ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На осемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 3241 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К.Т., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат С.К., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството се движи по реда на чл. 226 АПК

С решение  № 14193/21.11.2017 г. е отменено решение №942/30.05.2017 г., постановено по административно дело № 8/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, с което е отменено решение №РД-02-36-1503/16.12.2016 г. на Заместник-министъра и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“.

С решението на Върховен административен съд са дадени задължителни указания на настоящия съд по тълкуването и прилагането на закона.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

АДВОКАТ К.: Оспорвам жалбата.

Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

 

Във връзка с изявленията на страните, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, поддържам жалбата, както и представените при предходното разглеждане на делото писмени бележки. Считам, че финансовата корекция е незаконосъобразна доколкото същата не е съобразена с целта на закона, наложена при неправилно тълкуване и прилагане на материалния закон. Считам, че при провеждане на открита по вид процедура по възлагане на обществена поръчка възложителят не е допуснал нарушения на чл. 64 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), твърдяни от органа. Въпреки, че сроковете са намалени, възложителят е спазил разпоредбата на чл. 64, ал. 3 от ЗОП, според която допълнителното намаляване на срока е допустимо със седем дни ако обявлението е изпратено по електронен път и с още пет дни ако от датата на публикуване на същото в електронен вид възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, какъвто е настоящият случай.

Органът не е обсъдил предложението на чл. 64, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 28, ал. 6 от ЗОП в редакцията на закона, актуална към монета на откриване на обществената поръчка.

Позоваването на Директива 2004/18 е незаконосъобразно, тъй като стойността на проведената поръчка е под праговете, определени в наредбата, а именно под 6 240 000 евро. В този смисъл считам, че директивата е неприложима. Освен това, неправилното транспониране на директивите на националното законодателство не е отговорност на възложители и бенефициенти по оперативни програми.

Моля да постановите решението в този смисъл и да отмените решението за налагане на  финансова корекция като незаконосъобразно.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо Председател, моля да оставите в сила процесния индивидуален административен акт като правилен и законосъобразен и да постановите решение в изпълнение на указанията на Върховен административен съд, които се явяват обвързващи настоящия състав, защото са в съответствие с правото на Европейския съюз и практиката на Европейския съюз. Съгласно установената вече в последните години практика на Върховен административен съд, посочените в конкретния случай нарушения, допуснати от общината при възлагането на обществена поръчка, представляват нередност по смисъла на ЗУСЕСИФ и приложимото европейско законодателство, която дава основание за налагането на финансова корекция поради наличието на потенциална вреда за бюджета на Европейския съюз.

Моля да ми дадете възможност за излагане на подробни съображения в писмени бележки, както и да ми присъдите разноските по делото, както за настоящата инстанция, така и за първоинстанционното и касационното производство. За настоящата инстанция представям към списъка на разноските фактура и извлечение от банкова сметка, плащане на адвокатско възнаграждение за настоящото инстанция.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Формално правя възражение по отношение на претендираните разноски.

Моля да ми присъдите възнаграждение за двете инстанции.

АДВОКАТ К.:  Във връзка с направеното възражение за прекомерност на разноските, моля да имате предвид, че те са определени по минимален размер, върху който е начислен ДДС и тъй като доверителят ми не приспада ДДС, в случай на положителен резултата за ответника, моля да ги присъдите в цялост.

 

Съдът ДАВА възможност на процесуалния представител на административния орган да представи подробни писмени бележки в десетдневен срок от днес

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: