ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3256 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:28 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРЕНТ ОЙЛ“ЕООД-Бургас, представляван от управителя К.Г.К., редовно и своевременно призован, се представлява от адв. Д.С., с пълномощно представено по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ.КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“при Община Бургас, редовно и своевременно призован, се представлява от юрисконсулт К.Г., с пълномощно по делото, представено в днешното съдебно заседание.

 

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производство е образувано по жалба от „Брент Ойл“ ЕООД, ЕИК 200447850, гр.Бургас, ж.к.“***“ бл.***, ет.6, ап.30А, с управител К.Г.К. против Заповед №2943/20.10.2017 година на Зам. Кмет по „СИРР“ при Община Бургас, с която е разпоредено премахване на строеж  „Покриване и приобщаване на плосък покрив с приблизителна площ 16.00 кв.м. към ателие №30Б-самостоятелен обкет с иднетификатор 07079.501.376.1.49 по КК на гр.Бургас, находящ се  на ет.6,бл.**,ж.к.“****“, град Бургас.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи предпоставките за постановяване на оспорената заповед, а в тежест на жалбоподателя, с оглед на изложените в жалбата твърдения за наличие на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, е да докаже съществуването на същите.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

АДВ.С.: Поддържам депозираната жалба. Нямам възражения към доклада и указаната доказателствена тежест. Във връзка с доклада и с оглед установяване на съществени за спора обстоятелства за попълване на делото с доказателства и за обосноваване на жалбата ни представям нарочна молба с препис за ответната страна, по два пункта за събирането на доказатества. Не държа да се представя проектната документация по всички части, а само по част архитектура. По отношение на пункт ІІ в молбата, моля да се допусне съдебно-техническа експертиза, която да отговори на задачите след представяне на проектната документация по делото. Вещото лице да онагледи със скица/схема, както и да представи вертикален разрез. Моля да се приеме преписката.

Ю.К.Г.: Оспорвам жалбата.Да се приеме преписката. Представям инвестиционене проект по част архитектура на последния етаж, по първоначалния проект и проекта за преустройство.

АДВ.С.: Тези проекти са за обекта  след преустройството. Моето доказателствено искане е да се представи първоначалния проект, без преустройството.

Ю.К.Г.:Този ап.30 е преустроен на три други ателиета. Има обяснителна записка, но не я нося. В ап.30б е приобщена терасата. По доказателствените искания не възразявам да се назначи съдебно-техническа експертиза.

Съдът, по доказателствата и доказателствените искания

                            О П Р Е Д Е Л И:                  

ПРИЕМА представената  административна преписка.

ПРИЕМА представените в днешното  съдебно заседание инвестиционни проекти.

ЗАДЪЛЖАВА ответният орган да представи по делото издаденото за жилищната сграда разрешение за строеж, ведно с одобрения инвестиционен проект, както и съответното разрешение за ползване.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза (СТЕ) вещото лице, по която да изпълни поставените в представената в днешното съдебнозаседание с  нарочна молба задачи, като задължава жалбоподателя в 10 дневен срок от днес да внесе депозит по назначената СТЕ в размер на 800.00 лева.

Експертизата да бъде изготвена от вещо лице З.Ч.А., която да бъде уведомена незабавно след внасяне на депозита.

Съдът намира, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, поради което събирането на доказателства не следва да бъде приключвано.

Воден от горното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 28.02.2018 година от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Вещото лице да бъде уведомено незабавно след внасяне на депозита.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: