Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер        919                           от  11.05.2018 г.                            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря С.А. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 324 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Т.Х.Х.-В., в качеството й на ЕТ „ДВТ – Т.Х.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ № 2 против Решение № 46/12.01.2018 г., постановено по НАХД № 5482/2017 г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е изменено Наказателно постановление № 1908/22.08.2016 г. на заместник-директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18) във връзка с чл. 118, ал. 4 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, на  касатора е наложена  имуществена санкция от 3 000 лева; като първата инстанция е преквалифицирала нарушението по чл. 185, ал. 2, изречение второ  във връзка с ал. 1 от ЗДДС и е намалила имуществената санкция от 3000 лева на 500 лева.  От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и неправилен и да отмени процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява.

Ответникът по касация –  ТД на НАП Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Настоящият съдебен състав приема, че касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК. Жалбата е в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на Т.Х.Х.-В., в качеството й на ЕТ „ДВТ – Т.Х.“ против Наказателно постановление № 1908/22.08.2016 г. на заместник-директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18 във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция от 3 000 лева. За да измени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, изложени са мотиви във връзка с установеното нарушение и наложената санкция. Първата инстанция е установила, че квалификацията на нарушението по чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е неправилна поради факта, че допуснатото от нарушителя нарушение не води до неотразяване на приходи. Затова районният съд е преквалифицирал нарушението и е намалил размера на наложената имуществена санкция.

 

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Касационният съд намира за неоснователно твърдението, че лаконичните мотиви в обжалваното решение на практика се приравняват на липса на мотиви. Не съществува нормативен акт, който да определя обема на мотивите, които съдията следва да изложи при постановяването на съдебния акт. Настоящият съдебен състав намира, че мотивите са достатъчни, за да обосноват съществуването на твърдяното в наказателното постановление нарушение. На следващо място, районният съд е инстанция по същество и като такава съдът има свободата да прецени какви мотиви да изложи, какви възражения в сезиращата го жалба да обсъди и в какъв обем да ги представи.

Не съществува нарушение на правото на защита на жалбоподателя. Като инстанция по същество, в правомощията на районния съд при постановяване на решението влиза и възможността за преквалифициране на извършеното нарушение, което в случая е и сторено. Отделно изрично следва да се посочи, че осъществената преквалификация на нарушението води до значително по-благоприятен изход на делото– санкцията е намалена 6 пъти – от 3000 лева на 500 лева. В този смисъл оплакването е неоснователно.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че оспореното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 46/12.01.2018 г., постановено по НАХД № 5482/2017 г. на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.