ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 07.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седми юни                                            две хиляди и седемнадесета година В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 323 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – БСКД“Анхиалски солници“, редовно призован, се явява управителя Г. и  адвокат А., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – кмет на Община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат А., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

  ПОСТЪПИЛИ са съгласно указания на съда, с писмо вх.№4056/24-04.2017г. копие от известие за доставяне на писмо рег.№ТСУ-1443#3/14.11.2016г., с приложено към него копие от самото писмо, както и  доказателства под опис на л.129 от делото.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№4028/24.04.2017г. от жалбоподателя, относно депозирането на жалбата в срок, като се сочи, че същата не е просрочена и моли да бъде разгледана. Към становището е приложено писмо изх.№2148/04.06.2013г. на Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№4174/26.04.2016г. от ответника Община Поморие, чрез процесуалния му представител адвокат А., по представените от жалбоподателя доказателства към жалбата. Към становището са приложени доказателства под опис на л. 145 от делото.

ПОСТЪПИЛИ са съгласно указания на съда, с писмо вх.№4447/04.05.2017г. от областен управител на Област Бургас Заповед №РД-09-51/17.10.2016г. на областния управител на област Бургас, ведно с обратна разписка за връчването и, както и Заповед № РД-09-57/09.12.2016г. на областен управител на област Бургас, ведно с обратната разписка за връчването ѝ.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 5035/18.05.2017г. от община Поморие чрез адвокат А., към която е приложено писмо №94-00-430/1/ 17.05.2017г. на областен управител на област Бургас, заедно с ксерокопие на договор за извършване на пощенски услуги № Д-06-7/01.11.2016г..

 

АДВОКАТ А.: Да се приемат представените доказателства. Няма да сочим други. Изразили сме становище писмено. Представям списък за разноските.

 

АДВОКАТ А.:  Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с заявление вх.№3660/12.04.2017г. от жалбоподателя доказателства под опис на л.74 от делото.

 

ПРИЕМА представените с  писмо вх.№4056/24.04.2017г. копие от известие за доставяне на писмо рег.№ТСУ-1443#3/14.11.2016г., както и  доказателства под опис на л.129 от делото; със становище вх.№4028/24.04.2017г. на жалбоподателя  писмо изх.№2148/04.06.2013г. на Окръжна прокуратура Бургас; със становище вх.№4174/26.04.2016г. от ответника Община Поморие доказателства под опис на л.145 от делото; с писмо вх.№11-00-154/03.05.2017г. от областен управител на Област Бургас Заповед №РД-09-51/17.10.2016г. на областния управител на област Бургас, ведно с обратна разписка за връчването и, както и Заповед № РД-09-57/09.12.2016г. на областен управител на област Бургас, ведно с обратната разписка за връчването ѝ; с молба вх.№ 5035/18.05.2017г. от община Поморие писмо №94-00-430/1/ 17.05.2017г. на областен управител на област Бургас, заедно с ксерокопие на договор за извършване на пощенски услуги № Д-06-7/01.11.2016г..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо председател, моля да се уважи жалбата на моя доверител и  се отмени изричния отказ за достъп до информация, и предостави  исканата информация. Моля да ни бъдат присъдени направените разноски по делото. Моля за срок за представяне на писмена защита. Считаме, че жалбата е подадена в срок, тъй като уведомяването на доверителката ми за издадената заповед е в момента, когато я е получила от областен управител.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам искането за недопустимост на жалбата, тъй като не е депозирана в срок. От представените доказателства се установява, че е търсена, залепено е съобщение и не е получено от г-жа Г.. Обстоятелството, че се е явила г-жа Г. в Областна управа и е записала, че днес я получава, не означава, че от тогава тече срокът. Ако  счетете жалбата за допустима, то моля  да се отхвърли като неоснователна, поради липса на правен интерес за извършването на тази административна услуга.  Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

  СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.02. часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: