ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Деян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 325 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.З.А., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. М., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. К., с представено по делото пълномощно и гл. експерт А., с представено по делото пълномощно от днес.

За заинтересованата страна гл. архитект на община Созопол, редовно призован, се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Петров.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по повод разпореждане от предходнo съдебно заседание по делото с молба вх. № 3868/19.04.2017 г. Община Созопол е представила писмени доказателства по опис, а именно: заверено копие от екологичен паспорт, заверено копие от графична част „карта на защитен обект Коренята – фиорди“, заверено копие от разрешение за строеж № 366/29.10.2004 г., скица с виза за проучване и проектиране и част „архитектура“ от одобрения инвестиционен проект, както и заверено копие от инвестиционен проект по част „конструкции“.

Съдът докладва, че по делото с писмо вх. № 4086/25.04.2017 г. от Община Созопол са изпратени указаните от съда документи с искане за приемането им като писмени доказателства, а имено: заверено копие от писмо изх. № 26-00-1492/14.11.2002 г. на МОСВ, заверено копие от заповед № РД 477/14.07.2001 г. на мосв и заверено копие на извадка от плана за управление на защитена местност „Колокита“, съдържаща графична част и списък на имотите, попадащи в площта на защитената местност.

Съдът докладва, че по делото с писмо вх. № 4747/12.05.2017 г. от Министерство на околната среда и водите гр. София са постъпили писмени доказателства по опис, а именно: заповед № 1754 от 16.06.1970 г., заповед №  988 от 04.11.1993 г., карта на защитена местност „Коренята“, схема на зониране на защитена местност „Колокита“, заповед № РД-477/11.07.2001 г. на министъра на околната среда и водите, заповед № РД-103/21.02.2006 г. на  министъра на околната среда и водите, заповед № РД-727/25.09.2013 г. на министъра на околната среда и водите и екологичен паспорт. 

 

АДВ.М.: Нека да се приемат представените от община Созопол и МОСВ преписки, включително и от гл. архитект. Същите са относими към предмета на делото.  По коментара им ще взема становище и по хода на делото по същество. Картният материал не е такъв, че да установи конкретната принадлежност на конкретния имот към съответната защитена зона, както и не се сочи, че е съответно неразделна част – приложение от съответния административен акт.

 

Юк. К.: След като разгледахме представената по делото преписка от административния орган установихме, че при окомплектоване на  административния акт – заповедта липсва лист № 7 условно казано, тъй като листите не са номерирани. В тази връзка представям и моля да приемете в цялост процесната заповед, както се съхранява в администрацията, с копие за страните.

По представените доказателства моля да ги приемете, като в допълнение да приемете самия план за управление на защитена местност „Колокита“, видно от който на страница № 28 от същия има описание на имотите към графичната част, където фигурира процесния имот.

Друго доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания.

 

Гл. експерт А.: Присъединявам се към казаното от колегата. Моля да бъдат приети представените доказателства от община Созопол и МОСВ.  Ще имам допълнително доказателствено искане, което ще изразя след като се запознаем с подготвената молба на процесуалния представител на жалбоподателя, за да преценя дали да бъде като самостоятелно доказателствено искане или въпрос от евентуална експертиза.

 

Адв. Й.: Моля да се приемат представените доказателства от община Созопол и МОСВ във връзка с изпълнение на определение на съда от предходно съдебно заседание. Запознати сме с материалите от МОСВ, моля да се приемат и приложат към доказателствения материал. Заявявам, че ще се ползваме от представената в пълнота днес заповед на административния орган, както и от всички доказателства по делото. Поддържам становището ни, което изразих в предходно съдебно заседание. Няма да соча доказателства. Нямам други доказателствен искания. 

 

Прокурорът: Моля да се приемат приложените и представени днес писмени документи от община Созопол, МОСВ, както и заповедта, представената в нейната цялост от административния орган. Към настоящия момент нямаме доказателствени искания. 

 

АДВ. М.: Във връзка с представения план за управление на защитена местност „Колокита” от РДНСК – ЮИР заявявам следното: действително в приложенията към плана на страница № 27, последната номерация, т. 3 е посочен списък на кадастралните номера на имотите, попадащи  на територията на защитената местност. Страницата обаче, на която е посочена номерацията, по никакъв начин не личи от съдържанието й, че именно този списък е към този план, т.е. не е приобщен. Списъкът следва да носи реквизитите на приложение към плана. Това беше възражението ни и по графичната част. Няма подпис, няма означение, че е приложение, няма заверка „ вярно с оригинала”. Оспорвам доказателствената стойност относно списъка на имотите. Представям молба с писмени доказателства, с препис за административния орган. В жалбата, като основание за нищожност, са изложени доводи, че при издаване на разрешението за строеж октомври месец 2004 г. не е имало предварителен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа. С представените от мен доказателства в днешно съдебно заседание е видно, че такъв договор е налице, а именно предварителен договор № 8956/20.08.20014 г. Наред с това този договор го е имало и в преписката по одобрение на книжата. Считам, че административният орган на принципа на натрупване на множество недостатъци, на принципа “copy-paste” е написал и това. Има и друг договор, който е окончателен. Има и присъединяване към „ВИК“ ЕАД. Твърдя, че сме имали необходимите предварителни актове на съгласие, както и сега обектът е захранен с ток и с вода. В момента се връчва пълната откъм мотиви заповед, която преди настоящето оспорване е била в непълен обем. Следва да ни се даде възможност да се запознаем с пълния обем на мотивите, изложени в страницата, която бе връчена в днешно съдебно заседание, за да съобразим процесуалното си поведение съобразно пълния обем на мотивите на административния орган. Една страница с мотиви е от особено съществено значение. В този смисъл моля да ни се даде възможност до следващо съдебно заседание да се запознаем с пълния обем на мотивите, изложени в заповедта. Друг е въпросът така извършеното връчване в непълен обем представлява ли процесуално нарушение?

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от община Созопол с нарочни писма, цитирани по-горе и от МОСВ с писмо, цитирано по-горе, документи като писмени доказателства по делото.

Приема представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника и процесуалния представител на жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед връчения в днешно съдебно заседание административен акт в неговата цялост и предвид искането на процесуалния представител на жалбоподателя за предоставяне на срок за подготовка и ангажиране на доказателства по повод мотивите, изложени в този административен акт  съдът намира така формулираното искане за основателното.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Предоставя възможност както на процесуалния представител на жалбоподателя, така и на останалите страни да се запознаят с оспорения административен акт в неговата цялост, така както е представен в днешно съдебно заседание и до следващо съдебно заседание да организира защитата си, като формулира и доказателствените си искания.

Предвид горното и с оглед необходимостта от запознаване с оспорения административен акт и ангажиране на доказателства в подкрепа на неговото оспорване, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Не приключва събирането на доказателства.

Отлага делото и насрочва съдебно заседание за 26.09.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: