ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,21.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и първи март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 3248 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.М.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв.Л. с представено пълномощно на лист 35 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на ЗАТВОРА-БУРГАС, редовно уведомен, явява се лично.

 

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ Д.Т.Д.. 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Л.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СНЕМА самоличността на явилия се свидетел, както следва:

Д.Т.Д. – 38год, български гражданин, семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателя.  

Свидетелят ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Д..

ОТВЕТНИКЪТ: Това е служителят, който е извършил проверката и е установил извършеното нарушение.

 

Свидетелят Д.: В момента работя в затвора в Дебелт. Тогава, когато стана случката, бях командир на отделение в затвора в гр.Бургас. На 08.08.2017г. през нощта бях наряд – 24-часово дежурство. Вечерта преди 22 часа заключих вратата на помещението, където се намира главното ел.табло на затвора. Това не е стая за почивка и по заповед на началника тази стая е постоянно заключена. Аз заключих вратата на помещението. В тази стая има една мивка, която е по-навътре от таблото. За да се отиде до тази мивка, трябва да се мине през стаята с таблото. Иначе има друга стая с тоалетна, с мивка и е постоянно отворена за служителите.

Сутринта в 5.50 часа видях, че вратата  е леко отворена и ми направи впечатление. Вратата се заключва с ключ, има секретна брава, обикновена стара врата и се заключва със секретен ключ. Видях, че е отворена вратата и след като отидох по-наблизо видимо беше излязъл езикът и насрещникът на вратата беше изкъртен. Докладвах за това, което установих на главния надзирател устно и след това написах рапорт за това.

Попитах колегите, които са на първи етаж И.Т.– пост 12 и Г.М. – пост 13, но не можаха да ми дадат отговор. А по принцип те трябва да са видели какво е станало.

 

СЪДЪТ към свидетеля: Кой има достъп до тази врата през нощта след 22 часа?

Свидетелят Д.: Вратата е в района на пост 12 и пост 13, тя не е скрита. Лишените от свобода нямат достъп до тази врата. От 22 часа до 6 часа сутринта оттам могат да минат само надзирателите. Лишените от свобода са заключени.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Тази стая, врата, в коя част на затвора се намира?

Свидетелят Д.: На първи етаж в района на 12-ти и 13-ти пост. Това е целият първи етаж. В това помещение е главното ел.табло и е в обхвата тези два поста.

 

Адв.Л.: По инструкцията като каква се води тази стая, стая за почивка или нещо друго?

Свидетелят Д.: Има отделена стая за почивка. Тази стая не се води за почивка. Има отделна такава.

 

Адв.Л.: На същата дата знаете ли дали мл.инсп.М. е участвал в претърсване? Същата вечер е имало претърсване и дали той е участвал.

Свидетелят Д.: Не мога да си спомня.

Адв.Л.: Какъв е редът за докладване на произшествията от страна на надзирателите. Когато констатирате нарушение, какъв е редът за докладване?

Свидетелят Д.: Трябва да ми се обадят на мен, трябва да има докладна записка.

Адв.Л.: Имате ли спомен дали сте отбелязали резултата от извършената проверка на 08.08.2017г. в специалната за тази цел книга на поста?

Свидетелят Д.: Не. Не съм отбелязал.

Адв.Л.: Нямам повече въпроси.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Относно това, че е имало стая за почивка. Може ли стаята за почивка да се ползва от служители, които са на поста?

Свидетелят Д.: Не. Това се води напускане на поста и е наказуемо. Може да се ползва стаята за почивка, но когато постовият е в почивка.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам други въпроси.

 

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Л.: Нямам искания за събиране на други доказателства. Свидетелят отговори на въпросите. Да се приключи събирането на доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам искания по доказателства.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.Л.: Представям списък на разноските, които моля да ни бъдат присъдени и да ни се даде срок за представяне на писмени бележки.

Моля да уважите жалбата на посочените в нея основания и да отмените обжалваната заповед.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да потвърдите заповедта и да отхвърлите жалбата, като смятам, че е спазена процедурата за налагане на наказанието.

Това, че не е вписана проверката в специалната книга за това констатирано конкретно нарушение, заявявам следното: Тъй като има съставен нарочен писмен документ, в който подробно се описва констатираното нарушение, отколкото това да се отрази в книгата за проверката, което е съвсем кратко.

Моля за срок, в който да представя писмени бележки.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: