ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На шестнадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 3245 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „ВИЖЪН ЕСТЕЙТС“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К.К., с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Созопол, редовно уведомен, се представлява от адвокат Б.Й., редовно упълномощен.

 

Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно уведомена, се представлява от прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Производството е във фаза събиране на доказателства.

 

По делото е постъпило изисканото от съда НАХД № 5495/2014  г. по описа на Районен съд – гр. Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Нямам доказателствени искания. Няма да правя други доказателствени искания.

Моля с цел уточняване на претенция да уточня, че претендираната сума представлява обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в направени разходи за адвокатски хонорар по административно дело № 5495/2014 г. по описа на Районен съд – гр.Бургас, по което е отменено наказателно постановление №287/25.11.2014 г. на Кмета на Община Созопол.

 

АДВОКАТ Й.: Нямаме доказателствени искания.

С оглед направеното в днешно съдебно заседание уточнение приемаме редовността на исковата молба.

При условие, че ищцовата страна поддържа твърдението си за претендирана лихва, моля да бъде уточнено кой е началният период, независимо направеното уточнение с допълнителна молба по искане от съда, с оглед корекцията в днешно съдебно заседание и петитума, където също е написано, че се претендира от 09.07.2015 г.

АДВОКАТ К.: В тази връзка уточнявам датата, от която се претендира лихва. Това е датата, на която е заплатено адвокатското възнаграждение от дружеството „Вижън естейтс“ ЕООД на мен като техен процесуален представител – 02.02.2015 г.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Исковата молба е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания. Ще взема отношение по същество.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото цялото производство по НАХД №5495/2014 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ К.: Моля да приемете депозираната искова молба като основателна, да възприемете, че претендираният иск е доказан и основателен. В този ред на мисли, моля да постановите решението, с което уважите предявения иск и осъдите административния орган да ни заплати направените по делото разноски, списък на които представям и моля да приемете по делото.

АДВОКАТ Й.: С оглед направената основна претенция по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ и предвид приложеното тълкувателно решение от м.март 2017 г. предоставяме на съда. Моля, обаче, да не се уважа претенцията за твърдяните лихви, считано от дата 02.02.2015 г. до завеждане на производството и изплащането им, предвид, че лихвата се дължи при условие, че е предявено предварително искане за плащане, а такива доказателства по делото не са събрани, т. е. липсва покана за доброволно изпълнение и плащане, което само по себе си считаме, че е основание да не се присъжда претендираната лихва. В този смисъл моля да се има предвид и противоречивата практика както на Върховен административен съд, така и на Административен съд – гр. Бургас, именно поради обстоятелството, че липсва покана за изпълнение, което от своя страна да дава възможност за изпадане на административния орган в забава и респективно претендиране на лихва.

Моля за решение в този смисъл.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, считам, че исковата претенция е основателна и доказана. Заплатеният адвокатски хонорар представлява непосредствена вреда. Претенцията за лихвата считам, че следва да бъде от датата на подаване на исковата молба.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: