна дирекция – гр. Бургас на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, не се явява.

 

АДВОКАТ О.: Да се даде ход на делото.

 

По делото е постъпило писмено становище от процесуалния представител на административния орган, в което същият заявява, че не са налице пречки за даване ход на делото. Прави  се искане, ако оспорващата страна представи доказателства, да бъде дадена възможност на органа да се запознае с тях и да изрази становище по същите. Ако няма доказателствени искания, прави се искане съдът да остави жалбата без уважение и да потвърди обжалвания административен акт. Претендират се направените по делото разноски

 

Във връзка с изявлението на страните, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба от Ш.Ф.Х. срещу Заповед № 03-020-РД/282 от 08.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция – гр. Бургас на Държавен фонд „Земеделие“, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане подадено от оспорващия ИД № 02/06/3/0/00614 от 25.07.2016 г. по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година, съгласно Заповед № РД-09-434 от 20.06.2016 г. на Министъра на земеделието и храните.

В жалбата се твърди, че отказът на административния орган е мотивиран с това, че пчелинът, от който е добита продукция, не е регистриран животновъден обект, поради което приходите, реализирани от продажба на пчелен мед, добит от него, не могат да се ползват при доказване съответствие с изискването на чл. 5,ал. 2, т. 2 от Наредба № 10. Изводът, обаче, че пчелинът в с. Добра поляна не е регистриран животновъден обект е резултат на допуснато от административния орган съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Заповедта била неясна до степен, равнозначна до липса на мотиви. Изводите на административния орган не се подкрепяли от събраните по преписката доказателства и не кореспондирали на конкретните законови норми. Прави се искане съдът да отмени процесната заповед и да върне преписката на административния орган със съответните указания.

 

АДВОКАТ О.: Поддържам жалбата, поддържам и изложените в нея доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт. Искам да добавя един довод, който не сме посочил в жалбата, а именно противоречие с Регламент 1307/2013 г. на Европейския парламент и Съвета от 17.12.2013 г. и в частност с неговия член 52, параграф 1 и параграф 2, в които е посочено, че обвързано с производство подпомагане може да се отпуска само за указаните в параграф 2 производства, сред които пчеларството не фигурира и на практика като е отказал на основание, че кандидатът не е доказал някакъв обем реализирано производство, административният орган е нарушил и тази разпоредба.

Водим един свидетел, който молим да допуснете до разпит. Касае се за установяване на твърдението, че регистрираният животновъден обект е бил преместен от с. Добра поляна, където се е намирал първоначално и след това е бил преместен в с. Руен, където е извършена неговата регистрация в хода на административното производство.

В с. Добра поляна са се намирали пчелите, но там не е била извършена регистрацията, каквато има предвид административния орган. Имало е около 80 кошера. Преместването е станало 2015 г. След преместването на тези пчелни семейства, вече е регистриран в с. Руен.

Той има две удостоверения. Второто удостоверение не  е обсъждано от административния орган. То няма отношение към предмета на спора. Представено е защото е възникнало в хода на административното производство обстоятелството.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от ДФ „Земеделие“, Областна дирекция – гр. Бургас до Административен съд – гр. Бургас вх. № 12754/27.11.2017 г.

 

Съдът намира искането на процесуалния представител на оспорващия за допускане до разпит на един свидетел за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит П.Х.М..

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

П.Х.М.  – 85 години, българин, български гражданин, пенсионер, неосъждан, без родство с жалбоподателя.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

 

АДВОКАТ О.: Откъде се познавате със Ш.?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Със Ш. се познаваме чрез покойния му баща, с който заедно работихме в Нефтозавода. Баща му се занимаваше с електроника, а Ш. е административен работник в община Руен.

АДВОКАТ О.: Знаете ли Ш. има ли пчели?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да. В момента пчелите му са в с.Руен.

СВИДЕТЕЛЯТ М. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Аз нямам връзка със село Руен. Аз съм виждал пчелите в с. Руен. Лично аз присъствах няколко пъти на пчелина.

Пчелите в този пчелин са от 2015 г, м. октомври. Помня, защото аз присъствах там, помагах много. Преди това пчелите бяха в с. Добра поляна, ако се не лъжа. Знам че Ш. ги е купил от някой.

2015 г. бяха 80 кошера. През тази 2015 г. имаше мед от тези пчели. Знам, защото аз присъствах при вадене на меда м. ноември. Той вади мед м.ноември от току-що преместените кошери.

АДВОКАТ О.: Когато вадихте меда след преместването на кошерите, бяха ли маркирани  кошерите с особена марка за регистрация?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да, след регистрацията всички кошери бяха маркирани в момента когато вадихме меда.

СВИДЕТЕЛЯТ М. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Маркирането представлява квадрат, в който се вписват данните – цифри, и обезателно трябва да стои маркировката в горния десен ъгъл на капака на кошера.

Аз нямам имот в с. Руен. Там ходя поради голямото приятелство с покойния му баща и от там се запознах с неговото семейство. С него сме в приятелски отношения.

АДВОКАТ О.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля М..

 

АДВОКАТ О.: Нямам други доказателствени искания.

 

Във връзка с изявлението на страната, съдът намира делото за изяснено от  фактическа страна, поради която

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ О.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата, като отмените оспорения административен акт.

Моля да ми дадете срок за писмени бележки по същество.

Моля да присъдите на жалбоподателя разноските по делото, каквото искане сме направили с жалбата.

 

Съдът ДАВА възможност на процесуалния представител на оспорващия да представи по делото подробни писмени бележки в десетдневен срок от днес.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: