ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести април                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 325 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 14.35 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ СДРУЖЕНИЕ „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР” – гр.СЛИВЕН, редовно уведомен, се явява И.И.Г. – секретар на сдружението, видно от удостоверение с изх.№ СД-04-01-2127/28.11.2014г., издадено от Окръжен съд-гр.Сливен, в което изрично е отбелязано, че сдружението се представлява от определени лица, измежду които е и секретарят на сдружението.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

        

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

         Юрисконсулт Д.: Няма процесуални пречки, да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Подали сме жалба до съда против решение на директора на ТД на НАП, с което е отхвърлена жалбата ни против действия на публичен изпълнител. Дори запорираха и буса, с който обслужваме болните.

         Поддържам жалбата.

         Не съм юрист, но имам 30 години стаж като ревизор. Става дума за актове за установяване на публични държавни вземания АУПВД № 9/13.01.2011г. и АУПВД № 27/20.02.2013г., които СЕМ издаде. Тези два акта са издадени на основание тарифата за таксите за радио и телевизионна дейност. Актовете са влезли в сила. Няма да ги коментирам, но искам да кажа, че и двата акта са с невярно съдържание. Оспорил съм ги в съда и решенията са приложени по делото.

         Тъй като АУПДВ може да издава само държавен орган, а СЕМ не е държавен орган, считам, че не може да издава актове. В двата акта е посочена нашата лицензия, която не е издадена от СЕМ, а е издадена от Държавната комисия за далекосъобщенията. Затова съм приложил копие от нашата лицензия. Представил съм образци от лицензията, която издава СЕМ за съпоставяне с нашата лицензия.

         Сумите, които са посочени в тези два документа не са изчислени правилно. В АУПДВ № 9 сумата, която е посочена и събрана за радиодейност се отнася за 24-часова радиопрограма. Нашата лицензия е издадена за 16-часова радио дейност. Като сметнем таксата за 16-часа програма, считам, че първият АУПДВ на СЕМ трябва да е за по-малка сума.

         И в двата акта сумата е неправилно изчислена.

         Когато запорираха банковата ни сметка, възразявахме, че в актовете сумите не са сметнати правилно и не трябва да ги запорират. В двата акта е записано, че ние сме търговски оператор. Това доказва, че актовете са издадени с невярно съдържание. Ние сме обществен радиооператор и сме регистрирани по ЗЮЛ с нетърговска цел. Ние извършваме обществено полезна дейност и затова  сме обществен радиооператор.

 

         Представям писмено становище, което моля да вземете предвид при решаване на делото, с копие за ответната страна.

         Други доказателства освен тези, които вече съм представил с жалбата, няма да соча.

        

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна в частта, касаеща оспорване на решението на ТД на НАП-гр.Бургас.

         Що се касае до оспорването наведено в жалбата за АУПДВ, считам същата недопустима в тази си част, предвид на това, че същата не може да бъде предмет на настоящото оспорване, предвид специалният ред в АПК и този ред е изчерпан. Има постановено решение на ВАС, с което АУПДВ са влезли в сила и двата.

         Няма да соча доказателства.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното решение.

 

Като съобрази, че по делото няма да бъдат ангажирани допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля съдът да вземе предвид изложението, което направих и беше записано по-горе в протокола, както и да вземе предвид доводите, които съм изложил в писменото становище, което представих.

Моля да се отмени решението на директора на ТД на НАП-гр.Бургас, тъй като и двата АУПДВ са с невярно съдържание.

ВАС нито посочва в своето решение, че нашата лицензия е за 16-часова програма, а съобразява по образеца на СЕМ таксите за 24-часова програма. Получават се големи разлики в изчисленията. При срещата ми с публичния изпълнител го посочих и той каза, че не може да вземе отношение за това, след като съдът не го е взел. По закон, ако се допусне съществена грешка, изпълнителят трябва я да вземе под внимание. Има около 13 хиляди лева разлика в сумите. В двата акта пише, че ние сме търговски оператор. В нашата лицензия е записано, че ние сме обществен радиооператор. Това е съгласно нашата лицензия.

Относно тези такси, които СЕМ ги е събрал, може да ги събира Държавната комисия по далекосъобщения, а не СЕМ, тъй като нашата лицензия е издадена от Държавната комисия по далекосъобщенията, а не от СЕМ.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна по отношение оспореното решение на директора на ТД на НАП и потвърдите същото като законосъобразно постановено при изяснени факти и обстоятелства по спора, както и отхвърлите като недопустима жалбата в останалата й част, касаеща оспорване отново на АУПДВ издадени от СЕМ. В жалбата конкретно няма наведени доводи относно незаконосъобразността на действията на публичния изпълнител по издаденото от него постановление за налагане на обезпечителни мерки, с оглед на което моля в тази насока да постановите Вашият съдебен акт, като приемете, че те са законосъобразни и не са допуснати процесуални нарушения.

 

 

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева.

 

 Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: