Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    655                  от 06.04.2016 г.            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на десети март две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христова

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря Й.Б. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 325 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе в Комисията за защита на потребителите към Министъра на икономиката, чрез пълномощника си юрисконсулт Л. против Решение № 1794/17.12.2015 г., постановено по НАХД № 2991/2015 г. на Районен съд Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 2015-035287/02.06.2015 год., издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на дружеството „Мобилтел“ ЕАД, за нарушение на чл. 4, ал. 1, т. 11 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и на основание чл. 197 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди издаденото наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК - неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.  В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява, не се представлява и не ангажира нови писмени доказателства.

Ответникът по касация – „Мобилтел“ ЕАД с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 1, представлявано по пълномощие от М.Й.Й., редовно призован не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на „Мобилтел“ ЕАД  против Наказателно постановление № 2015-035287/02.06.2015 год., издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на дружеството „Мобилтел“ ЕАД, за нарушение на чл. 4, ал. 1, т. 11 от ЗЗП и на основание чл. 197 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да отмени процесното наказателно постановление, първоинстанционният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които обосновават незаконосъобразност на оспореното наказателно постановление. В мотивите на оспорения съдебен акт е прието, че в случая са нарушени разпоредбите на чл. 42, т. 3 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, тъй като, както в АУАН, така и в НП не е посочено мястото на извършване на нарушението, а единствено е посочено мястото, където е извършена проверката. По мнение на първоинстанционния съд, липсата на посочено местоизвършване на административното нарушение освен нарушаване на посочените норми от ЗАНН препятства съдебния контрол относно компетентността на административния орган установил и санкционирал нарушението. 

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящият касационен състав изцяло споделя развитите от първоинстанционния районен съд мотиви за допуснати в хода на администравнонаказателното производство съществени процесуални нарушения. Действително, видно от приложените АУАН и НП са посочени времето и мястото на извършената от контролния орган проверка, но не и времето и мястото на извършеното административно нарушение. Така констатираното нарушение на разпоредбите на чл. 42, т. 3 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН съставлява съществено такова, което ограничава правото на защита на санкционираното лице.

Обосновани са и другите доводи, развити от първоинстанционния съд, съгласно които липсата на местоизвършване на административното нарушение препятства съда от възможността да извърши проверка относно компетентността както на актосъставителя, така и на административнонаказващия орган. Така развития довод се обосновава с пълна сила и от обстоятелството, че по същество от представените доказателства – жалбата на потребителя, която е инициирала проверката се установява, че потребителската стока е закупена в гр. Бургас, където е подписан и договора с дружеството „Мобилтел“ ЕАД. Обстоятелството, че тази жалба е депозирана пред КЗП РД Русе в гр. Ловеч по никакъв начин не обосновава необходимостта от извършване на проверка в гр. Ловеч, а не в обекта, в който е закупена стоката – в гр. Бургас. В случая, самия потребител е заявил, че е закупил стоката в Бургас, приложил е към жалбата договора, подписан в Бургас и фискален касов бон, издаден от търговския обект в гр. Бургас, което е налагало жалбата да бъде изпратена по компетентност на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите. Като не е съобразил тези факти, административнонаказващия орган е издал едно незаконосъобразно наказателно постановление, което правилно и обосновано е отменено от първоинстанционния районен съд

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира, че решението на районния съд следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1794/17.12.2015 г., постановено по НАХД № 2991/2015 г. по описа на Районен съд Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                      

                                          

 

 

        2.