ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На осемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 3257 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д.С., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно призован, не се явява. представлява се от юрисконсулт И.Н.А., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ТАМА М“ ЕООД, редовно призована, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ С.: Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсва процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производство е образувано по жалба от „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, срещу Заповед № 2931/20.10.2017 г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, с която е наредено дружеството-жалбоподател да премахне незаконен строеж: „Покриване и приобщаване на открита тераса и плосък покрив (включително цветарник), с приблизителна площ 27.00 кв.м., към ателие № 30В, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.501.376.1.50 по Кадастралната карта на гр.Бургас, находящ се на ет. 6, бл. 189, к/с „Изгрев“, гр. Бургас.

В жалбата се твърди, че дружеството не е съгласно с издадената заповед, с целените с нея правни последици. Счита, че оспорената заповед е издадена при липса на компетентност, при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона.

Счита, че извършените строително-монтажни работи (СМР) следва да се категоризират като строеж от трета категория по смисъла на чл. 137 от ЗУТ. В тази връзка органът, издал акта, не е компетентен да издаде такава заповед.

Прави искане съдът да обяви нищожността на оспорената заповед, евентуално да отмени същата като незаконосъобразна.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата, г-жо Председател. Нямам възражение по доклада на почитаемия съд.

С оглед на заявените съображения в жалбата за порочност на оспорената заповед, както и за събиране на всички относими по делото доказателства, представям нарочна молба, с екземпляр за административния орган, в която съм обективирал доказателствени искания. В частта й по пункт І желая събиране на доказателства относно проектната документация за жилищната сграда, за да може да се направи впоследствие съпоставка относно вида на изпълнените СМР, и на следващо място съм поставил конкретни два въпроса към съдебно-техническа експертиза, като моля за уважаването им.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо Председател, оспорвам жалбата като  неоснователна.

Нямам възражение по доклада на съда.

Не възразявам да бъде назначена съдебно-техническа експертиза.

По направеното искане за представяне на исканите документи, в случай, че ни задължите, ще ги изискам и ще ги представя на съда в разумен срок.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от община Бургас до Административен съд – гр. Бургас вх. № 12745/27.11.2017 г.

 

Съдът намира искането на процесуалния представител на оспорващото дружество за назначаване на съдебно-техническа експертиза по делото за основателно. Действително по делото следва да се изяснят въпроси от технически характер, по отношение на които съдът не разполага със специални знания.

Ето защо съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза от вещо лице, което ще бъде определено от съда в закрито заседание.

Вещото лице при изготвяне на експертизата да извърши проверка на материалите и документите, находящи се у страните, както и да извърши проверка на място на процесния обект и да отговори на въпросите, поставени от процесуалния представител на оспорващото дружество в молба, представена днес.

Вещото лице да отговори и на въпроса:  Коя категория е процесният строеж, както и съответства ли извършеният строеж, а именно „Покриване и приобщаване на открита тераса” с одобрения инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж № И-43/30.09.2016 г.?

Съдът ДАВА възможност на процесуалния представител на административния орган в седмодневен срок от днес да представи по делото молба с конкретни въпроси, на които желае да отговори вещото лице.

Депозитът за изготвяне на експертизата ще бъде определен в закрито заседание след определяне на окончателните въпроси към експерта.

 

Съдът намира, че следва да задължи административния орган да представи по делото заверено копие от инвестиционния проект, неразделна част от Разрешение за строеж № И-43/30.09.2016 г., поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Заместник-кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас в седмодневен срок от получаване на съобщението за това да представи по делото заверено копие от одобрения инвестиционен проект във връзка с издаване на разрешение за строеж № И-43/30.09.2016 г.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в седмодневен срок от получаване на съобщението за това да представи по делото доказателства относно предвижданията на действащия подробен устройствен план по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.501.376 по Кадастралната карта на гр. Бургас.

 

Съдът намира искането на процесуалния представител, посочено в пункт І от днес представената молба за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в седмодневен срок от получаване на съобщението за това да представи по делото издаденото за жилищна сграда с идентификатор 07079.501.376.1 разрешение за строеж, ведно с одобрения инвестиционен проект по част Архитектура и издаденото за същата сграда разрешение за ползване.

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2018 г. от 10:00 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат редовно уведомени.

Да се изпрати съобщение на административния орган във връзка със задълженията по настоящия протокол.

Вещото лице да се уведоми след внасянето на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: