ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми март                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 325 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.З.А., редовно призован, се представлява от адв. М., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на РДНСК - Югоизточен район гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна Главен архитект на Община Созопол, редовно призован, не се явява представител.

За заинтересованата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Червеняков.

В залата се явяват вещите лица арх. В.Д. и инж. Д.С..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда комплексна съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 12.02.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. М.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещите лица, на които снема самоличност, както следва:

 

арх. В.Й.Д. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Инж. Д.С.С. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩИТЕ ЛИЦА: Представили сме писмено заключение, което поддържаме.

 

адв. М.: Имам само един уточняващ въпрос. Тези колони, които представяте в скицата на терасата те са в имота, така ли да разбирам?

 

Вещото лице С.: Да, всичките колони са в имота.

 

адв. М.: Нямам други въпроси. Заключението е аргументирано, отговаря се по всички въпроси, обосновано и компетентно, поради което моля да се приеме.

 

юк. К.: Имам въпроси. В отговора на въпрос № 2 аз така и не разбрах излизат ли откритата тераса и витата стълба извън обхвата на имота на жалбоподателя и попадат ли, встъпват ли върху терена на чужд имот? Не виждам отговор на тази част от въпроса. Отговор на въпроса, по начина по който е формулиран, оставам с впечатление, че вещото лице следва да отговори дали предвидените и ситуирани открита тераса и вита стълба излизат извън обхвата на имота и дали те попадат в терена на чужд имот. От отговорите на вещите лица по този въпрос става ясно, че те отговарят по отношение на колони, а не на поставените във въпроса вита стълба и тераса.  В този смисъл моля вещите лица да отговорят дали въпросните обекти – вита стълба и тераса излизат или не от имота, собственост на жалбоподателя, и попадат ли същите в чужд имот?

 

Вещото лице С.: Понеже случаят е по-особен и съм приложила комбинираната скица от геодезическото заснемане, за да обясня и да се види къде е излизането извън имота. Имотът е на скат с много голяма денивелация. Откритата тераса е означена на комбинираната скица с пунктир, тя е на ниво 15,05 и тя самата не стъпва на терена. На терена стъпват колоните, които я държат. Направих няколко снимки при изготвяне на заключението, които снимки не съм приложила към заключението, но мога в днешното съдебно заседание да ги представя, за да онагледя описаното и начертаното от мен. Терасата се явява като козирка над имота.

 

юк. К.: Не възразявам да се приемат снимките като доказателство по делото. Следващия ми въпрос е къщата тогава на каква кота е?

 

Вещото лице С.: Кота 0 на къщата съвпада с кота 15,05. От къщата се излиза на терасата.

 

юк. К.: Това значи ли, че терасата е продължение на кота 0 на жилищната сграда?

 

Вещото лице С.: Да, може и така да се каже.

 

юк. К.: Това означава ли, че самата къща с продължената си тераса се надвесва над чужд терен?

 

Вещото лице С.: Къщата не, но терасата в тези размери: 1,15м.; 0,57м. и 0,72м. излиза извън имота на тази кота 15,05.

 

юк. К.: И по проект ли е предвидено така?

 

Вещото лице С.: По проект няма точни размери на терасата. Има архитектурен детайл в архитектурните чертежи, в който е описана открита тераса, която стои на колони без да има точни размери на откритата тераса. 

 

 юк. К.: След като ми отговорихте изчерпателно на въпрос № 2 да се върнем на отговора Ви на въпрос № 1. Според Вас сградата, изпълнената сграда отговаря на действащия ПУП и на издадената виза за проектиране, а от това, което изслушахме в днешното съдебно заседание излиза, че проектът не показва по някакъв начин категорично тази плоча и тези колони да стъпват върху чужд терен, а на практика е изпълнена така.

 

Вещото лице С.: Проектът не показва да стъпват колоните на чужд терен и те не стъпват, а терасата излиза извън границите на имота на тази кота. Тази тераса е разгледана като архитектурен елемент,  отделно от проекта и от сградата. Тя е част от строителната документация, като архитектурен елемент е дадена. В трасировъчния чертеж за откритата тераса няма координати. Самата тераса в тази част, в която стъпва има парапет и след парапета продължава още около половин метър плочата. Факт е, че с тези размери излиза.

 

юк. К.: Какъв е този предварителен договор от 20.07.2004 г.? Аз не намерих такъв договор с такава дата в кориците на делото.

 

Съдът предяви на вещото лице договор, находящ се на стр. 320-321 от делото и постави въпроса:

Договорът, който е цитиран във Вашето заключение, и който има предвид юк. К. в поставения от нея въпрос същият ли е който току що Ви беше предявен?

 

Вещото лице С.: Да, това е договорът, който съм цитирала в заключението си, като при неговото изписване съм сгрешила датата.

 

Изявление на адм М.: Моля във връзка с направеното уточнение да се съобрази, че датата 20.07.2004 г. я соча аз в молбата по доказателствата, но явно съм се заблудил приемайки латинското VIII за VII месец. При справка с представения по делото договор се вижда, че месецът му е VIII. Разрешението за строеж е издадено м. октомври, т.е. договорът е съществувал към тази дата.

 

юк. К.: Аз други въпроси нямам, но оспорвам заключението в отговора на т. 1, като считам, че след като стана ясно, че изпълнената открита тераса е дадена без размери, без съответните трасировъчни чертежи, с трасировъчни данни за конкретния подобект от жилищната сграда считам, че не може да бъде съобразено съответствието на изпълненото с одобрените строителни книжа.

 

Прокурорът: При формиране на заключението си същото съобразено ли е и Вие видяхте ли в проектната документация да е налице вертикална планировка и трасировъчен проект?

 

Вещото лице С.: Не е приложена по делото вертикална планировка и трасировъчен чертеж.

 

Прокурорът: При въпросната хипотеза, когато част от конструктивен елемент на сградата вертикално навлиза в пространството на друг имот, както сочите за терасата, следва ли да има съгласието на другия собственик, за да е възможно това да съществува?

 

Вещото лице С.: Аз не мога да отговоря на този въпрос.

 

Вещото лице Д.: Въпросът трябва да се уточни хоризонтално или вертикално имате предвид?

 

Прокурорът: Да, хоризонтално.

 

Вещото лице Д.: Тоест като един еркер. По принцип еркери се допуска да излизат пред уличнорегулационна линия, но към съседни имоти законът не допуска такива еркери, конзоли и козирки да стърчат.

 

Прокурорът: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

Адв. М.: Това навлизане първо следва да се има предвид, че е въпрос на изпълнение на строежа, а не на порок на строителните книжа. А ние в момента говорим за законосъобразно одобряване на строителните книжа. Въпреки това бих попитал това навлизане от 0,7м. до 1,15м. може ли да се приеме, че е техническа грешка, в рамките не неточното трасиране, ситуиране? Аз го наричам отклонение. Едното е четири педи, а другото шест педи.

 

Вещото лице С.: Не, повече е.  Навлизането е 1,15м. и 0,72м.

 

Адв. М.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

Въпрос на съда: Това отклонение, това навлизане под формата на еркер на въпросната открита тераса от имота на жалбоподателя над чуждия имот отразено ли е по някакъв начин в строителната документация, има ли го?

 

Вещото лице С.: В строителната документация не е отразено навлизане на откритата тераса над съседния имот.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещите лица и по заключението им

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице арх. Д. и инж. С., на които определя възнаграждения в размер общо на 600,00 лв., 300,00 лв. от които платими от внесения депозит. / изд. Р.К.О. – 300 лв.- 27.03.2018 г./

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесен по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 300,00 лв., представляваща доплащане по приетата комплексна съдебно-техническа експертиза. При неизпълнение в указания срок в полза на вещите лица следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

адв. М.: Представям информативно решение № 2036/29.11.2017 г. за съседния имот на друг състав на същия съд. Заповедта има и общи мотиви, както и различни. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства. Считам, че следва да се съсредоточим само за съответствието между книжата и пуП, а не реалното изпълнение, което е предмет на друга процедура.

 

Юк. К.: Възразявам да се ползва за сведение като съдебна практика представеното решение. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените от вещото лице инж. С. снимки, отразяващи състоянието на изследвания от нея обект като писмено доказателство.

приема за сведение представеното от адв. М. решение № 2036 от 29.11.2017 г. по административно дело № 473 от 2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

приключва събирането на доказателствата.

дава думата по същество:

 

адв. М.: Моля  да отмените заповедта по чл. 216, ал. 7 зут на началника на рднск – юир гр. Бургас. Липсват констатирани пороци в одобрените строителни книжа, които да са от такова естество, че да води до нищожност на одобрения проект и рс поради материална незаконосъобразност, както се сочи в заповедта, т.е. липса на каквото и да е възможност да се разреши строителство в процесния урегулиран имот. Ще се позова и на практика на ВАС по подобни приключили дела и на настоящия съд.  Ще представя писмени бележки. Да се съобрази и изложеното от нас в сезиращото оспорване. Претендирам разноските по делото, изразяващи се в заплатена ДТ и депозит за вещите лица.

 

юк. К.:  Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като недоказана и неоснователна, и да оставите в сила обжалваната заповед на началника на РДНСК гр. Бургас. Само ще маркирам, като ще Ви моля да ми дадете срок, в който да изложа подробните си съображения в писмени бележки. Действително, с оглед установяване и отделяне на спорното от безспорното следва да се има предвид, че заповедта е насочена за обявяване на нищожност на строителни книжа, а не на изпълнен строеж. Както стана ясно от заключението на вещите лица в строителни книжа няма детайлизация, няма трасировъчни данни и не се съдържат подробни сведения относно изпълненото строителство и в случай, че нямаме такива единствената ни възможност е след като строежът е въведен в експлоатация надлежно да се приеме, че изпълненото строителство съответства на одобрените проекти, а щом е така и от вещите лица безспорно е установено,  че същото не само е на границата на имота на жалбоподателя, а навлиза еркерно в чужд имот, а именно изключителна държавна собственост – скали.  С оглед на това считаме и в заповедта има достатъчно мотиви в тази връзка, че строителните книжа са одобрени в нарушение на пуп, на правилата и нормативите за устройство и разполагане на сгради  в имоти. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

прокурорът: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите оспорването като неоснователно. Считам, че заповедта на началника на РДНСК е законосъобразна по реда на чл. 168 апк. В хода на предмета на съдебната проверка констатациите в оспорения акт считам, че ще бъде формиран извод, че са основателни. В действителност не бе оборена констатацията, че издаденото строително разрешение е без одобрение, необходимо по проекти за вертикална планировка, трасировъчен такъв, необходими по реда на чл.143, ал. 1 от зут, като отделно посочените основания за нарушение на зоос също не бяха оборени. По изложените съображения моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите оспорването и потвърдите заповедта на началника на РДНСК гр. Бургас.

 

 реплика на Адв. М.: Тежестта на доказване е такава, че от Вас следваше да се докажат основанията за нищожност, които те твърдят. Още повече, че говорим за формално преминали през служебния контрол  по чл. 149 от зут строителни книжа. Говорим за резултативната сила за законност.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на страните в 14-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,54 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: