ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 15.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети май                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 325 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.С.Р., редовно призован, явява се лично и с адв. Н., с представено по делото пълномощно от днес. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.  

 

По хода на делото:

Адв. Н.: Уважаеми г-н съдия, току що бях упълномощена от И.Р. и не съм запозната с делото. Моля да не се дава ход на делото, за да се запозная с материалите по делото и да организирам защитата на моя доверител.

ИЩЕЦЪТ: Считам, че е необходимо адвокатът ми да се запознае с материалите по делото. Също така неявяването на свидетелите, които съм посочил, е предпоставка да се отложи делото.

прокурорът: Да се даде ход на делото. Не са налице процесуални пречки. Евентуално бихте могли да дадете възможност на адвоката да се запознае с материалите по делото.

 

С оглед становището на страните и като взе предвид формулираното от адв. Н. искане за отлагане на делото съдът намира за нужно да посочи следното:  съгласно разпоредбата на чл. 139, ал. 1 апк съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие,  което страната не може да отстрани. В тези случаи следващото съдебно заседание се насрочва не по-късно от три месеца. В случая единствено в нормата на чл. 139, ал. 1 апк законодателят е предвидил процесуална възможност за отлагане на делото като хипотезата затова е наличие на препятствие, което прави невъзможно явяването както на жалбоподателя, така и на неговия процесуален представител. В настоящия случай такава непреодолима пречка не е налице, още повече и предвид факта, че както ищецът Р., така й упълномощеният му процесуален представител - адв. Н. се явяват в залата.

 

С оглед на това и поради липса на основа, регламентирана в чл. 139, ал. 1 апк, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от И.С.Р. против ГД „Изпълнение на наказаниятагр. София с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с която искова молба е формулирано искане за постановяване на решение, по силата на което ответникът ГД „Изпълнение на наказаниятагр. София да заплати сумата от 10 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени и неимуществени вреди по време на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” в Затвора в гр. Бургас за периода от 20.06.2016 г. до 07.04.2017 г., ведно със законната лихва.

Съдът докладва, че по делото е постъпил писмен отговор с вх. № 3917/04.04.2018 г. от ответника, ведно със становище от началника на затвора гр. Бургас.

 

Адв. Н.: Поддържам исковата молба. Държим да бъдат призовани и допуснати до разпит тримата свидетели, посочени в исковата молба.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам исковата молба. Моля да се приемат приложените от мен доказателства като относими към делото.  Поддържам искането си за разпит на тримата свидетели. Със свидетеля Д.И. не сме били в едно спално помещение, но същият е обитавал самостоятелна килия в II зона за повишена сигурност, което помещение е абсолютно идентично с помещение № 230, в което съм бил настанен аз. Разпитът на този свидетел ще удостовери условията в тези килии за самостоятелно настаняване с повишена сигурност.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима. Моля да я допуснете за разглеждане. Моля да приемете доказателствата, представени  с писмения отговор. Моля да бъдат допуснати исканите свидетели. Във връзка с другите доказателствени искания считам, че на тях е даден отговор в приложеното становище от началника на затвора гр. Бургас.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели при условията на призоваване лицата В.И.И., Ф.И.К. и Д.Г.И., които да бъдат призовани в Затвора гр. Бургас за следващото съдебно заседание.

 

ИЩЕЦЪТ: Представям и моля да приемете епикриза от 2009 г. от Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна“ ЕООД гр. Сливен, ведно с медицинска документация; изследвания от „МДЛ-Русев“ ЕООД гр. Бургас, ведно с придружаваща медицинска документация; решение от 2015 г. на Административен съд гр. Бургас по административно дело №1445 от 2014 г. и направление за хоспитализация, ведно с медицинска документация и изследвания към него. Към настоящия момент представените документите целят да удостоверят мои здравословни проблеми, настъпили в резултата на нелечение при престоя ми в Затвора гр. Бургас. Представени са документи от Спешна помощ, посещения в Затвора гр. Бургас. Решението си в частта си, която представям пред Вас, е на влязла в сила ефективна административна присъда, потвърдена от вас, в която съм осъдил да ми бъде изплатено обезщетение за поставяне пред абсолютно същите условия, в които съм поставен и в настоящия момент, с което целя да покажа на съда, че въпреки  наличието на  подобен тип решение спрямо мен не е взето абсолютно нищо различно от преди. Поставен съм пред същите условия.

 

Прокурорът: Видно от цитираните документи същите са с дата и в период, предхождащ исковата претенция, а още повече те касаят здравословния статус на ищеца. В исковата претенция няма такава, която касае липса или неполагане на достатъчно добро медицинско обслужване в затвора. Считам, че същите не са относими към предмета на делото. Ако прецените може да оставите копията по делото само за сведение.

 

Съдът с оглед формулираното доказателствено искане и представените документи счита, че същите съставляват процесуално допустими писмени доказателства, а относно тяхната относимост към предмета на спора съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените от ищеца в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.07.2018 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Да се призоват допуснатите свидетели.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: