ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети март                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 3255 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, представлявано от управителя К.К.- редовно уведомен, изпраща за процесуален  представител адв. Д.С., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща за представител ю.к.Х., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице З.Ч.А..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото

Ю.К. Х.:Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 2530/01.03.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А.:  На 76 години, българка, български гражданин, семейна, неосъждана,с висше образование, без дела и родство със страните по делото.

ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Направила съм оглед. Представила съм схеми и снимков материал.

АДВ.С.: Аз нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице А..

ВЪПРОС НА Ю.К.Х.: С извършените СМР завишено ли е конструктивното натоварване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Конструцията не е нарушена, тъй като  е ползвана изградена открита тереса и изпълнението е с леки строителни материали. Има премахнати  фасадни зидове, които не са носещи, запазени са колоните. Това се вижда и от чертежите.

 

Ю.К.Х.: Аз нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

 

Съдът след изслушване на вещото лице и изразените становища от процесуалните представители на страните намира, че  заключението е пълно и обективно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото заключението, изготвено от вещото лице З.Ч.А..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размера на 300.00 (триста) лева от внесения по делото депозит, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.С.: На 08.03.2018 година получих документи, с които не съм се запознал, но не възразявам да бъдат приети. Моля да се приемат. Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Х.: Нямам искания  по доказателствата.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.С.: Моля да постановите решение, с което да обявите оспорената заповед за нищожна или в условията на евентуалност като незаконосъобразна. От събраните по делото доказателства се установи, че  въпросния застроен обем не е извършен в контурите на съществуващата жилищна страда т.е. да е налице вътрешно преустройство, а посредством нея се увеличава застроената площ. Най-после променя се и фасадата на сградата в рамките на същото ниво, поради което в случая е налице преустройване и надстрояване, нейна реконструкция, поради което е налице строеж от трета категория, обратно на заявеното от ответника. Подробна защита ще представя в указан от Вас срок. Представям списък на разноските и моля да ни се присъдят.

 

Ю.К.Х.: Считам жалбата за неснователна и недоказана. Заповедта е издадена от компетентен орган. Строежът е от четвърта категория. Считам, че с извършеното преустройство не е завишено конструктивното натоварване, не се засяга нейната конструкция. Строежът  е четвърта категория и отговаря на нормата на чл.137,ал.1, т.4, б.“д“от ЗУТ. Моля да потвърдите заповедта и моля да ми присъдите ю.к. възнаграждение.

 

АДВ.С.: Разпоредбата, на коята се позовава ответния орган по чл. 137, ал.1, т.4, б.“д“  от ЗУТ  изисква  вътрешно преустройство, чрез което не се променя конструкцията. Спорът е единствено дали е налице вътрешно преустройство, тъй като се увеличава РЗП на сградата.

 

Ю.К.Х.: Ние твърдим, че е вътрешно преустройство.

 

Съдът определя 7 дневен срок за представяне на писмени бележки от процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: