ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети септември                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 325 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:51 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.З.А., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на РДНСК - Югоизточен район гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна Главен архитект на Община Созопол, редовно призован, не се явява представител.

За заинтересованата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА, че с Определение № 7624/07.06.2018 г., постановено по административно дело № 6531 от 2018 г. на Върховен административен съд, е отменено Определение № 857/17.04.2018 г., постановено по административно дело № 325/2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас и делото е върнато на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

юк. К.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приключва събирането на доказателствата.

дава думата по същество:

 

юк. К.:  Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да оставите в сила атакувания административен акт като правилен и законосъобразен. Поддържам писмените бележки, депозирани преди това. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

прокурорът: Уважаеми г-н председател, считам, че заповедта на началника на рднск юир, с която разрешение за строеж № 366 от 2004 г. е обявено за нищожно, е обоснована и законосъобразна поради изключително съществени нарушения на чл. 144, ал. 1, т. 4 зут, както и на чл. 182, ал. 1 от същия закон. Видно от заключението на вещите лица се касае за строителство, извършено в защитена местност без да се извърши ОВОС, като РИОСВ гр. Бургас изобщо не е бил уведомен и не се е произнесъл с решение по нарушение на чл. 31, ал. 1 ЗБР. Видно от тълкувателно решение №1/2017 г по тълкувателно дело № 4/2016 г. на ВАС срокът за произнасяне на административния орган е инструктивен. Следва също така да се отбележи, че терасата на строежа е издадена в имот изключително държавна собственост - морски бряг „Буджака”.

 

В залата влиза адв. М. – процесуален представител на жалбоподателя.

 

АДВ. М.: В пледоарията си ще се позова на едно решение на ВАС по идентичен казус, касаещо съседния имот. Представям го на съда за сведение. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното решение № 8358/20.06.2018 г. на ВАС за сведение.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. М.: Моля да постановите решение, с което в производство по чл. 216 ЗУТ да отмените обжалваната заповед на началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас. Оставам на страна вече приключилия спор за естеството на сроковете по чл. 216, ал. 5 и ал. 7 ЗУТ. Единият се оказа преклузивен, а другият – инструктивен. Логично е решението, макар че просрочените 8 месеца сочат лоша административна практика. Считаме обаче, че административният орган не е обосновал пред Вас нито едно основание за нищожност на строителните книжа, което да е от вида на твърдяната пълна липса на правно основание, водещо до невъзможност да се издадат строителните книжа. Моля да съобразите вече установената практика по подобни дела на ВАС, че липсата на съгласувателно становище по чл. 143, ал. 1, т. 4 респ. чл. 144 ал. 1, т. 4 ЗУТ съответно при одобряване на инвестиционния проект и при издаване на РС не представлява порок от вида на нищожността. Дори да е било необходимо, то това не води основание за нищожност. Още повече, че тези книжа са минали служебен контрол за законосъобразност без реакция на административния орган. Ще се позова и на решение № 8358 от 20.06.2018 г. по административно дело № 2696 от 2018 г., което е за съседния имот и в което ВАС освен това сочи, че цитираните разпореди на чл. 143, чл. 144 ЗУТ, както и на чл. 31, ал. 4 ЗБР не са относимо и действащо право към датата на издаване на сега обявените за нищожни строителни книжа от 2004 г. Считам, че това решение поради близостта във фактите, включително и относно проблема за довеждащата инфраструктура - ток и вода е касателно към настоящия спор, включително и тълкуванията, които ВАС дава при идентични факти. Истината е, че ВАС твърди, че има нищожност при неправилно приложение на материално-правните норми, когато имотът въобще не може да се строи, т.е. безусловно попада в неурегулирана защитена територия при наличие на строителна забрана. Такава хипотеза тук няма. Строителните книжа не страдат от такава степен на незаконосъобразност, която да води до тяхната нищожност. Моля да съобразите писмените бележки, които ние сме депозирали при предходното приключване на делото. Считаме, че са относими и към настоящия момент. Моля Ви за отмяна на оспорения административен акт и за присъждане на сторените разноски.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: