ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3254 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Брент ойл“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Х., надлежно преупълномощена от адвокат Д.С., който е надлежно упълномощен от жалбоподателя. Пълномощните са на л.7 от делото.

За ответника заместник кмет по „Строителство инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба против заповед №2942/20.10.2017г. издадена от зам.кмета по Строителство инвестиции и регионално развитие при Община Бургас, с която е наредено на жалбоподателя да премахне незаконен строеж, описан като „покриване и приобщаване на открита тераса и плосък покрив (включително цветарник) с приблизителна площ 38.00 кв.м към ателие № 30А, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 07079.501.376.1.48 по кадастралната карта на гр.Бургас, находящ се на ет.6, бл.189, к-с Изгрев, гр.Бургас.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържаме съображенията за порочност на оспорената заповед.

С нарочна молба от вчера сме депозирали доказателствени искания, първото от които е да бъде задължен ответника да представи по делото одобрения архитектурен проект в част „Архитектура“, както и съответното разрешение за ползване.

Поддържаме и второто си доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с въпроси, посочени в молбата.

Други доказателствени искания за момента нямаме.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства, нямам доказателствени искания.

Не възразявам по поставените с молбата въпроси към съдебно-техническа експертиза. Моля да ми дадете възможност да поставим въпроси към СТЕ.

Нямам други искания по доказателствата. Представена е цялата преписка, като допълнително ще представим доказателствата, поискани от жалбоподателя.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган с преписката писмени доказателства, съгласно опис на л.2 и л.3 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес, да представи по делото заверени копия от инвестиционния проект в част „Архитектура“, както и заверено копие от разрешението за ползване.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши оглед на място, да даде заключение по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси в молба вх.№ 1804/12.02.2018г., както и на следния въпрос: вещото лице, след като извърши оглед, да посочи извършвано ли е вътрешно преустройство на ателие №30А, което да е част от строежа, обявен за незаконен с обжалваната заповед.

ДАВА възможност на ответника в 3-дневен срок от днес, в писмен вид, да депозира въпроси към вещото лице, в случай, че има такива.

УКАЗАВА на ответника, че ако не представи в срок въпроси към в.л., съдът ще приеме, че страната няма въпроси към експертизата.

УКАЗВА на двете страни, че съдът ще определи депозита и вещото лице след като изтече срокът за ответника.

Съдът ДАВА възможност на страните, най-късно в 14-дневен срок от днес, да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.04.2018г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: