ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3254 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:28 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Брент ойл“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Д.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно

За ответника заместник кмет по „Строителство инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание от Община Бургас са постъпили писмени доказателства съгласно придружително писмо от 03.04.2017г.

След постъпването на тези доказателства съдът, с определение от 12.04.2018г., е назначил за вещо лице инж.К.М. и е определил първоначален депозит, вносим от жалбоподателя.

Доказателство са внесения първоначален депозит са постъпили по делото на 20.04.2018г.

 

АДВОКАТ С.: Моля да приемете представените документи.

Поддържам искането за съдебно-техническа експертиза, като моля да се даде възможност на вещото лице да я изготви.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам възражения по доклада на съда. Моля да се приеме допълнително представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис на л. 82 от делото.

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза и му УКАЗВА, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.06.2018г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

ДА се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: