ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 28.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми февруари                         две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3256по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„БРЕНТ ОЙЛ“ЕООД-Бургас, представляван от управителя К.Г.К., редовно  уведомен, се представлява от адв. Д.С., с пълномощно представено по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ.КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К.Г., с пълномощно представено по делото.

Явява се вещото лице З.Ч.А..

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№2178/20.02.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице А..

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

З.Ч.А.- На 76 години, българка, български гражданин, неосъждана, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, без родство и особени отношения със страните.

 

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Поддържам заключението, което съм изготвила и копиягта от чертежите

АДВ.С.: Нямам  въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г.: Завишава ли се конструктиваната   натовареност на сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм изследвала,  но смятам, че не се завишава. Ако трябва да се изследва трябва да се правят сметки от конструктор. Променя се застроената площ, конструкцията се променя с приобщаването на плоския покрив. Имаме приобщаване, конструкцията не се променя, защото ползваме плоския покрив и с тези леки конструкции нямаме допълнително натоварване.

Ю.К.Г.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Съдът, след като изслуша вещото лице и становищата на страните

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице З.Ч.А..

На вещото лице А. да бъде изплатено  възнаграждение  в размер на 800.00 /осемстотин/ лева  в рамките на внесения депозит и съобразно представената справка-дакларация.

Ю.К.Г.: Във връзка с вмененото ми задължение от предходното съдебно заседание представям Разрешение за строеж № И-32/14.10.2013 г., , технически проект по част архитектура и проекта за преустройство на ап.30 в три броя ателиета.Моля да бъдат приети.

АДВ.С.: Моля да се приемат доказателствата.

Съдът счита, че представените писмени документи са относими към предмета на делото, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА така представените писмени доказателства, както следва: Разрешение за строеж № И-32/14.10.2013 г., , технически проект по част архитектура и проекта за преустройство на ап.30 в три броя ателиета на обект, находящ се 6етаж в съществуваща жилищна сграда в УПИ ІV-376,кв.36идент.07079.501.376, ж.к.“Изгрев, град Бургас.

АДВ.С.: Нямам доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Г.: Нямам доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявлението на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.С.: От името на доверителя ми моля, да постановите съдебен акт, с който да  уважите  депозираната жалба и обявите нищожността на оспорената заповед.При условията на евентуалност да отмените като незаконосъобразна. Подробни съображенията сме изложени в жалбата.По делото е представена проектна документация – разрешение за строеж за жилищната сграда, която е трета кетогория.За съпоставка е представена проектна документация за вътрешно преустройство на апартамент в три ателиета и това преустройство е четвърта категороия. Разликата между двата строежа в категорите е  защото вътрешното преустройство е извършено в контура на съществущия обект, но когато е в обема  на този обект той е четвърта категория. Спорният по делото въпрос е следният: Застроеният обем, който е предмет на разпореденото премахване по заповедта е обем, който е извън тези ателиета, които са били преустроени. Както сочи и вещото лице този застроен допълнителен обем не рефлектира само върху увеличаване площта на ателието, към което се  проибвщава, а и върху самата жилищна сграда, за която не се спори, че е трета категория строеж. Въздейстието на въпросния допълителен застроен обем, чието премахване е разпоредено указва пряко влияние върху жилищната сграда, която е трета категория, поради следните факти и обстоятелства. Както сочи вещото лице първо увеличава застроената площ на жилищната сграда с 16 кв.м. РЗП. На следващо място променя контурните очертания на жилищната сграда на  последното терасовидно ниво, тъй като този плосък покрив на последното ниво представялва отворена площ, незастроена. Както каза и вещото лице по същество е налице пристрояване по отношение на ет.6 на жилищната сграда. На последно място със този застроен обем  се увеличава самата височина на сградата с 2.74 м., тъй като жилищната сграда до кота корниз пет етажа е примерно 15 метра, то тя вече е с кота 17.74 метра. По този начин се променя и фасадата на сградата, която е обща част по смисъл на ЗС вр.с техническите правила и изсквания по ЗТСУ. В този смисъл е налице и  разпоредбата на чл.137, ал.4 от ЗУТ, която сочи, че ако по едно изискване строежа се категоризира  в една категория, а по друго в по-висока.Същият трябва да се категоризира в по-високата категория. От правна страна се налага мнението, че въпросния застроен обем, чието премахване е разпоредно представлява строеж от трета категория и като такъв за същия е недопустимо  издаване на заповед от Община Бургас, тъй кат това е извън правомощията. Моля за уважаване на жалбата. Моля за срок за писмени бележки.Моля за  съдебно-деловодните разноски. Представям списък на разноските..

Ю.К.Г.: Считам жалбата за неоснователна и недоказана. Процесната заповед е издадена от компетентен орган, тъй като строежа безспорно е четвърта категория, извършено е преустройство и  видно от заключението на вещо лице етажността не е променена. Видно от същото няма нарушение в конструкцията, нито допълнително натоварване.Отговаря на чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Моля да ми дадете срок да изложа в писмен вид аргументите си.Моля да ми присъиете ю.к. възнаграждение.

Съдът определи 10 дневен  срок за представяне на писмени бележки   по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със  съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: