ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети декември                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 325 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.З.А., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на РДНСК - Югоизточен район гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна Главен архитект на Община Созопол, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За заинтересованата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Колев.

В залата не се явява вещото лице арх. В.Д..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба с вх. № 12331 от 17.11.2017 г. от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза – арх. Д., с която моли да бъде назначена комплексна експертиза, като в изготвянето й бъде включено и вещо лице геодезист.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам да бъде уважено искането на вещото лице, като се допусне комплексна експертиза, в състава на която да се включи и вещо лице - геодезист.

 

ПРОКУРОРЪТ: С оглед установяване на обективната истина по делото и необходимостта от специални знания няма пречка да бъде определено и второ вещо лице за извършване на поисканата експертиза, като следва да се вземе и становището на страната, поискала същата по отношение на геодезиста, който да извърши експертизата.

 

В залата влиза адв. М. в качеството му на процесуален представител на жалбоподателя С.З.А..

 

АДВ. М.: Запознат съм с молбата на вещото лице. Самите ние в предходното съдебно заседание заявихме, че въпросът по т. 2 е действително в предмета на геодезията, така че становището на вещото лице съвпада с изразеното от нас такова. Именно поради това съм поискал комплексна експертиза.

 

Съдът, с оглед изразеното от вещото лице становище и предвид изразеното такова от страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Изменя протоколно определение от 26.09.2017 г. в частта му относно допускане на съдебно-техническа експертиза като така измененото определение придобива следния вид:

Допуска изготвянето на комплексна съдебно-техническа експертиза от вещи лица - архитект и геодезист, които да отговорят на поставените от адв. М. въпроси, формулирани в нарочна писмена молба.

Определя за вещи лица арх. В.Д. и Д.С., които да бъдат уведомени за изготвяне на експертизата.

Оставя в сила определението в останалата му част.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.02.2018 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: