О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 18.04.2011г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на осемнадесети април две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №324 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на „БУРГАС ПРЕС 2009”ООД гр. Бургас, представлявано от И.Т.Д., подадена от процесуален представител адв. Ж.Б. против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 70- Б- 823/ 21.01.2011г., издаден от Директор на ТД”Поморие” Община Бургас.

            На 11.04.2011г. адв. Ж.Б. е подал молба по делото, с която съобразно предоставените му пълномощия, заявява че „ прави отказ от подадената жалба”, въз основа на която е образувано производството по адм. дело № 324/ 2011 по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Съдът, приема, че отказа е извършен в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 155 ал.1 и 3 АПК, коато е предпоставка за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.8 пр.2 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата на „БУРГАС ПРЕС 2009”ООД гр. Бургас, представлявано от И.Т. Д., подадена от процесуален представител адв. Ж.Б. против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 70- Б- 823/ 21.01.2011г., издаден от Директор на ТД”Поморие” Община Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 324 /2011г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи, чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………