ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.02.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3240 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За ищеца ЕТ „Ела-Прим - Е.С.“, редовно уведомен, се явява  лично Е.С. и с адв. А. - представя пълномощно.

За ответника кмет на Община Приморско, редовно уведомен, се явяват адв. Д.и адв. К.- представят пълномощни.

За ответника - Община Приморско, редовно уведомен, се явяват адв. Д.и адв. К.- представят пълномощни.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът докладва постъпилата молба, вх. № 1379/01.02.2018 г. от процесуалния представител на ищеца, с което е направено искане да бъде присъединено за съвместно разглеждане настоящето дело с административно  дело № 3527 от 2017 г. по описа на Административен съд-Бургас.

Съдът докладва постъпила уточнителна молба с вх. № 1429/02.02.2018 г. от процесуалния представител на ищеца.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва исковата молба на ЕТ „Ела-Прим - Е.С.“ с еик  по Булстат *****, със седалище и адрес на управление - *****, представлявано от Е.Д.С. против заповеди № 134/14.02.2006 г. и № 142/15.02.2006 г. на кмета на община Приморско и се претендира обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди от Община Приморско, на основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

адв. А.:  Поддържаме исковата претенция. Моля да се приемат приложените към нея писмени доказателства. По отношение на иска, така както е предявен, установихме, че има допусната една техническа грешка в петитума. Исковата претенция по т. 1.2. на първия ред на стр. 11 вместо „в нарочен опис /Док. №24/“ следва да се чете „в нарочен опис /Док. №25/“. Поддържаме заявената и докладвана от Вас молба за съединяване на двете производства със първоначални номера № 423/2011 г. и № 465/2011 г. по настоящите административни дела с посочени от Вас номера. Отделно от това с молба сме уточнили правния си интерес, който считаме, че е налице. Моля да се даде ход на делото по така заявеното от нас оспорване. Що се отнася до искането за събиране на гласни доказателства и експертизи с оглед Вашето произнасяне дали ще се съединят двете производства или не ще оформим искането по доказателствата.

 

Адв. Д.: Още с предявяването на първоначалния иск, по който е образувано делото, е предоставен отговор от ответника по исковата молба, направени са доказателствени искания. Тези доводи, които са изложени в отговора на исковата молба, и доказателствените искания ние ги поддържаме изцяло. По отношение на искането за обединяване на административно дело № 3240/2017 г. и административно дело № 3527/2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас считаме, че същото е неоснователно, като съображенията ни са следните: исковите претенции по двете дела са предявени против два административни органа с различни правомощия. Претенциите за претърпени вреди от административни актове на тези органи са с различен характер и предмет без съответна връзка помежду си. Съгласно разпоредбата на чл. 7, във връзка с чл. 1 ЗОДОВ считаме, че тези претенции не могат да бъдат обединени в едно производство. Относно правния интерес на ищцата считаме, че с изложеното в допълнителните молби не обуславят твърдения от ищцата правен интерес да оспорва заповедите, които са предмет на настоящето производство, тъй като ищецът нито е адресат на заповедите, нито е заинтересована страна, засегната от тях. По делото се съдържат доказателства, че обектът е продаден на собствениците на ПИ, върху който е бил поставен и тъй като същият не представлява недвижим имот и е на стойност под 5000.00 лв., то продажбата му е извършена по фактура без писмен договор.

Отделно от това считаме, че производството следва да бъде оставено без движение поради следните мотиви: производството е започнало с искова молба по зодов против актове на Общинския съвет и кмета на Община Приморско.  В последствие производството е разделено съобразно органите и актовете, от които се твърди, че са произтекли вредите. След разделяне на производството спрямо процесните заповеди настоящето производство е било прекратено първоначално и след това възобновено. Тъй като в исковата молба претенциите за вреди са формулирани общо спрямо двата органа, спрямо всички органи това води до невъзможност да бъде определен обемът на търсената от ищцата защита по отношение на процесните заповеди. Следва да се има предвид, че същите претенции са предявени и по другото дело, което касае актовете на Общинския съвет. В тази връзка считаме, че ищецът следва да уточни предявените вреди по характер, вид и размер по всяка една заповед, която той в момента оспорва - заповедта за премахване на обекта и заповедта за отмяната на тази заповед, за да може както да се изясни предметът на спора, обемът на търсената защита и ответникът да може да организира защитата си . По представените доказателства освен направеното възражение с отговора на исковата молба оспорваме относимостта  на представените с исковата молба по опис първични и вторични счетоводни документи и фактури, с които се цели доказване на претърпени имуществени вреди, равняващи се на стойността на описаните в документите вещи. Считаме, че представените първични и вторични счетоводни документи не отговарят на изискванията на Закона за счетоводството и не установяват проследимост на закупените и продадени вещи. Същите не доказват наличието им в обекта към момента на премахването му. С представения опис на стоките към 18.02.2006 г., т.е. след като заповедта за премахване на обекта е била издадена и след като същата е била отменена с последващата заповед на кмета на Община Приморско, считаме този опис за неверен и несъставен съобразно разпоредбите на тогава действащия ЗСч, поради което считаме, че същите счетоводни документи не могат да бъдат годно доказателствено средство. Считаме, че до настоящия момент няма и не се сочат доказателства какви по вид и стойност стоки е имало в обекта до момента на неговото премахване, имало ли е изобщо такива стоки в обекта, както и доказателства, ако е имало такива стоки, за тяхното унищожаване.  Отделно от това  считаме, че търговецът - ищецът по настоящето дело не е водил редовно и надлежно счетоводство и представените от него книжа не могат да се приемат като доказателства. По отношение доказателствата с оглед задължението да представим преписката по заповедите представяме изискуемите заповеди заедно с преписката. Преписката е една за двете заповеди. Представяме и допълнителни доказателства по опис, както и извлечение от търговския регистър по партидата на „Търговия“ еоод, който е заличен търговец от 2015 г.

 

адв. А.: Моля да ми предоставите срок, в който да се запозная с представените доказателства и евентуално да ги оспорим.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата претенция на първо място е процесуално допустима. Запознат съм с решението на ЕСПЧ, с което се приема нарушение на чл. 13 от Конвенцията. Действително, за да се преодолее порокът, следва исковата претенция да се разгледа по същество.  В случая обаче, тъй като се касае за два отделни ИАА, евентуалната незаконосъобразност на които би било основание за претенции по зодов, считам, че същите следва да бъдат разгледани в две отделни производства. Няма основание по АПК за т.нар. присъединяване и обединяване на дела. Единственото основание е за присъединяване на жалби, когато се касае за един и същ административен акт, който е оспорван.  Също така ищецът следва да прецизира претенцията по зодов, която евентуално е в пряка и непосредствена последица и вреда от оспорвания ИАА, в случая - заповедта на кмета на Община Приморско. Не възразявам да се приемат всички приложени писмени доказателства, като и тези, представени в днешното съдебно заседание. По същество на по-късен етап ще взема отношение.

Съдът по направеното искане от процесуалния представител на ищеца за обединяване на административно дело № 3240 от 2017 г. с административно дело № 3527 от 2017 г. по описа на Административен съд- Бургас намира същото за неоснователно по следните съображения:

 От съдържанието на исковата молба е видно, че се претендира обезщетение от два различни органа, с различни правомощия, претенцията по отношение на които е обоснована от различни фактически обстоятелства. По тази причина съдът намира, че обединяването на делата за съвместно разглеждане ще затрудни  процеса по настоящото административно дело. Освен това нормата на чл. 213 гпк сочи, че съдът „може“, а не въвежда задължение за разглеждане в общо производство на дела, които имат връзка помежду си, в какъвто смисъл са твърденията на ищеца, но настоящият случай не е.

Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без уважение искането на процесуалния представител на ищеца за съединяване на административно дело № 3240 от 2017 г. с административно дело № 3527 от 2017 г. по описа на Административен съд - Бургас в едно производство и издаване на общо решение по тях.

Определението е окончателно.

     

          СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ:

 

Изявление на адв. А.: Представям и моля да приемете заявление, в което превя уточнение на исковите претенции в настоящето производство. Претендираме обявяване на нищожност на заповеди № 134/14.02.2006 г. и № 142/15.02.2006 г. на кмета на община Приморско и присъждане на обезщетения за имуществени вреди по т. 1.1, т. 1.2., т. 1.3., т. 1.4., т. 1.7. и допълнително въвеждаме претенцията по т. 2 в размер на 40 000.00 лв. за неимуществени и по настоящето дело и по другото дело. Тази допълнителна претенция заявявам с представеното заявление с копие за страните. Освен това в представеното заявление сме направил искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, съдебно-техническа експертиза и гласни доказателства. Устно ще направя искане и за допускане на съдебно-психологична експертиза във връзка със състоянието на моята доверителка с оглед неимуществените вреди. Представям и епикризата на доверителката ми.

Адв. Д.: С оглед заявлението на ищцовата страна, представено в днешното съдебно заседание, по отношение на  претенцията правя възражение, че с настоящето заявление не се уточнява претенцията по всеки един от административните актове, за които се претендира нищожност. От всеки един акт следват отделни вреди. Оспорват се два административни акта - заповед за премахване и заповед за отмяната й. Считам, че следва исковите претенции по двете заповеди да бъдат конкретизирани по-точно, както заявихме преди малко. По отношение доказателствените искания в заявлението няма как да се направи справка в счетоводство на общинска фирма „Търговия“ гр. Приморско, тъй като същата е заличена. След като ЮЛ е заличено няма как да има счетоводство. Едно е да се направи справка в архив друго е справка в счетоводство. Считам така конкретизираните задачи за неотносими по отношение повдигнатия спор за нищожност на двете заповеди. Уточнението, направено в днешното заседание, че се поддържа исковата претенция по т.1.1. на исковата молба, както и отказа на общинската администрация да изпълни съдебно решение касаят решенията и отказът - действието или бездействието на Общинския съвет, който е отделен орган и които са предмет на другото административно дело. Ако се поддържа по този начин претенцията бих искал ищцовата страна да уточни конкретно претенцията си.  В настоящето производство нямаме солидарна отговорност, вече имаме отговорност спрямо единия ответник. Ще взема допълнително становище в указан от съда срок.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че така представеното заявление в днешното съдебно заседание следва да бъде доуточнено. Въпросната сума трябва да се конкретизира за кой от оспорените административни актове  е относима и при прогласяване евентуалната им нищожност. Във връзка с доказателствените искания считам, че следва да се произнесете по назначаването на експертизите след като се събере целия писмен и гласен доказателствен материал. Ще взема отношение по искането за експертизи на по-късен етап, тъй като считам, че евентуално пропуснати ползи са ирелевантни за иск, който касае преки и непосредствени вреди. Моля допълнително да изразя становище по същество след като се съберат всички доказателства по делото.

реплика на адв. А.: По повод на представената епикриза доверителката ми държи да бъде назначена съдебно-психиатрична епикриза с вещо лице в лицето на лекуващия й лекар д-р А.С..

Дуплика на адв. Д.:  По отношение искането за допускане на съдебно-психиатрична епикриза ще се произнесем допълнително, но искането да бъде назначен за вещо лице лекуващият й лекар е недопустимо.

Съдът намира, че в настоящия процес като заинтересована страна следва да бъде конституиран  З.Г.Б., тъй като е адресат на оспорената в производството заповед №134 от 14.02.2006 г.

 

 Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с исковата молба, с административната преписка и в днешно съдебно заседание доказателства.

Конституира, на основание чл.154, ал.1 АПК,   като заинтересована страна в производството З.Г.Б. ***.

На новоконституираната страна да се изпрати препис от исковата молба като му се укаже правото на писмен отговор и възможност за представяне на доказателства, в 14-дневен срок от получаване на преписа.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, да отговори на поставените в т. 1 въпроси от представеното в днешно съдебно заседание заявление от процесуалния представител на ищцата.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице С.А. при депозит в размер на 600.00 лв., вносими от ищцата, в 7-дневен срок от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори на поставените в т. 2 въпроси от представеното в днешно съдебно заседание заявление от процесуалния представител на ищцата.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице инж.С.И. при депозит в размер на 450.00 лв., вносими от ищцата, в 7-дневен срок от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-психологична експертиза, която да отговори на поставените в т. 3 въпроси от представеното в днешно съдебно заседание заявление от процесуалния представител на ищцата при депозит в размер на 450.00 лева, вносими от ищцата, в 7-дневен срок от днес.

След заплащане на определения депозит ще бъде определено вещото лице за изготвяне на заключението.

Указва на ищеца, че следва да конкретизира в нарочна молба с препис за другите страни исковата си претенция, по отношение на двата административни акта, които се оспорват в настоящето производство,  в 7-дневен срок от днес.

предоставя възможност на страните писмено да вземат становища по представените в днешно съдебно заседание доказателства, в 7-дневен срок от днес

Указва на процесуалния представител на ищеца с оглед искането за допускане на гласни доказателства, че следва да конкретизира в нарочна писмена молба имената на свидетелите  и  обстоятелствата, които ще бъдат изяснявани с тези свидетелски показания, в 7-дневен срок от днес.

По искането за допускане на съдебно-психиатрична експертиза съдът ще се произнесе след като процесуалния представител на ищеца формулира въпроси към експертизата в нарочна писмена молба с препис за другите страни.

 

не Приключва събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.03.2018 г. от   10.15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

  

     СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: