ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети април                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 325 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.З.А., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. М., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. К., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

За заинтересованата страна гл. архитект на община Созопол, редовно призован, се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

За заинтересованата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

АДВ.М.: Да се даде ход на делото. Няма процесуална пречка по призоваването.

Юк. К.: Да се  даде ход на делото.

Адв. Й.: Да се  даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.З.А. против Заповед № ДК-10-ЮИР-6/12.01.2017 г., постановена от инж. Я.Р.- началник на РДНСК – ЮИР гр. Бургас, с която е отменено като нищожно издаденото от главния архитект на община Созопол разрешение за строеж № 366/29.10.2004 г. за „Вилна сграда“, находяща се в УПИ VIII-8076 по плана на м. „Буджака“, землището на гр. Созопол, ведно с одобрените инвестиционни проекти, по протест изх. № 6676/16 от 16.06.2016 г. на Окръжна прокуратура гр.Бургас.

 

Адв. М.: Поддържам оспорването против Заповед № ДК-10-ЮИР-6/12.01.2017 г. на началника на РДСНК ЮИР гр. Бургас по чл. 216 ЗУТ, включително поддържам възражението за нищожност на произнасянето поради просрочие на законосъобразния 15-дневен срок. В случая този срок е просрочен с няколко месеца, като в случай, че сградата, чиито строителни книжа са обявени за нищожни е построена преди 12 години, то при одобряване на инвестиционния проект се губи смисъла по спора за нищожност и по повод тълкуването на 15-дневния срок дали е инструктивен, или не, както и дали началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас не изпада в ситуация на мълчалив отказ. Част от досегашната съдебна практика се позовава на висящо тълкувателно дело № 4/2016 г. на ВАС, образувано с Разпореждане от 15.06.2016 г. относно правния характер на срока по чл. 216, ал.7 ЗУТ, представящо решения, известни на страните. Наясно сме, че преюдициалност по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК касае фактите по принцип, наясно сме, че спиране по правило се иска само в касационна инстанция. Ако се бяха произнесли в 15-дневен срок нямаше да правим възражение, но произнасянето е 6 месеца по-късно. Поддържам всички други възражения по същество на спора, като считам, че при изписване на нарушенията дори и да е приложен принципа „колкото повече, толкова повече“, то едно „фундаментално“ нарушение от 21 см навлизане в чужд имот не е основание за нищожност поради противоречие с материалния закон. Виждам, че административният орган в съпроводителното си писмо и от преписката е приложил част от документацията по издаване на неговата заповед. Но в случая с оглед произнасяне на съда по настоящия спор е необходим и инвестиционния проект или част „Архитектурна“ и „Конструкции“. Моля да задължите в тази връзка заинтересованата страна да представи и тази част от неговата преписка. Правя възражения относно доводите на административния орган, че имотът попада в защитената местност „Колокита“, създадена 1970 г. Същите са необосновани. Граници тази територия няма. Те са посочени абстрактно като море, път. Считаме, че не сме нарушили устройствените показатели както и изискванията на специалните закони. След окомплектоване на делото с инвестиционния проект ще направя доказателствени искания.

 

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата в цялост. Моля да приемете административната преписка. По искането за спиране на настоящето производство възразявам със следните съображения: основанието на чл.229, ал.1, т.4 ГПК е налице, когато има висящ процес по друг спор,  който е преюдициален, за този по който производството се спира. Действително не спорим, че е налице образувано тълкувателно дело № 4/2016 г. по описа на ВАС, което обаче няма за предмет конкретен правен спор. По него трябва да  бъде дадено  тълкуване на закона, а не да бъдат признати или отречени  права. Не може да се приеме, че тълкувателното дело пред ВАС съставлява дело, решението по което ще има значение по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК.  Единственото основание за спиране на настоящето производство  при образуване на тълкувателно дело е в разпоредбата на чл.292 ГПК, вр. чл.229, ал.1, т.7 от ГПК, а тя е  приложима  само в касационно производство. Ние не се намираме в касационно производство,поради което е неприложима.

По отношение на направените доказателствени искания не възразявам. В случай, че задължите община Созопол моля да бъдат изисквани за представяне част „Архитектурна“ и „Конструкции“ предвид обема на инвестиционния проект. Относно направените възражения относно местоположението на имота съобразно защитената местност „Колокита“ моля да задължите община Созопол да представи наличната графична част или описание на имотите, съдържащи се в защитената местност „Колокита“. На този етап нямаме други доказателствени искания.

 

Адв. Й.: Оспорвам заповедта на началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас от гледна точка на правния интерес на главния архитект на община Созопол. Относно издаденото строително разрешение считам, че същото е издадено правилно и законосъобразно. В тази връзка моля да се приеме като доказателство приложената преписка от община Созопол, от която е видно, че са изпълнени изискванията за издаване на разрешение за строеж към момента на неговото издаване. А именно налице е предварителен договор с енерго дружеството, има и договор за включване към ВИК мрежа, макар и с гражданско дружество, което към момента е действало като възможен контрагент. Всички тези доказателства, приложени към преписката потвърждават твърденията ни за законосъобразно издадено разрешение за строеж. Относно направеното искане за евентуално спиране на делото предоставям на съда, а що се касае до направеното доказателствено искане за представяне на инвестиционния проект моля да се уточни в коя част конкретно, както и включително с направеното искане от представителя на рдснк относно графичната част за местността „Колокита“ да бъдат направени конкретни уточнения, с оглед обема на цялостната документация.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, считам, че жалбата е процесуално допустима и няма пречка да бъде разгледана. Нямам възражения по направения от Вас доклад. Моля да приемете представените документи от РДНСК като доказателства по делото и да уважите направените в днешно съдебно заседание доказателствени искания. Също имам доказателствено искане, тъй като всяка защитена местност има екологичен паспорт и досие. В конкретния случай защитената територия „Колокита” е заведена под номер 7 в националния регистър на ЗТ в България и също по екологичен паспорт и досие тя е разположена на 2 км югоизточно от центъра на град Созопол, в местността „Буджака”. Територията й заема крайбрежната ивица на полуостров „Колокита”, заключена между Черно море и стария път Созопол- Приморско, от плаж „Харманите” до къмпинг „Каваци”. Доказателственото ми искане е да се изиска от община Созопол и МОСВ преписи от екологичния паспорт и досие на защитената територия „Колокита” за прилагане по делото. Прилагам и мотиви в писмен вид към направеното доказателствено искане.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

С оглед формулираните от адв. М. доказателствени искания намира същите за основателни, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Задължава заинтересованата страна гл. архитект на община Созопол в 14-дневен срок, считано от днес, да изпрати за прилагане по делото на заверени копия от инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж № 366/29.10.2004 г. в част „Архитектурна” и „Строителни конструкции”.

С оглед наведените от адв. М. възражения съдът намира за основателно и формулираното от юк. К. доказателствено искане, в каквато насока е и доказателственото искане, формулирано от прокурор Тиха Стоянова.

С оглед горното и предвид допустимостта и относимостта на доказателствените искания към предмета на спора съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Задължава третата неучастваща по делото страна община Созопол в 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи за прилагане по делото наличната графична част или описание на имотите, съдържащи се в защитената местност „Колокита”, които следва да са приложени към Заповед № 1754/16.06.1970 г. за обявяване на защитената местност.

Да се изиска от община Созопол с копие до Мосв заверени преписи от екологичния паспорт и досие на защитената територия „Колокита” с цел прилагане по делото.

 С оглед исканията за спиране на настоящето производство предвид образуваното пред ВАС тълкувателно дело съдът намира така формулираното искане за процесуално недопустимо с оглед обстоятелството, че посоченото   е основание за спиране само пред касационна инстанция, каквато настоящия състав не е.

 По изложеното съдът отхвърля искането за спиране на настоящето производство.

 

Предвид развитите по-горе доводи и с  оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.06.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: