РЕШЕНИЕ

 

          735                        дата 21 април 2015 год.                град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 06 април 2015 год.

 в следния състав:

 

                                                                                           Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                      

Секретар: К.Л.

Прокурор: …………………………

 

разгледа адм. дело № 325 по описа за 2015 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.268 от ДОПК.

            Съдът е сезиран с жалба подадена от сдружение „Християнски център“, гр.Сливен, ул.“Булаир“ № 6 против Решение № 5/02.02.2015г. на директора на ТД на НАП – Бургас, с което, на основание чл.267, ал.2 от ДОПК е оставена без уважение жалбата на сдружението против  Разпореждане за присъединяване № 0286/2012/000034/08.01.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, ИРМ Сливен по изп. дело № 286/2012г., както и против постановление за налагане на обезпечителни мерки № 0286/2012/000035/08.01.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, ИРМ Сливен.

            Жалбоподателят оспорва решението, но възраженията му са изцяло свързани с твърдения за незаконосъобразност на АУПДВ № 9/13.01.2011г. и АУПДВ № 27/20.02.2013г. издадени от председателя Съвета за електронни медии, като посочва, че задълженията по тях са били неправилно определени като размер, а също така оспорва компетентността на този орган да издаде против сдружението посочените актове, като посочва, че притежаваната от сдружението лицензия за радиодейност е издадена от Държавната комисия по далекосъобщения, поради което СЕМ няма компетентност да издава актове против сдружението. Иска се отмяна на оспореното решение.

            В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от секретаря на сдружението И.Г., който поддържа жалбата на сочените в нея основания. 

            Ответникът – директор на ТД на НАП – Бургас се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата, като възразява, че тя не съдържа доводи относно незаконосъобразни действия на публичния изпълнител. Претендира възнаграждение в размер на 300лв. 

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

            Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на оспорения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

            Разгледана по същество е неоснователна.

            Директорът на ТД на НАП – Бургас е бил сезиран с жалба вх. № 96-00-65/19.01.2015г., подадена от жалбоподателя сдружение „Християнски център“ Сливен против Разпореждане за присъединяване № 0286/2012/000034/08.01.2015г. по изп. дело № 286/2012г., както и против постановление за налагане на обезпечителни мерки № 0286/2012/000035/08.01.2015г., двете издадени от публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, ИРМ Сливен, във връзка с изпълнението на влязъл в сила АУПДВ № 27/20.02.2013г. издаден от председателя СЕМ. С разпореждането публичният изпълнител е допуснал присъединяване в производството по събиране на публични вземания това на СЕМ, установено с посочения акт. Този акт е влязъл в сила видно от проведените за неговата законосъобразност съдебни производства, по които са постановени Решение № 2067/13.02.2014г. по адм. дело № 4698/2013г. на ВАС, оставено в сила с Решение № 8840/25.06.2014г. по адм. дело № 4871/2014г. на 5-членен състав на ВАС. За обезпечаване събирането на публичното вземане по образуваното изпълнително дело № 286/2012г.  публичният изпълнител е издал и постановление за налагане на обезпечителни мерки № 0286/2012/000035/08.01.2015г., с което е наложен запор върху движима вещ – моторно превозно средство, конкретно описано.

            Решаващият административен орган е обсъдил възраженията на сдружението, като е посочил, че съгласно нормите на чл.217, ал.1 и ал.2 от ДОПК публичният взискател може да се присъедини към образуваното изпълнително дело посредством заявление, към което представи изпълнителното основание. Посочил е, че установеното с АУПДВ № 27/20.02.2013г. има характер на публично държавно вземане, актът е влязъл в сила, поради което е приел, че са били налице основанията за издаване на процесното разпореждане за присъединяване. По отношение на постановлението за налагане на обезпечителни мерки е посочил, че е законосъобразно издадено на основание чл.195, ал.1 от ДОПК с цел обезпечаване събирането на държавното вземане. Обсъдил е и възражението за размера на начислените лихви, което е намерил за неоснователно.

            Решението е законосъобразно.

            По реда на чл.266 и сл. от ДОПК подлежат на обжалване действията на публичния изпълнител, като по този процесуален ред длъжникът по изпълнението упражнява своето право на защита срещу принудителното изпълнение.

            Пред административния орган, както и пред съда, жалбоподателят  възразява, че сумата по АУПДВ № 27/20.02.2013г. на председателя на СЕМ е била неправилно определена като размер. Това възражение по същество не може да се коментира от настоящия съд, тъй като актът е влязъл в сила след съдебното му обжалване пред Върховния административен съд, като в тази връзка съдът съобразява вкл. и нормата на чл.266, ал.3 от ДОПК. Дали размерът на публичното задължение, установен с издадения акт е бил правилно определен по основание и по размер може да се установи само в хода на неговото оспорване. Всички възражения на жалбоподателя свързани с компетентността на административния орган, с правилното определяне на размера на задължението, са извън предмета на настоящото дело и като такива са неотносими. Предмет на настоящото дело е решението на директора на ТД на НАП Бургас, с което е разгледана жалбата на сдружението против действията на публичния изпълнител, поради което съдебният контрол по настоящото дело е ограничено в тези рамки.

            След като данните по делото сочат, че АУПДВ № 27/20.02.2013г. издаден от председателя на СЕМ е влязъл в сила, той представлява годно изпълнително основание по смисъла на чл.165 от ДОПК. Има характер на публично държавно вземане по смисъла на чл.162, ал.2, т.3 от ДОПК, поради което по отношение на него е приложим редът за събиране по смисъла на чл.163, ал.1 и ал.3 от с.з. При наличието на влязъл в сила АУПДВ, той е годен изпълнителен титул, поради което публичният взискател може да се присъедини към висящото изпълнително производство по реда на чл.217 от ДОПК за събиране на установените с акта задължения, поради което налице са били материалните предпоставки за издаване на разпореждане за присъединяване от публичния изпълнител. Постановлението за налагане на обезпечителни мерки също е законосъобразно издадено. Публичният изпълнител е посочил, че с оглед общия размер на изискуемото публично вземане – 11483,50лв, в т.ч. главница и лихви, налице е вероятност да се затрудни събирането на вземането по смисъла на чл.195, ал.2 от ДОПК. По делото не са налице данни за друго имущество на сдружението, посредством което да се обезпечи задължението, поради което законосъобразно е пристъпено към налагане на обезпечителна мярка по смисъла на чл.198, ал.1, т.2 от ДОПК.

На основание горните мотиви, решението на директора на ТД на НАП Бургас е законосъобразно и за него не се констатират основания за отмяната му, поради което жалбата против него следва да се отхвърли като неоснователна, като с оглед този изход на процеса в полза на ответната страна следва да се присъдят претендираните разноски в размер на 300лв. на основание чл.7, ал.1, т.4, във вр. с § 1 от ДР на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, прил. ред. ДВ, бр.28/28.03.2014г..

Така мотивиран и на основание чл.268, ал.2 от ДОПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на сдружение с нестопанска цел „Християнски център“, гр.Сливен, ул.“Булаир“ № 6 против Решение № 5/02.02.2015г. на директора на ТД на НАП – Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

            ОСЪЖДА сдружение с нестопанска цел „Християнски център“, гр.Сливен, ул.“Булаир“ № 6, с ЕИК 119086174 да заплати на ТД на НАП Бургас сумата от 300лв. разноски по делото.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                       СЪДИЯ: