ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На тридесети май                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 3257 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д.С., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт И. А., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ТАМА М“ ЕООД, редовно призована, не изпраща представител.

 

Явява се вещото лице инж. Т.Ч., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е във фаза събиране на доказателства.

По делото е постъпило заключението на вещото лице. Същото е в срок.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като СНЕМА самоличността му, както следва:

Т.Д.Ч. – 71 години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК. Обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Бихте ли могли да посочите за процесния строеж изпълнени ли са нови конструктивни елементи и посредством тях увеличава ли се носимоспособността  и устойчивостта на строежа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Касае се за изпълнение на нови конструктивни елементи, тоест тази метална конструкция, която се използва за покрив, представлява конструктивен елемент. Не може да се каже, че тези конструктивни елементи увеличават носимоспособнността на сградата, но те увеличават товара на сградата. Старата конструкция се увеличава с допълнителен товар.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: С извършените строително-монтажни работи извършени ли са конструктивни промени на сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: С извършените строително-монтажни работи са извършени конструктивни промени на сградата. Вкарани са нови конструктивни елементи.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ С.: Да се приеме заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 300 лева от внесения депозит.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Обосновала съм по часове изготвянето на заключението. Моля да задължите страната да довнесе депозит до пълния размер на сумата, която съм изразходвала.

АДВОКАТ С.: Не възразявам с оглед фактическата и правна сложност на заключението да внесем в указан срок допълнителен депозит в размер на 200 лева.

 

Съдът намира искането на вещото лице за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА оспорващото дружество да внесе по сметка „Депозити за вещи лица“ на Административен съд – гр. Бургас сумата от 200 лева, представляваща допълнително възнаграждение на вещото лице за изготвяне и представяне на експертизата по настоящото дело.

ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за внасяне на депозита.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ С.: Моля да приемете и представените от ответника документи в изпълнение указания на съда от предходно съдебно заседание. Ще се ползваме от същите. Нямаме други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от Община Бургас до Административен съд – гр. Бургас вх. № 4843/26.04.2018 г.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, от името на доверителя ми моля да постановите съдебен акт, с който да обявите оспорената заповед за нищожна, като издадена от материално некомпетентен орган. В случая, посредством приетите по делото писмени и гласни доказателства, в това число и от заключението на вещото лице и от отговорите му, дадени в днешно съдебно заседание, се установява, че не е налице вътрешно преустройство без промяна на натоварванията, а напротив, посредством строително-монтажните работи е налице пристрояване и надстрояване на жилищна сграда от трета категория, тоест  реконструкция по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), което обосновава наличието на строеж трета категория. Дори и да се приеме тезата на ответния административен орган, че по определени белези въпросното строителство е четвърта категория, а по други белези е трета категория, то с оглед императивната разпоредба на чл. 137, ал. 4 от ЗУТ същото се квалифицира в по-високата категория, в случая трета категория.

При условията на евентуалност, моля да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна.

Моля да ми се предостави срок за писмена защита по същество на спора.

Моля за присъждане на направените по делото разноски, за които представям нарочен списък, с копие за ответната страна, към който съм си позволил да добавя допълнителния депозит, който ще внеса,.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, от името на представлявания от мен административен орган Ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Оспорената заповед е издадена от компетентен административен орган, в кръга на неговите правомощия, в съответната писмена форма, същата съдържа съответните реквизити, което я прави валиден административен акт.

Считам че в случая е налице преустройство на самостоятелен обект в жилищна сграда трета категория, което не представлява реконструкция и основен ремонт  на строеж по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ж“ от ЗУТ. Строежът е четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д“. Възражения в обратната насока са неоснователни.

Ето защо Ви моля да потвърдите заповедта и да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ДАВА възможност на процесуалния представител на оспорващото дружество да представи подробни писмени бележки в 10-дневен срок от днес.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: