ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.01.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и девети януари                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 3255 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, представлявано от управителя К.К.- редовно и своевременно призован, изпраща за процесуален  представител адв. Д.С., с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща за представител ю.к.Х., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото

Ю.К. Х.:Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 200447850, със седалище и адрес на управление адрес: гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“ бл.***, ет.*, ап.*, с управител К.Г.К., чрез адвокат Д.С. против Заповед № 2941/20.10.2017г. на Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е наредено „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 200447850, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“***“ бл.**, ет.* да премахне незаконен строеж: „Покриване и приобщаване на открита тераса и плосък покрив /включително цветарник/ с приблизителна площ 20.00 кв.м., към ателие № 29 – самостоятелен обект с идентификатор 07079.501.376.1.29 по КК на гр.Бургас, находящ се на ет.*, бл.**, к/с „***“, гр.Бургас.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.С.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. Във връзка с указаната доказателствена тежест съм подготвил молба с доказателствени искания за събиране на относими към спора доказателства. Поставил и съм два въпроса за допускане на съдебно-техническа експертиза. Моля да бъде допусната. Представям молбата с препис за ответната страна. Заявявам, че искаме отмяна на оспорената заповед, като твърдим, че е издадена от некомпетентен орган. Става въпрос за строеж ІІІ-та категория, поради което твърдим, че е нищожна и евентуално незаконосъобразна, поради нарушение на  производствените правила.

Ю.К.Х.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по доклада. Моля за срок да се запозная с молбата и  евентуално да задам въпроси към СТЕ. Не възразявам да бъде назначена експертиза. За представяне на документи ще ги изискам и ще ги представя на съда.

Съдът след като изслуша становищата на страните и направените от тях доказателствени искания намира за основателно искането за допускане и възлагане на съдебно-техническа експертиза по делото, както и за основателно искането да бъде задължен ответника да представи посочените в молбата документи /техническа документация/.

Предвид изложеното, съдът

 

          О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи в 10 дневен срок посочените в представената в днешното съдебно заседание молба от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, свързани с изграждането на процесния строеж  (техническа документация).

ДОПУСКА и възлага по делото съдебно-техническа експертиза(СТЕ),  която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, посочени в т.ІІ в представената писмена молба в днешното съдебно заседание.

Съдът определя 5 дневен срок на процесуалния представител на ответната страна, в който същия,  ако прецени да представи в писмен вид допълнителни въпроси към вещото лице, което ще изготви възложената СТЕ.

Съдът определя  първоначален депозит в размер на 300.00 /триста/ лева, който да бъде внесен от жалбоподателя в 5 дневен срок от днес и първоначален депозит в размер на 200.00/двеста/ лева, който следва да бъде внесен от ответната страна в 10 дневен срок от днес, в случай, че същата постави допълнителни въпроси към вещото лице

НАЗНАЧАВА за вещо лице по делото З.Ч.А., която да изготви експертизата с поставените въпроси. След внасяне на депозита по делото същата да бъде уведомена за изготвяне на  заключение по назначената СТЕ.

УКАЗВА на вещото лице, че следва да изготви експертизата не по-късно от 7 дни преди датата на насроченото съдебно заседание.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна предвид  необходимостта от събиране на допълнителни доказателства,  в това число и  изготвяне на СТЕ, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА  за 12.03.2018 година от 11:20 часа за която дата  и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: