ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести март                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3251 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Петрол“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 2649/06.03.2018г. от процесуалния представител на дружеството-жалбоподател – адв. К., с която същият заявява, че не се противопоставя да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Изразява становище по съществото на спора.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на СГКК гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Б.К.В., редовно призован, се явява лично и с адв. М., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

адв. М.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на заинтересованата страна и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Петрол“ АД против заповед № 18-8302/03.11.2017 г. на началника на СГКК гр. Бургас, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, община Поморие.

 

Адв. М.: Оспорваме жалбата, като считаме, че административният акт, който се обжалва, е законосъобразен. Изложени са подробни и относими мотиви за приложението на чл. 54, ал. 7 от зкир, тъй като се нанася възстановен в реални граници имот. Считаме, че основният довод на жалбоподателя, свеждащ се до твърдян спор за материално право, не е налице. С оглед на това, че липсва именно хипотеза на спор за материално право така, както се дефинира по § 1, т. 16 от др на Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните регистри, защото нямаме спор, че липсва съответствие между документа за собственост, който сме представили с решението, скицата-проект и скицата-удостоверение, издадено от Община Поморие. Те си съвпадат. Спор за материално право би могло да има според тази разпоредба, ако имаме несъответствие, разместване на имот. Считаме, че правилно административният орган е издал заповедта, уважил е искането ни като заинтересовано лице. Аз мисля, че по делото се съдържа цялата административна преписка За нуждите на кадастъра считам, че са били представени заявление, решение на Поземлената комисия, което им характер на документ за собственост, и скица-проект, което е достатъчно за издаване на заповедта. Отделно от това аз лично оспорвам и наличието на обособен правен интерес за жалбоподателя досежно собственост. Те се позовават на собственост на бензиностанцията, която е съседен имот. Вероятно са били в един имот, но не и сега, а няма и документ за собственост след приватизацията. Представям писмено становище по съществото на спора. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания както в сезиращата съда жалба, така и в допълнителната молба  на жалбоподателя, както и поради липсата на доказателствени искания от процесуалния представител на заинтересованата страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВ. М.: Моля да отхвърлите оспорването. Според нас сме изправени пред добре мотивиран акт.  Считам, че заповедта не страда от отменителни пороци. Моля да съобразите доводите ни, изложени в писменото становище, както и да ни присъдите разноските по делото, които са в границите на минималното възнаграждение за този вид дело.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: