ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември          две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: МАНУЕЛ МАНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

административно дело номер 325 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.З.А., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на РДНСК - Югоизточен район гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна Главен архитект на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Манев.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на разпореждането, дадено в предходно съдебно заседание, на 05.09.2017 г. е постъпило допълнително становище от адв. Е.М., в качеството му на пълномощник на жалбоподателя А., в което е взето отношение по представения в цялост в предходно съдебно заседание административен акт, в т.ч. и по отношение на мотивите, изложени на липсващата стр. 8 от същия.

 

В залата влиза адвокат М. – пълномощник на жалбоподателя.

 

АДВ. М.: Поддържаме първоначалната жалба и допълнителното становище относно връчената страница осма на обжалвания административен акт, като сме изложили в допълнително становище доводи, касаещи и мотивите на административния орган, изложени в тази страница осма. Липсват основания за твърдяната нищожност.

По доказателствата: във връзка с възраженията, които са в заповедта, правя едно искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза със задачи, поставени в нарочна писмена молба, която представям с препис за административния орган. Тази експертиза следва да се извърши от вещо лице архитект-геодезист, тъй като т. 2 от задачите касае геодезия във връзка с доводите, че има открита тераса, с вита стълба, както и встъпване на колоната навътре с 21 см.

Към настоящия момент нямаме други доказателствени искания. Няма съществен порок, който да препятства каквото и да е строителство.

Възразили сме по представените от Община Созопол писмени доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам писменото становище на жалбоподателя.

Противопоставям се на искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, като считам, че по делото има събрани достатъчно писмени доказателства за всички изброени мотиви, послужили на началника да постанови обжалвания административен акт.

Нямам доказателствени искания.

АДВ. Й.: По повод становището, депозирано от жалбоподателя, предоставям на съда.

По повод искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, считаме същото за неоснователно, тъй като събраните по делото доказателства доказват проектирането, въз основа на което е издадено строителното разрешение, както е установена фактическата обстановка за извършеното строителство. Би следвало съпоставка да се направи по съществото на спора, а не с установяване на факти, които считаме, че са изяснени.

Няма да сочим доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Да бъдат приети представените писмените доказателства.

Противопоставям се на искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

РЕПЛИКА НА АДВ. М.: Строителството не е от значение. Административният орган следва да докаже практически правно основание. Ние оспорваме тези основания, които считаме, че не са такива, водещи до нищожност. Първият въпрос е дали застройката по одобрения проект, за който е издадено разрешението за строеж съответства на ПУП и ако не съответства, това може да бъде основание за нищожност. Макар, че отклонението от 20 см де факто е различно по проект, те са изложили мотиви, че витата стълба навлиза в държавен имот. Как е изпълнена по проект, ние не спорим. Затова зададох въпроса и считам, че той е относим към предмета на спора. Ако не оспорват нашите твърдения, ще оттегля искането си.

 

Съдът, с оглед формулираното от адв. М. доказателствено искане и като съобрази направените от останалите страни възражения, намира следното:

Искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза като процесуален способ за събиране на доказателства е допустим, в т.ч. и в настоящото производство. С оглед формулираните в нарочната писмена молба въпроси към така поисканата експертиза и предвид мотивите, обективирани в оспорения административен акт, съдът намира следното:

В оспорения административен акт, административният орган е приел, че с инвестиционните проекти е допуснато навлизане с 0.21 м в съседен имот, който съставлява публична държавна собственост. В този смисъл, според административния орган инвестиционният проект е одобрен в нарушение на нормата на чл. 143, ал. 1, т. 1, от ЗУТ, като е извършено строителство в имот публична държавна собственост, което обстоятелство според административния орган обосновава нищожност на собствено основание. В този смисъл поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, касаещи наличието на такова навлизане в имот съставляващ публична държавна собственост, съдът намира за относимо към предмета на спора.

С оглед горното и като прие искането за процесуално допустимо и относимо към предмета на спора, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и справка в съответната техническа служба, да отговори на въпросите, формулирани от адв. М. в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъда представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице арх. В.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.12.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: