ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На четиринадесети януари                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: В. Ч.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 324 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподател – „ДОМОСТРОЕНЕ” ООД, редовно уведомени, не изпращат представител.

Ответник по оспорването – Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно уведомен, явява се юрисконсулт Й.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор В. Ч.

Вещо лице – С.В.А., редовно уведомена, не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпила е молба от С.В.А., в която се сочи, че не е успяла да изготви заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза, поради огромния обем работа. Същевременно е постъпила и молба от процесуалния представител на жалбоподателя, в която се изразява становище, че следва да бъде предоставена възможност на експерта да отговори на поставените въпроси и че няма да бъдат формулирани други доказателствени искания на този етап.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: По молбата на вещото лице предоставям на съда.

Моля да бъде прието като доказателство по делото входираното в деловодството на съда Решение №4 от 21.12.2007 г. на Сливенски окръжен съд.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да примете представеното решение ведно с мотивите към него.

Моля да дадете възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

Съдът намира, че представеното с писмена молба писмено доказателство е допустимо и като такова следва да бъде прието по делото. Същевременно, за изясняване в пълен обем на делото от фактическа страна, е необходимо да се даде възможност на вещото лице да отговори на поставените му въпроси. По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото незаверен препис от Решение №4/21.12.2007 г. на Окръжен съд – гр. Сливен, постановено по НАХД №636/2007 г. по описа на същия съд.

ДАВА възможност на вещото лице да изготви назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.03.2009 г. от 10.00 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: