ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На втори май                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 3245 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:26 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „ВИЖЪН ЕСТЕЙТС“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат В.В., преупълномощена от адвокат К.К.

ОТВЕТНИКЪТ Община Созопол, редовно призован, се представлява от адвокат Б.Й., редовно упълномощен.

 

Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Червеняков.

 

АДВОКАТ В.: Моля да бъде даден ход на делото.

АДВОКАТ Й.: Имам възражение по даване ход на делото, първо, защото считам, че липсва надлежно упълномощаване и преупълномощаване, първо на адвокат К.К. и второ, съответно от гледна точка на преупълномощаването, което същият е извършил. Видно от пълномощното, клиентът на адвокат К. е юридическо лице, а именно „ВИЖЪН ЕСТЕЙТС“ ЕООД. В случая от представеното пълномощно не са видни задължителните реквизити, установяващи конкретно упълномощаване, извършено от юридическо лице, в частност липса на ясен подпис, неясно дали е непременно положен от управителя на дружеството и второ, липсва печат, удостоверяващ идентичност и конкретизация, реквизити задължителни за юридическото лице като правен субект, включително и в случаите на упълномощаване и организиране на правна защита.

Моля да се има предвид и обстоятелството, че отмененото наказателно постановление е издадено от Началника на отдел „Местни данъци и такси“ при община Созопол, който е самостоятелен правен субект по смисъла на закона, самостоятелен административен орган, различен от община Созопол, като ответник по настоящото производство, с оглед на което считаме, че към настоящия момент искът е неправилно подаден, поради обстоятелството, че се касае за друг правен субект, различен от посочения в исковата молба и по-конкретно Началника на отдел „Местни данъци и такси“ при община Созопол като самостоятелен административен орган, като самостоятелен правен субект, чието наказателно постановление е било предмет на спора, а не издадено от Кмета на община Созопол като представител на общината и в случая не е конкретизирано той като какъв представител е на общината, с оглед на което считаме, че са налице нередовности на исковата молба, както и при упълномощаването и считаме, че не следва да се дава ход в днешно съдебно заседание на настоящото производство.

АДВОКАТ В.: По отношение на така изложеното съображение относно „невалидността“ на представеното пълномощно считам, че това не представлява основание да не бъде даван ход на делото и второ, считам, че същите пълномощни притежават всички изискуеми от закона реквизити и дружеството, което представлявам като такова се представлява от управителя, който е сложил подписа си в пълномощното, с което е упълномощен колегата ми адвокат К..

Твърдението, че печатът е задължителен реквизит, е абсурдно, така че по отношение на пълномощното и моето преупълномощаване считам, че са валидни.

По отношение изложеното твърдение за нередовност на исковата молба действително кметът на общината е самостоятелен субект, но той е представител на община Созопол и затова колегата ми е адресирал исковата молба по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ именно против община Созопол. Ако съдът прецени, че неправилно е адресирана исковата молба, моля да ми бъде даден срок, в който да отстраня нередовностите в същата.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Присъединявам се към становището на процесуалния представител на ищеца. Считам, че не са налице процесуални пречки за даване хода на делото. По смисъла на  санкционните разпоредби на Закона за местните данъци и такси кметът на общината е органът, който  издава наказателни постановления. Считам, че в случая следва съдът или служебно да конституира Кмета на община Созопол като страна по реда на чл. 154 АПК, или да даде възможност на ответника да прецизира исковата си претенция към съответна надлежна страна. В този смисъл считам, че към настоящия момент исковата молба следва да се остави без движение.

АДВОКАТ Й.: С оглед обстоятелството, че се претендират вреди по смисъла на ЗОДОВ от страна на юридическо лице, моля да обърнете внимание, че в пълномощното няма нито конкретно управител за упълномощител, нито друг реквизит, който да доказва надлежно преупълномощаване.

Що се касае до направеното възражение, считам, че действително за прецизиране на ответника следва да се конкретизира към кого от самостоятелните правни субекти по смисъла на ЗМДТ и ЗАНН трябва да бъде насочена конкретно претенцията като правен субект и длъжностно лице, от което произтичат твърдяните вреди. Присъединявам се към конкретиката на прокурора.

 

По възражението на процесуалния представител на ответника относно пълномощните, съдът намира възражението за неоснователно. И двете представени пълномощни съдът намира за напълно редовни, съдържат необходимите реквизити. Не се оспорва, че управителят е подписал пълномощното за упълномощител на адвокат К., нито се оспорва преупълномощаването, извършено от адвокат К. на адвокат В.В..

Във връзка с гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ възражението на адвокат Й. по отношение на представителната власт на адвокат В..

 

По второто възражение, относно качеството на община Созопол като ответник по настоящото дело:

В гражданския процес ищецът е този, който определя срещу кого да насочи исковата си претенция. В случая исковата молба и претенцията на „ВИЖЪН ЕСТЕЙТС“ ЕООД ясно и конкретно е насочена срещу Община Созопол. С тези действия съдът намира, че към настоящия момент исковата молба напълно отговаря на изискванията на чл. 205 АПК. В тази връзка съдът намира и второто възражение на адвокат Й. за неоснователно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на адвокат Й. относно нередовността на исковата молба.

 

Във връзка с гореизложеното съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по искова молба на „ВИЖЪН ЕСТЕЙТС“ ЕООД против Община Созопол с искане за заплащане на сума в размер на 300 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в направени разноски – платен адвокатски хонорар по административно наказателно дело № 2444/2015 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас, по което е отменено Наказателно постановление № НП-4889/29.04.2015 г., издадено от Заместник-кмет на Община Созопол, ведно със законната лихва върху тази сума от датата, на която дружеството е заплатило адвокатско възнаграждение – 02.02.2015 г. до 24.11.2017 г., в размер на 85,74 лева.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам исковата молба.

По доказателствата моля да уважите направеното в исковата молба доказателствено искане да бъде приложено административно наказателно дело № 5495/2014 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас.

АДВОКАТ Й.: Оспорвам исковата молба. Считаме, че липсва фактически състав за ангажиране на отговорността по смисъла на чл. 1 от ЗОДОВ.

Присъединявам се към искането за прилагане на административно наказателното дело под посочения номер.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Претенцията е процесуално допустима.

Нямам доказателствени искания.

Да се изиска и приложи конкретното административно наказателно дело.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото подробно описаните в исковата молба документи.

ДА СЕ ИЗИСКА от Районен съд – гр. Бургас цялото производство по административно наказателно дело № 5495/2014 г.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2018 г. от 10:30 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

Да се изпрати съобщение до Районен съд – гр. Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: